ਇਹ ਬਿਧਿ ਬਚਨ ਬਖਾਨ੍ਯੋ ਹਸਿ ਕੈ ॥

This shabad is on page 2379 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਸਹਿਰ ਪਲਾਊ ਏਕ ਨ੍ਰਿਪਾਰਾ

Sahri Palaaoo Eeka Nripaaraa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਿਹ ਧਨਿ ਭਰੇ ਸਕਲ ਭੰਡਾਰਾ

Jih Dhani Bhare Sakala Bhaandaaraa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿੰਨ੍ਰ ਮਤੀ ਤਿਹ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੀ

Kiaannra Matee Tih Raaja Dulaaree ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਨੁਕ ਚੰਦ੍ਰ ਲਈ ਉਜਿਯਾਰੀ ॥੧॥

Jaanuka Chaandar Laeee Aujiyaaree ॥1॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਕ੍ਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹੁ ਸੁਤ ਇਕ ਤਹ

Bikarma Siaangha Saahu Suta Eika Taha ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾ ਸਮ ਸੁੰਦਰ ਦੁਤਿਯ ਮਹਿ ਮਹ

Jaa Sama Suaandar Dutiya Na Mahi Maha ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਪ੍ਰਮਾਨ ਤਿਹ ਪ੍ਰਭਾ ਬਿਰਾਜੈ

Aparmaan Tih Parbhaa Biraajai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨਿਰਖਿ ਮਨ ਲਾਜੈ ॥੨॥

Sur Nar Asur Nrikhi Man Laajai ॥2॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿੰਨ੍ਰ ਮਤੀ ਵਾ ਸੌ ਹਿਤ ਕਿਯੌ

Kiaannra Matee Vaa Sou Hita Kiyou ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾਹਿ ਬੋਲਿ ਗ੍ਰਿਹ ਅਪਨੇ ਲਿਯੋ

Taahi Boli Griha Apane Liyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਮ ਭੋਗ ਤਾ ਸੌ ਦ੍ਰਿੜ ਕਿਯਾ

Kaam Bhoga Taa Sou Drirha Kiyaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਿਤ ਕੋ ਸੋਕ ਦੂਰਿ ਕਰ ਦਿਯਾ ॥੩॥

Chita Ko Soka Doori Kar Diyaa ॥3॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਨੀ ਭੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਕੋ ਰਸਿ ਕੈ

Raanee Bhoga Mitar Ko Rasi Kai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਹ ਬਿਧਿ ਬਚਨ ਬਖਾਨ੍ਯੋ ਹਸਿ ਕੈ

Eih Bidhi Bachan Bakhaanio Hasi Kai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੁਮ ਹਮ ਕਹ ਲੈ ਸੰਗ ਸਿਧਾਵਹੁ

Tuma Hama Kaha Lai Saanga Sidhaavahu ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਿਯ ਚਰਿਤ੍ਰ ਕਛੁ ਐਸ ਬਨਾਵਹੁ ॥੪॥

Piya Charitar Kachhu Aaisa Banaavahu ॥4॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਿਤ੍ਰ ਕਹਿਯੋ ਮੈ ਕਹੌ ਸੁ ਕਰਿਯਹੁ

Mitar Kahiyo Mai Kahou Su Kariyahu ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੇਦ ਪੁਰਖ ਦੂਸਰ ਉਚਰਿਯਹੁ

Bheda Purkh Doosar Na Auchariyahu ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੁਦ੍ਰ ਭਵਨ ਪੂਜਨ ਤੁਮ ਜੈ ਹੌ

Rudar Bhavan Poojan Tuma Jai Hou ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਬ ਹੀ ਹਿਤੂ ਹਿਤੂ ਕਹ ਪੈ ਹੌ ॥੫॥

Taba Hee Hitoo Hitoo Kaha Pai Hou ॥5॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਤਿ ਤਨ ਭਾਖਿ ਦੇਹਰੇ ਗਈ

Pati Tan Bhaakhi Dehare Gaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਹ ਤੇ ਜਾਤ ਮਿਤ੍ਰ ਸੰਗ ਭਈ

Taha Te Jaata Mitar Saanga Bhaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿਨਹੂੰ ਪੁਰਖ ਭੇਦ ਨਹਿ ਜਾਨਾ

Kinhooaan Purkh Bheda Nahi Jaanaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਸ ਰਾਜਾ ਤਨ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ ॥੬॥

Asa Raajaa Tan Bachan Bakhaanaa ॥6॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਨੀ ਰੁਦ੍ਰ ਭਵਨ ਜਬ ਗਈ

Raanee Rudar Bhavan Jaba Gaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਿਵ ਜੂ ਬਿਖੈ ਲੀਨ ਸੋ ਭਈ

Siva Joo Bikhi Leena So Bhaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਿਨ ਸਾਜੁਜ ਮੁਕਤਿ ਕਹ ਪਾਯੋ

Tin Saajuja Mukati Kaha Paayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਤਾਪ ਮਿਟਾਯੋ ॥੭॥

Janaam Marn Ko Taapa Mittaayo ॥7॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨ੍ਰਿਪ ਸੁਨਿ ਰੁਦ੍ਰ ਭਗਤਿ ਅਨੁਰਾਗਾ

Nripa Suni Rudar Bhagati Anuraagaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧਨਿ ਧਨਿ ਤ੍ਰਿਯਹਿ ਬਖਾਨਨ ਲਾਗਾ

Dhani Dhani Triyahi Bakhaann Laagaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਹਕਰ ਕਰਮ ਕੀਆ ਜਿਨ ਦਾਰਾ

Duhakar Karma Keeaa Jin Daaraa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਲਿ ਪਲਿ ਪ੍ਰਤਿ ਤਾ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰਾ ॥੮॥

Pali Pali Parti Taa Ke Balihaaraa ॥8॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੩ - ੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਖ੍ਯਾਨੇ ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ ਦੋਇ ਸੌ ਤਰਾਸੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੨੮੩॥੫੪੦੩॥ਅਫਜੂੰ॥

Eiti Sree Charitar Pakhiaane Triyaa Charitare Maantaree Bhoop Saanbaade Doei Sou Taraasee Charitar Samaapatama Satu Subhama Satu ॥283॥5403॥aphajooaan॥