ਜਾ ਸਮ ਸੁੰਦਰ ਦੁਤਿਯ ਨ ਮਹਿ ਮਹ ॥

This shabad is on page 2379 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਸਹਿਰ ਪਲਾਊ ਏਕ ਨ੍ਰਿਪਾਰਾ

Sahri Palaaoo Eeka Nripaaraa ॥


ਜਿਹ ਧਨਿ ਭਰੇ ਸਕਲ ਭੰਡਾਰਾ

Jih Dhani Bhare Sakala Bhaandaaraa ॥


ਕਿੰਨ੍ਰ ਮਤੀ ਤਿਹ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੀ

Kiaannra Matee Tih Raaja Dulaaree ॥


ਜਾਨੁਕ ਚੰਦ੍ਰ ਲਈ ਉਜਿਯਾਰੀ ॥੧॥

Jaanuka Chaandar Laeee Aujiyaaree ॥1॥


ਬਿਕ੍ਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹੁ ਸੁਤ ਇਕ ਤਹ

Bikarma Siaangha Saahu Suta Eika Taha ॥


ਜਾ ਸਮ ਸੁੰਦਰ ਦੁਤਿਯ ਮਹਿ ਮਹ

Jaa Sama Suaandar Dutiya Na Mahi Maha ॥


ਅਪ੍ਰਮਾਨ ਤਿਹ ਪ੍ਰਭਾ ਬਿਰਾਜੈ

Aparmaan Tih Parbhaa Biraajai ॥


ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨਿਰਖਿ ਮਨ ਲਾਜੈ ॥੨॥

Sur Nar Asur Nrikhi Man Laajai ॥2॥


ਕਿੰਨ੍ਰ ਮਤੀ ਵਾ ਸੌ ਹਿਤ ਕਿਯੌ

Kiaannra Matee Vaa Sou Hita Kiyou ॥


ਤਾਹਿ ਬੋਲਿ ਗ੍ਰਿਹ ਅਪਨੇ ਲਿਯੋ

Taahi Boli Griha Apane Liyo ॥


ਕਾਮ ਭੋਗ ਤਾ ਸੌ ਦ੍ਰਿੜ ਕਿਯਾ

Kaam Bhoga Taa Sou Drirha Kiyaa ॥


ਚਿਤ ਕੋ ਸੋਕ ਦੂਰਿ ਕਰ ਦਿਯਾ ॥੩॥

Chita Ko Soka Doori Kar Diyaa ॥3॥


ਰਾਨੀ ਭੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਕੋ ਰਸਿ ਕੈ

Raanee Bhoga Mitar Ko Rasi Kai ॥


ਇਹ ਬਿਧਿ ਬਚਨ ਬਖਾਨ੍ਯੋ ਹਸਿ ਕੈ

Eih Bidhi Bachan Bakhaanio Hasi Kai ॥


ਤੁਮ ਹਮ ਕਹ ਲੈ ਸੰਗ ਸਿਧਾਵਹੁ

Tuma Hama Kaha Lai Saanga Sidhaavahu ॥


ਪਿਯ ਚਰਿਤ੍ਰ ਕਛੁ ਐਸ ਬਨਾਵਹੁ ॥੪॥

Piya Charitar Kachhu Aaisa Banaavahu ॥4॥


ਮਿਤ੍ਰ ਕਹਿਯੋ ਮੈ ਕਹੌ ਸੁ ਕਰਿਯਹੁ

Mitar Kahiyo Mai Kahou Su Kariyahu ॥


ਭੇਦ ਪੁਰਖ ਦੂਸਰ ਉਚਰਿਯਹੁ

Bheda Purkh Doosar Na Auchariyahu ॥


ਰੁਦ੍ਰ ਭਵਨ ਪੂਜਨ ਤੁਮ ਜੈ ਹੌ

Rudar Bhavan Poojan Tuma Jai Hou ॥


ਤਬ ਹੀ ਹਿਤੂ ਹਿਤੂ ਕਹ ਪੈ ਹੌ ॥੫॥

Taba Hee Hitoo Hitoo Kaha Pai Hou ॥5॥


ਪਤਿ ਤਨ ਭਾਖਿ ਦੇਹਰੇ ਗਈ

Pati Tan Bhaakhi Dehare Gaeee ॥


ਤਹ ਤੇ ਜਾਤ ਮਿਤ੍ਰ ਸੰਗ ਭਈ

Taha Te Jaata Mitar Saanga Bhaeee ॥


ਕਿਨਹੂੰ ਪੁਰਖ ਭੇਦ ਨਹਿ ਜਾਨਾ

Kinhooaan Purkh Bheda Nahi Jaanaa ॥


ਅਸ ਰਾਜਾ ਤਨ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ ॥੬॥

Asa Raajaa Tan Bachan Bakhaanaa ॥6॥


ਰਾਨੀ ਰੁਦ੍ਰ ਭਵਨ ਜਬ ਗਈ

Raanee Rudar Bhavan Jaba Gaeee ॥


ਸਿਵ ਜੂ ਬਿਖੈ ਲੀਨ ਸੋ ਭਈ

Siva Joo Bikhi Leena So Bhaeee ॥


ਤਿਨ ਸਾਜੁਜ ਮੁਕਤਿ ਕਹ ਪਾਯੋ

Tin Saajuja Mukati Kaha Paayo ॥


ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਤਾਪ ਮਿਟਾਯੋ ॥੭॥

Janaam Marn Ko Taapa Mittaayo ॥7॥


ਨ੍ਰਿਪ ਸੁਨਿ ਰੁਦ੍ਰ ਭਗਤਿ ਅਨੁਰਾਗਾ

Nripa Suni Rudar Bhagati Anuraagaa ॥


ਧਨਿ ਧਨਿ ਤ੍ਰਿਯਹਿ ਬਖਾਨਨ ਲਾਗਾ

Dhani Dhani Triyahi Bakhaann Laagaa ॥


ਦੁਹਕਰ ਕਰਮ ਕੀਆ ਜਿਨ ਦਾਰਾ

Duhakar Karma Keeaa Jin Daaraa ॥


ਪਲਿ ਪਲਿ ਪ੍ਰਤਿ ਤਾ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰਾ ॥੮॥

Pali Pali Parti Taa Ke Balihaaraa ॥8॥


ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਖ੍ਯਾਨੇ ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ ਦੋਇ ਸੌ ਤਰਾਸੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੨੮੩॥੫੪੦੩॥ਅਫਜੂੰ॥

Eiti Sree Charitar Pakhiaane Triyaa Charitare Maantaree Bhoop Saanbaade Doei Sou Taraasee Charitar Samaapatama Satu Subhama Satu ॥283॥5403॥aphajooaan॥