ਤਾ ਕੋ ਲਗਿਯੋ ਏਕ ਸੰਗ ਨੇਹਾ ॥

This shabad is on page 2455 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਬਿਧੀ ਸੈਨ ਰਾਜਾ ਇਕ ਸੂਰੋ

Bidhee Sain Raajaa Eika Sooro ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੇਗ ਦੇਗ ਦੁਹੂੰਅਨਿ ਕਰਿ ਪੂਰੋ

Tega Dega Duhooaanni Kari Pooro ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੇਜਵਾਨ ਦੁਤਿਵਾਨ ਅਤੁਲ ਬਲ

Tejavaan Dutivaan Atula Bala ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਰਿ ਅਨੇਕ ਜੀਤੇ ਜਿਨ ਦਲਿ ਮਲਿ ॥੧॥

Ari Aneka Jeete Jin Dali Mali ॥1॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਧ੍ਯ ਮਤੀ ਦੁਹਿਤਾ ਇਕ ਤਾ ਕੇ

Bidhai Matee Duhitaa Eika Taa Ke ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਰੀ ਨਾਗਨੀ ਸਮ ਨਹਿ ਜਾ ਕੇ

Naree Naaganee Sama Nahi Jaa Ke ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਪ੍ਰਮਾਨ ਤਿਹ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੈ

Aparmaan Tih Seja Suhaavai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਵਿ ਸਸਿ ਰੋਜ ਬਿਲੋਕਨ ਆਵੈ ॥੨॥

Ravi Sasi Roja Bilokan Aavai ॥2॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾ ਕੋ ਲਗਿਯੋ ਏਕ ਸੰਗ ਨੇਹਾ

Taa Ko Lagiyo Eeka Saanga Nehaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜ੍ਯੋਂ ਸਾਵਨ ਕੋ ਬਰਿਸਤ ਮੇਹਾ

Jaiona Saavan Ko Barisata Mehaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਤੁਰ ਕੁਅਰ ਤਿਹ ਨਾਮ ਭਨਿਜੈ

Chatur Kuar Tih Naam Bhanijai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਵਨ ਪੁਰਖ ਪਟਤਰ ਤਿਹ ਦਿਜੈ ॥੩॥

Kavan Purkh Pattatar Tih Dijai ॥3॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਧ੍ਯਾ ਦੇਈ ਇਕ ਦਿਨ ਰਸਿ ਕੈ

Bidhaiaa Deeee Eika Din Rasi Kai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੋਲਿ ਲਿਯਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹ ਕਸਿ ਕੈ

Boli Liyaa Pareetma Kaha Kasi Kai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਮ ਭੋਗ ਤਿਹ ਸਾਥ ਕਮਾਯੋ

Kaam Bhoga Tih Saatha Kamaayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਰੁਨੀ ਤਰੁਨ ਅਧਿਕ ਸੁਖ ਪਾਯੋ ॥੪॥

Tarunee Taruna Adhika Sukh Paayo ॥4॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਧੀ ਸੈਨ ਸੌ ਕਿਨਹਿ ਜਤਾਈ

Bidhee Sain Sou Kinhi Jataaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੋਰਿ ਸੁਤਾ ਗ੍ਰਿਹ ਜਾਰ ਬੁਲਾਈ

Tori Sutaa Griha Jaara Bulaaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਮ ਭੋਗ ਤਿਹ ਸਾਥ ਕਰਤ ਹੈ

Kaam Bhoga Tih Saatha Karta Hai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੋ ਤੇ ਨ੍ਰਿਪ ਨਹਿ ਨੈਕੁ ਡਰਤ ਹੈ ॥੫॥

To Te Nripa Nahi Naiku Darta Hai ॥5॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਬ ਨ੍ਰਿਪ ਸਾਥ ਤਿਸੀ ਕੋ ਲੈ ਕੈ

Taba Nripa Saatha Tisee Ko Lai Kai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਤ ਭਯੋ ਤਹ ਅਧਿਕ ਰਿਸੈ ਕੈ

Jaata Bhayo Taha Adhika Risai Kai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਧ੍ਯਾ ਮਤੀ ਜਬੈ ਸੁਨਿ ਪਾਈ

Bidhaiaa Matee Jabai Suni Paaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮੀਤ ਸਹਿਤ ਜਿਯ ਮੈ ਡਰ ਪਾਈ ॥੬॥

Meet Sahita Jiya Mai Dar Paaeee ॥6॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖੋਦਿ ਛਾਤ ਦ੍ਵੈ ਛੇਦ ਸਵਾਰੇ

Khodi Chhaata Davai Chheda Savaare ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਿਹ ਆਵਤ ਵੈ ਰਾਹ ਬਿਚਾਰੇ

Jih Aavata Vai Raaha Bichaare ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਿਹ ਮਗ ਹ੍ਵੈ ਬਿਸਟਾ ਦੁਹੂੰ ਕਰਾ

Tih Maga Havai Bisattaa Duhooaan Karaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੂਤ ਸਹਿਤ ਨ੍ਰਿਪ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰਾ ॥੭॥

Doota Sahita Nripa Ke Sri Paraa ॥7॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅੰਧ ਗਏ ਹ੍ਵੈ ਸੂਝ ਆਯੋ

Aandha Gaee Havai Soojha Na Aayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਿਸੀ ਪੈਡ ਗ੍ਰਿਹਿ ਜਾਰ ਪਠਾਯੋ

Tisee Paida Grihi Jaara Patthaayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਜਾ ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਲਹਾ

Raajaa Bheda Abheda Na Lahaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਹਿਤਾ ਕਾਮ ਕੈ ਗਈ ਕਹਾ ॥੮॥

Duhitaa Kaam Kai Gaeee Kahaa ॥8॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਸਟਾ ਰਹੀ ਦੁਹੂੰ ਕੇ ਲਗਿ ਕੈ

Bisattaa Rahee Duhooaan Ke Lagi Kai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁ ਘਰ ਗਯੋ ਤਿਹ ਕੇ ਸਿਰ ਹਗਿ ਕੈ

Su Ghar Gayo Tih Ke Sri Hagi Kai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਘਰੀਕ ਲਗੀ ਧੋਵਤੇ ਬਦਨਨ

Ghareeka Lagee Dhovate Badanna ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਹੁਰਿ ਗਏ ਦੁਹਿਤਾ ਕੈ ਸਦਨਨ ॥੯॥

Bahuri Gaee Duhitaa Kai Sadanna ॥9॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਹਾ ਜਾਇ ਜੌ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਨਿਹਰਾ

Tahaa Jaaei Jou Nripati Nihraa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੧੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਰ ਵਾਰ ਕਛੁ ਦਿਸਟਿ ਪਰਾ

Jaara Vaara Kachhu Disatti Na Paraa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੧੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਬ ਨ੍ਰਿਪ ਉਲਟਿ ਤਿਸੀ ਕੋ ਮਰਿਯੋ

Taba Nripa Aulatti Tisee Ko Mariyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੧੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਸਟਾ ਪ੍ਰਥਮ ਜਾਹਿ ਸਿਰ ਪਰਿਯੋ ॥੧੦॥

Bisattaa Parthama Jaahi Sri Pariyo ॥10॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੧੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਹ ਛਲ ਸੌ ਤ੍ਰਿਯ ਪਿਯਹਿ ਉਬਾਰਿਯੋ

Eih Chhala Sou Triya Piyahi Aubaariyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੧੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਬਿਸਟਾ ਕੌ ਡਾਰਿਯੋ

Tin Ke Mukh Bisattaa Kou Daariyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੧੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਭੂਪਤਿ ਬਿਚਾਰਾ

Bhalaa Buraa Bhoopti Na Bichaaraa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੧੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੇਦ ਦਾਇਕਹਿ ਪਕਰਿ ਪਛਾਰਾ ॥੧੧॥

Bheda Daaeikahi Pakari Pachhaaraa ॥11॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੦੪ - ੧੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਖ੍ਯਾਨੇ ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ ਤੀਨ ਸੌ ਚਾਰ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੩੦੪॥੫੮੫੧॥ਅਫਜੂੰ॥

Eiti Sree Charitar Pakhiaane Triyaa Charitare Maantaree Bhoop Saanbaade Teena Sou Chaara Charitar Samaapatama Satu Subhama Satu ॥304॥5851॥aphajooaan॥