ਤਾ ਪਰ ਸਵਤਿ ਲੋਥ ਕਹਿ ਪਾਯੋ ॥

This shabad is on page 2378 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਅਮੀ ਕਰਨ ਇਕ ਸੁਨਾ ਨ੍ਰਿਪਾਲਾ

Amee Karn Eika Sunaa Nripaalaa ॥


ਅਮਰ ਕਲਾ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਹ ਬਾਲਾ

Amar Kalaa Jaa Ke Griha Baalaa ॥


ਗੜ ਸਿਰਾਜ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ

Garha Siraaja Ko Raaja Kamaavai ॥


ਸੀਰਾਜੀ ਜਗ ਨਾਮ ਕਹਾਵੈ ॥੧॥

Seeraajee Jaga Naam Kahaavai ॥1॥


ਅਸੁਰ ਕਲਾ ਦੂਸਰਿ ਤਾ ਕੀ ਤ੍ਰਿਯ

Asur Kalaa Doosari Taa Kee Triya ॥


ਨਿਸਿ ਦਿਨ ਰਹਤ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਜਾ ਮੈ ਜਿਯ

Nisi Din Rahata Nripati Jaa Mai Jiya ॥


ਅਮਰ ਕਲਾ ਜਿਯ ਮਾਝ ਰਿਸਾਵੈ

Amar Kalaa Jiya Maajha Risaavai ॥


ਅਸੁਰ ਕਲਹਿ ਪਿਯ ਰੋਜ ਬੁਲਾਵੈ ॥੨॥

Asur Kalahi Piya Roja Bulaavai ॥2॥


ਏਕ ਬਨਿਕ ਕੌ ਲਯੋ ਬੁਲਾਈ

Eeka Banika Kou Layo Bulaaeee ॥


ਮਦਨ ਕ੍ਰੀੜ ਤਿਹ ਸਾਥ ਕਮਾਈ

Madan Kareerha Tih Saatha Kamaaeee ॥


ਅਨਦ ਕੁਅਰ ਤਿਹ ਨਰ ਕੋ ਨਾਮਾ

Anda Kuar Tih Nar Ko Naamaa ॥


ਜਾ ਕੌ ਭਜਾ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਕੀ ਬਾਮਾ ॥੩॥

Jaa Kou Bhajaa Nripati Kee Baamaa ॥3॥


ਅਸੁਰ ਕਲਾ ਕੌ ਨਿਜੁ ਕਰ ਘਾਯੋ

Asur Kalaa Kou Niju Kar Ghaayo ॥


ਮਰੀ ਨਾਰਿ ਤਵ ਪਤਿਹਿ ਸੁਨਾਯੋ

Maree Naari Tava Patihi Sunaayo ॥


ਤਰ ਤਖਤਾ ਕੇ ਮਿਤ੍ਰਹਿ ਧਰਾ

Tar Takhtaa Ke Mitarhi Dharaa ॥


ਤਾ ਪਰ ਬਡੋ ਅਡੰਬਰ ਕਰਾ ॥੪॥

Taa Par Bado Adaanbar Karaa ॥4॥


ਤਰ ਤਖਤਾ ਕੇ ਮਿਤ੍ਰ ਦੁਰਾਯੋ

Tar Takhtaa Ke Mitar Duraayo ॥


ਤਾ ਪਰ ਸਵਤਿ ਲੋਥ ਕਹਿ ਪਾਯੋ

Taa Par Savati Lotha Kahi Paayo ॥


ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਕਿਨੂੰ ਬਿਚਾਰਾ

Bheda Abheda Na Kinooaan Bichaaraa ॥


ਇਹ ਛਲ ਅਪਨੋ ਯਾਰ ਨਿਕਾਰਾ ॥੫॥

Eih Chhala Apano Yaara Nikaaraa ॥5॥