ਚੌਪਈ ॥

This shabad is on page 2454 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਪ੍ਰਥਮ ਕਹੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਕਰੈ

Parthama Kahee Meree Jo Kari ॥


ਤਿਹ ਪਾਛੈ ਮੁਹਿ ਸਾਥ ਬਿਹਰੈ

Tih Paachhai Muhi Saatha Bihrai ॥


ਬਚਨ ਦੀਜਿਐ ਮੇਰੋ ਹਾਥਾ

Bachan Deejiaai Mero Haathaa ॥


ਤੌ ਮੈ ਮਾਨੌ ਬਚ ਤੌ ਨਾਥਾ ॥੧੭॥

Tou Mai Maanou Bacha Tou Naathaa ॥17॥