ਜੋਬਨ ਜਾਲ ਨ ਬ੍ਰਿਥਾ ਗਵਾਵਹੁ ॥

This shabad is on page 2451 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਅਭਰਨ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾ ਇਕ ਨ੍ਰਿਪ ਬਰ

Abharn Siaangha Sunaa Eika Nripa Bar ॥


ਲਜਤ ਹੋਤ ਜਿਹ ਨਿਰਖਿ ਦਿਵਾਕਰ

Lajata Hota Jih Nrikhi Divaakar ॥


ਅਭਰਨ ਦੇਇ ਸਦਨ ਮਹਿ ਨਾਰੀ

Abharn Deei Sadan Mahi Naaree ॥


ਮਥਿ ਅਭਰਨ ਜਣੁ ਸਕਲ ਨਿਕਾਰੀ ॥੧॥

Mathi Abharn Janu Sakala Nikaaree ॥1॥


ਰਾਨੀ ਹੁਤੀ ਮਿਤ੍ਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿ

Raanee Hutee Mitar Setee Rati ॥


ਭੋਗਤ ਹੁਤੀ ਤਵਨ ਕਹ ਨਿਤਿਪ੍ਰਤਿ

Bhogata Hutee Tavan Kaha Nitiparti ॥


ਇਕ ਦਿਨ ਭੇਦ ਰਾਵ ਲਖਿ ਪਾਯੋ

Eika Din Bheda Raava Lakhi Paayo ॥


ਤ੍ਰਿਯ ਕੇ ਧਾਮ ਬਿਲੋਕਨ ਆਯੋ ॥੨॥

Triya Ke Dhaam Bilokan Aayo ॥2॥


ਤਹ ਤੇ ਲਯੋ ਪਕਰਿ ਇਕ ਜਾਰਾ

Taha Te Layo Pakari Eika Jaaraa ॥


ਤੌਨੇ ਠੌਰਿ ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਡਾਰਾ

Toune Tthouri Maari Kari Daaraa ॥


ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਨਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਾਰੀ

Eisataree Jaani Na Eisataree Maaree ॥


ਚਿਤ ਅਪਨੇ ਤੇ ਦਈ ਬਿਸਾਰੀ ॥੩॥

Chita Apane Te Daeee Bisaaree ॥3॥


ਬੀਤਤ ਬਰਖ ਅਧਿਕ ਜਬ ਭਏ

Beetta Barkh Adhika Jaba Bhaee ॥


ਰਾਨੀ ਬਹੁ ਉਪਚਾਰ ਬਨਏ

Raanee Bahu Aupachaara Banee ॥


ਰਾਜਾ ਤਾ ਕੇ ਧਾਮ ਆਯੋ

Raajaa Taa Ke Dhaam Na Aayo ॥


ਤਬ ਇਕ ਔਰੁਪਚਾਰ ਬਨਾਯੋ ॥੪॥

Taba Eika Aourupachaara Banaayo ॥4॥


ਰਾਨੀ ਭੇਸ ਸੰਨ੍ਯਾਸਿਨਿ ਕੋ ਧਰਿ

Raanee Bhesa Saanniaasini Ko Dhari ॥


ਜਾਤ ਭਈ ਤਜਿ ਧਾਮ ਨਿਕਰਿ ਕਰਿ

Jaata Bhaeee Taji Dhaam Nikari Kari ॥


ਖੇਲਤ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਅਖਿਟ ਜਬ ਆਯੋ

Khelta Nripati Akhitta Jaba Aayo ॥


ਏਕ ਹਰਿਨ ਲਖਿ ਤੁਰੰਗ ਧਵਾਯੋ ॥੫॥

Eeka Harin Lakhi Turaanga Dhavaayo ॥5॥


ਜੋਜਨ ਕਿਤਕ ਨਗਰ ਤੇ ਗਯੋ

Jojan Kitaka Nagar Te Gayo ॥


ਪਹੁਚਤ ਜਹ ਮਨੁਛ ਇਕ ਭਯੋ

Pahuchata Jaha Na Manuchha Eika Bhayo ॥


ਉਤਰਿਯੋ ਬਿਕਲ ਬਾਗ ਮੈ ਜਾਈ

Autariyo Bikala Baaga Mai Jaaeee ॥


ਰਾਨੀ ਇਕਲ ਪਹੂਚੀ ਆਈ ॥੬॥

Raanee Eikala Pahoochee Aaeee ॥6॥


ਸੰਨ੍ਯਾਸਿਨਿ ਕੋ ਭੇਸ ਬਨਾਏ

Saanniaasini Ko Bhesa Banaaee ॥


ਸੀਸ ਜਟਨ ਕੋ ਜੂਟ ਛਕਾਏ

Seesa Jattan Ko Jootta Chhakaaee ॥


ਜੋ ਨਰੁ ਤਾ ਕੋ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰੈ

Jo Naru Taa Ko Roop Nihaarai ॥


ਉਰਝਿ ਰਹੈ ਨਹਿ ਸੰਕ ਬਿਚਾਰੈ ॥੭॥

Aurjhi Rahai Nahi Saanka Bichaarai ॥7॥


ਉਤਰਤ ਬਾਗ ਤਿਹੀ ਤ੍ਰਿਯ ਭਈ

Autarta Baaga Tihee Triya Bhaeee ॥


ਉਹਿ ਰਾਜਾ ਤਨ ਭੇਟ ਹੁਈ

Auhi Raajaa Tan Bhetta Hueee ॥


ਨਿਰਖਤ ਰੂਪ ਉਰਝਿ ਨ੍ਰਿਪ ਰਹਿਯੋ

Nrikhta Roop Aurjhi Nripa Rahiyo ॥


ਨਰੀ ਨਾਗਨੀ ਕੋ ਇਹ ਕਹਿਯੋ ॥੮॥

Naree Naaganee Ko Eih Kahiyo ॥8॥


ਕਵਨ ਰੂਪ ਰਾਨੀ ਤੁਮ ਹੋ ਜੂ

Kavan Roop Raanee Tuma Ho Joo ॥


ਕਿਧੋ ਅਪਛਰਾ ਸਾਚ ਕਹੋ ਜੂ

Kidho Apachharaa Saacha Kaho Joo ॥


ਕੈ ਤੁਮ ਹੋ ਰਤਿ ਪਤਿ ਕੀ ਨਾਰੀ

Kai Tuma Ho Rati Pati Kee Naaree ॥


ਕੈ ਨਿਸਿ ਪਤਿ ਕੀ ਅਹਹੁ ਕੁਮਾਰੀ ॥੯॥

Kai Nisi Pati Kee Ahahu Kumaaree ॥9॥


ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਤਨ ਚਰਚਾ ਕਰੀ

Bhaanti Bhaanti Tan Charchaa Karee ॥


ਬੇਦ ਬ੍ਯਾਕਰਨ ਕੋਕ ਉਚਰੀ

Beda Baiaakarn Koka Aucharee ॥


ਜ੍ਯੋਂ ਤ੍ਯੋਂ ਚਿਤ ਤਾ ਕੋ ਹਰਿ ਲੀਨਾ

Jaiona Taiona Chita Taa Ko Hari Leenaa ॥


ਬਿਨਾ ਘਾਇ ਘਾਯਲ ਪਤਿ ਕੀਨਾ ॥੧੦॥

Binaa Ghaaei Ghaayala Pati Keenaa ॥10॥


ਮਗਨ ਭਯੋ ਚਿਤ ਭੀਤਰ ਭੂਪਾ

Magan Bhayo Chita Bheetr Bhoopaa ॥


ਨਿਰਖਿ ਨਾਰਿ ਕੋ ਰੂਪ ਅਨੂਪਾ

Nrikhi Naari Ko Roop Anoopaa ॥


ਏਕ ਬਾਰ ਕਹ ਜੌ ਇਹ ਪਾਊਂ

Eeka Baara Kaha Jou Eih Paaoona ॥


ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਲਗੇ ਬਲਿ ਜਾਊਂ ॥੧੧॥

Janaam Aneka Lage Bali Jaaoona ॥11॥


ਨ੍ਰਿਪਹੁ ਨਾਰਿ ਕਹ ਅਧਿਕ ਰਿਝਾਯੋ

Nripahu Naari Kaha Adhika Rijhaayo ॥


ਭਾਂਤਿ ਅਨਿਕ ਸੇਤੀ ਉਰਝਾਯੋ

Bhaanti Anika Setee Aurjhaayo ॥


ਭਜੌ ਯਾਹਿ ਮਨ ਮਾਹਿ ਬਿਚਾਰਿਯੋ

Bhajou Yaahi Man Maahi Bichaariyo ॥


ਇਹ ਬਿਧਿ ਤਾ ਸੌ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਯੋ ॥੧੨॥

Eih Bidhi Taa Sou Bachan Auchaariyo ॥12॥


ਹਮ ਤੁਮ ਆਉ ਰਮੈ ਮਿਲਿ ਦੋਊ

Hama Tuma Aaau Ramai Mili Doaoo ॥


ਔਰ ਲਖਤ ਹਮੈ ਹ੍ਯਾਂ ਕੋਊ

Aour Na Lakhta Hamai Haiaan Koaoo ॥


ਕ੍ਯੋ ਤਰੁਨਾਪਨ ਬ੍ਰਿਥਾ ਗਵਾਵਤ

Kaio Tarunaapan Brithaa Gavaavata ॥


ਰਾਨੀ ਹ੍ਵੈ ਕ੍ਯੋ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵਤ ॥੧੩॥

Raanee Havai Kaio Na Seja Suhaavata ॥13॥


ਅਸ ਤਨ ਸੁੰਦਰਿ ਧੂਰਿ ਲਾਵਹੁ

Asa Tan Suaandari Dhoori Na Laavahu ॥


ਜੋਬਨ ਜਾਲ ਬ੍ਰਿਥਾ ਗਵਾਵਹੁ

Joban Jaala Na Brithaa Gavaavahu ॥


ਬਿਰਧਾਪਨੋ ਆਇ ਜਬ ਜੈ ਹੈ

Bridhaapano Aaei Jaba Jai Hai ॥


ਇਹ ਜ੍ਵਾਨੀ ਕਹ ਤਬ ਪਛਤੈ ਹੈ ॥੧੪॥

Eih Javaanee Kaha Taba Pachhatai Hai ॥14॥


ਇਹ ਜੋਬਨ ਕੇ ਕਹਾ ਗੁਮਾਨਾ

Eih Joban Ke Kahaa Gumaanaa ॥


ਜੋ ਕਾਹੂ ਪਰ ਥਿਰ ਰਹਾਨਾ

Jo Kaahoo Par Thri Na Rahaanaa ॥


ਆਉ ਕਰੈ ਦੋਊ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ

Aaau Kari Doaoo Bhoga Bilaasaa ॥


ਕਹਾ ਕਰਤ ਯਾ ਕੋ ਭਰਵਾਸਾ ॥੧੫॥

Kahaa Karta Yaa Ko Bharvaasaa ॥15॥