ਕਹਾ ਕਰਤ ਯਾ ਕੋ ਭਰਵਾਸਾ ॥੧੫॥

This shabad is on page 2451 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਅਭਰਨ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾ ਇਕ ਨ੍ਰਿਪ ਬਰ

Abharn Siaangha Sunaa Eika Nripa Bar ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲਜਤ ਹੋਤ ਜਿਹ ਨਿਰਖਿ ਦਿਵਾਕਰ

Lajata Hota Jih Nrikhi Divaakar ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਭਰਨ ਦੇਇ ਸਦਨ ਮਹਿ ਨਾਰੀ

Abharn Deei Sadan Mahi Naaree ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਥਿ ਅਭਰਨ ਜਣੁ ਸਕਲ ਨਿਕਾਰੀ ॥੧॥

Mathi Abharn Janu Sakala Nikaaree ॥1॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਨੀ ਹੁਤੀ ਮਿਤ੍ਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿ

Raanee Hutee Mitar Setee Rati ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੋਗਤ ਹੁਤੀ ਤਵਨ ਕਹ ਨਿਤਿਪ੍ਰਤਿ

Bhogata Hutee Tavan Kaha Nitiparti ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਕ ਦਿਨ ਭੇਦ ਰਾਵ ਲਖਿ ਪਾਯੋ

Eika Din Bheda Raava Lakhi Paayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤ੍ਰਿਯ ਕੇ ਧਾਮ ਬਿਲੋਕਨ ਆਯੋ ॥੨॥

Triya Ke Dhaam Bilokan Aayo ॥2॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਹ ਤੇ ਲਯੋ ਪਕਰਿ ਇਕ ਜਾਰਾ

Taha Te Layo Pakari Eika Jaaraa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੌਨੇ ਠੌਰਿ ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਡਾਰਾ

Toune Tthouri Maari Kari Daaraa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਨਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਾਰੀ

Eisataree Jaani Na Eisataree Maaree ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਿਤ ਅਪਨੇ ਤੇ ਦਈ ਬਿਸਾਰੀ ॥੩॥

Chita Apane Te Daeee Bisaaree ॥3॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੀਤਤ ਬਰਖ ਅਧਿਕ ਜਬ ਭਏ

Beetta Barkh Adhika Jaba Bhaee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਨੀ ਬਹੁ ਉਪਚਾਰ ਬਨਏ

Raanee Bahu Aupachaara Banee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਜਾ ਤਾ ਕੇ ਧਾਮ ਆਯੋ

Raajaa Taa Ke Dhaam Na Aayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਬ ਇਕ ਔਰੁਪਚਾਰ ਬਨਾਯੋ ॥੪॥

Taba Eika Aourupachaara Banaayo ॥4॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਨੀ ਭੇਸ ਸੰਨ੍ਯਾਸਿਨਿ ਕੋ ਧਰਿ

Raanee Bhesa Saanniaasini Ko Dhari ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਤ ਭਈ ਤਜਿ ਧਾਮ ਨਿਕਰਿ ਕਰਿ

Jaata Bhaeee Taji Dhaam Nikari Kari ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖੇਲਤ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਅਖਿਟ ਜਬ ਆਯੋ

Khelta Nripati Akhitta Jaba Aayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਏਕ ਹਰਿਨ ਲਖਿ ਤੁਰੰਗ ਧਵਾਯੋ ॥੫॥

Eeka Harin Lakhi Turaanga Dhavaayo ॥5॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੋਜਨ ਕਿਤਕ ਨਗਰ ਤੇ ਗਯੋ

Jojan Kitaka Nagar Te Gayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਹੁਚਤ ਜਹ ਮਨੁਛ ਇਕ ਭਯੋ

Pahuchata Jaha Na Manuchha Eika Bhayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਉਤਰਿਯੋ ਬਿਕਲ ਬਾਗ ਮੈ ਜਾਈ

Autariyo Bikala Baaga Mai Jaaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਨੀ ਇਕਲ ਪਹੂਚੀ ਆਈ ॥੬॥

Raanee Eikala Pahoochee Aaeee ॥6॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੰਨ੍ਯਾਸਿਨਿ ਕੋ ਭੇਸ ਬਨਾਏ

Saanniaasini Ko Bhesa Banaaee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੀਸ ਜਟਨ ਕੋ ਜੂਟ ਛਕਾਏ

Seesa Jattan Ko Jootta Chhakaaee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੋ ਨਰੁ ਤਾ ਕੋ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰੈ

Jo Naru Taa Ko Roop Nihaarai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਉਰਝਿ ਰਹੈ ਨਹਿ ਸੰਕ ਬਿਚਾਰੈ ॥੭॥

Aurjhi Rahai Nahi Saanka Bichaarai ॥7॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਉਤਰਤ ਬਾਗ ਤਿਹੀ ਤ੍ਰਿਯ ਭਈ

Autarta Baaga Tihee Triya Bhaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਉਹਿ ਰਾਜਾ ਤਨ ਭੇਟ ਹੁਈ

Auhi Raajaa Tan Bhetta Hueee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਿਰਖਤ ਰੂਪ ਉਰਝਿ ਨ੍ਰਿਪ ਰਹਿਯੋ

Nrikhta Roop Aurjhi Nripa Rahiyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਰੀ ਨਾਗਨੀ ਕੋ ਇਹ ਕਹਿਯੋ ॥੮॥

Naree Naaganee Ko Eih Kahiyo ॥8॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਵਨ ਰੂਪ ਰਾਨੀ ਤੁਮ ਹੋ ਜੂ

Kavan Roop Raanee Tuma Ho Joo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿਧੋ ਅਪਛਰਾ ਸਾਚ ਕਹੋ ਜੂ

Kidho Apachharaa Saacha Kaho Joo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੈ ਤੁਮ ਹੋ ਰਤਿ ਪਤਿ ਕੀ ਨਾਰੀ

Kai Tuma Ho Rati Pati Kee Naaree ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੈ ਨਿਸਿ ਪਤਿ ਕੀ ਅਹਹੁ ਕੁਮਾਰੀ ॥੯॥

Kai Nisi Pati Kee Ahahu Kumaaree ॥9॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਤਨ ਚਰਚਾ ਕਰੀ

Bhaanti Bhaanti Tan Charchaa Karee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੇਦ ਬ੍ਯਾਕਰਨ ਕੋਕ ਉਚਰੀ

Beda Baiaakarn Koka Aucharee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜ੍ਯੋਂ ਤ੍ਯੋਂ ਚਿਤ ਤਾ ਕੋ ਹਰਿ ਲੀਨਾ

Jaiona Taiona Chita Taa Ko Hari Leenaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਨਾ ਘਾਇ ਘਾਯਲ ਪਤਿ ਕੀਨਾ ॥੧੦॥

Binaa Ghaaei Ghaayala Pati Keenaa ॥10॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਗਨ ਭਯੋ ਚਿਤ ਭੀਤਰ ਭੂਪਾ

Magan Bhayo Chita Bheetr Bhoopaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਿਰਖਿ ਨਾਰਿ ਕੋ ਰੂਪ ਅਨੂਪਾ

Nrikhi Naari Ko Roop Anoopaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਏਕ ਬਾਰ ਕਹ ਜੌ ਇਹ ਪਾਊਂ

Eeka Baara Kaha Jou Eih Paaoona ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਲਗੇ ਬਲਿ ਜਾਊਂ ॥੧੧॥

Janaam Aneka Lage Bali Jaaoona ॥11॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨ੍ਰਿਪਹੁ ਨਾਰਿ ਕਹ ਅਧਿਕ ਰਿਝਾਯੋ

Nripahu Naari Kaha Adhika Rijhaayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਾਂਤਿ ਅਨਿਕ ਸੇਤੀ ਉਰਝਾਯੋ

Bhaanti Anika Setee Aurjhaayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਜੌ ਯਾਹਿ ਮਨ ਮਾਹਿ ਬਿਚਾਰਿਯੋ

Bhajou Yaahi Man Maahi Bichaariyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਹ ਬਿਧਿ ਤਾ ਸੌ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਯੋ ॥੧੨॥

Eih Bidhi Taa Sou Bachan Auchaariyo ॥12॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਮ ਤੁਮ ਆਉ ਰਮੈ ਮਿਲਿ ਦੋਊ

Hama Tuma Aaau Ramai Mili Doaoo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਔਰ ਲਖਤ ਹਮੈ ਹ੍ਯਾਂ ਕੋਊ

Aour Na Lakhta Hamai Haiaan Koaoo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕ੍ਯੋ ਤਰੁਨਾਪਨ ਬ੍ਰਿਥਾ ਗਵਾਵਤ

Kaio Tarunaapan Brithaa Gavaavata ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਨੀ ਹ੍ਵੈ ਕ੍ਯੋ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵਤ ॥੧੩॥

Raanee Havai Kaio Na Seja Suhaavata ॥13॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਸ ਤਨ ਸੁੰਦਰਿ ਧੂਰਿ ਲਾਵਹੁ

Asa Tan Suaandari Dhoori Na Laavahu ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੋਬਨ ਜਾਲ ਬ੍ਰਿਥਾ ਗਵਾਵਹੁ

Joban Jaala Na Brithaa Gavaavahu ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਰਧਾਪਨੋ ਆਇ ਜਬ ਜੈ ਹੈ

Bridhaapano Aaei Jaba Jai Hai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਹ ਜ੍ਵਾਨੀ ਕਹ ਤਬ ਪਛਤੈ ਹੈ ॥੧੪॥

Eih Javaanee Kaha Taba Pachhatai Hai ॥14॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਹ ਜੋਬਨ ਕੇ ਕਹਾ ਗੁਮਾਨਾ

Eih Joban Ke Kahaa Gumaanaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੋ ਕਾਹੂ ਪਰ ਥਿਰ ਰਹਾਨਾ

Jo Kaahoo Par Thri Na Rahaanaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਉ ਕਰੈ ਦੋਊ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ

Aaau Kari Doaoo Bhoga Bilaasaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਹਾ ਕਰਤ ਯਾ ਕੋ ਭਰਵਾਸਾ ॥੧੫॥

Kahaa Karta Yaa Ko Bharvaasaa ॥15॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੩ - ੧੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ