ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਖ੍ਯਾਨੇ ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ ਤੀਨ ਸੌ ਅਠਤੀਸ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੩੩੮॥੬੩੨੯॥ਅਫਜੂੰ॥

This shabad is on page 2537 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਮਤੀ ਬਿਵਾਸ ਤਵਨ ਕੀ ਰਾਨੀ

Matee Bivaasa Tavan Kee Raanee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁੰਦਰਿ ਭਵਨ ਚਤ੍ਰਦਸ ਜਾਨੀ

Suaandari Bhavan Chatardasa Jaanee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਾਤ ਸਵਤਿ ਤਾ ਕੀ ਛਬਿਮਾਨ

Saata Savati Taa Kee Chhabimaan ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਨੁਕ ਸਾਤ ਰੂਪ ਕੀ ਖਾਨ ॥੨॥

Jaanuka Saata Roop Kee Khaan ॥2॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਯੋ ਤਹਾ ਏਕ ਬੈਰਾਗੀ

Aayo Tahaa Eeka Bairaagee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੂਪਵਾਨ ਗੁਨਵਾਨ ਤਿਆਗੀ

Roopvaan Gunavaan Tiaagee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਯਾਮ ਦਾਸ ਤਾ ਕੋ ਭਨਿ ਨਾਮਾ

Saiaam Daasa Taa Ko Bhani Naamaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਿਸ ਦਿਨ ਨਿਰਖਿ ਰਹਤ ਤਿਹ ਬਾਮਾ ॥੩॥

Nisa Din Nrikhi Rahata Tih Baamaa ॥3॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਤੀ ਬਿਭਾਸ ਤਵਨ ਰਸ ਰਾਚੀ

Matee Bibhaasa Tavan Rasa Raachee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਮ ਭੋਗ ਮਿਤਵਾ ਕੇ ਮਾਚੀ

Kaam Bhoga Mitavaa Ke Maachee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗਵਨ ਕਰੌ ਤਾ ਸੌ ਮਨ ਭਾਵੈ

Gavan Karou Taa Sou Man Bhaavai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਵਤਿਨ ਸੋਕ ਹ੍ਰਿਦੈ ਮਹਿ ਆਵੈ ॥੪॥

Savatin Soka Hridai Mahi Aavai ॥4॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਹਿਧੁਜ ਦੇ ਝਖਕੇਤੁ ਮਤੀ ਭਨਿ

Ahidhuja De Jhakhketu Matee Bhani ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੁਹਪ ਮੰਜਰੀ ਫੂਲ ਮਤੀ ਗਨਿ

Puhapa Maanjaree Phoola Matee Gani ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਾਗਰਿ ਦੇ ਨਾਗਨਿ ਦੇ ਰਾਨੀ

Naagari De Naagani De Raanee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨ੍ਰਿਤ ਮਤੀ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਜਾਨੀ ॥੫॥

Nrita Matee Sabha Hee Jaga Jaanee ॥5॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਿਨ ਦਿਨ ਏਕ ਕਰੀ ਮਿਜਮਾਨੀ

Tin Din Eeka Karee Mijamaanee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਿਵਤਿ ਪਠੀ ਸਭ ਹੀ ਘਰ ਰਾਨੀ

Nivati Patthee Sabha Hee Ghar Raanee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਖੁ ਕੌ ਭੋਜਨ ਸਭਨ ਖਵਾਇ

Bikhu Kou Bhojan Sabhan Khvaaei ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਕਲ ਦਈ ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਪਠਾਇ ॥੬॥

Sakala Daeee Mrita Loka Patthaaei ॥6॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਖੁ ਕਹ ਖਾਇ ਮਰੀ ਸਵਤੈ ਸਬ

Bikhu Kaha Khaaei Maree Savatai Saba ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੋਵਤ ਭਈ ਬਿਭਾਸ ਮਤੀ ਤਬ

Rovata Bhaeee Bibhaasa Matee Taba ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਨਾ ਮੈ ਭਾਰੋ

Paapa Karma Keenaa Mai Bhaaro ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧੋਖੇ ਲਵਨ ਇਨੈ ਬਿਖੁ ਖ੍ਵਾਰੋ ॥੭॥

Dhokhe Lavan Eini Bikhu Khvaaro ॥7॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਬ ਮੈ ਗਰੌ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਇ

Aba Mai Garou Himaachala Jaaei ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੈ ਪਾਵਕ ਮਹਿ ਬਰੌ ਬਨਾਇ

Kai Paavaka Mahi Barou Banaaei ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਹਚਰਿ ਸਹਸ ਹਟਕਿ ਤਿਹ ਰਹੀ

Sahachari Sahasa Hattaki Tih Rahee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਨਤ ਭਈ ਤਿਨ ਕੀ ਕਹੀ ॥੮॥

Maanta Bhaeee Na Tin Kee Kahee ॥8॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਵਹੈ ਸੰਗ ਬੈਰਾਗੀ ਲੀਨਾ

Vahai Saanga Bairaagee Leenaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾ ਸੌ ਕਾਮ ਭੋਗ ਕਹ ਕੀਨਾ

Jaa Sou Kaam Bhoga Kaha Keenaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੋਗ ਲਖੈ ਤ੍ਰਿਯ ਗਰਬੇ ਗਈ

Loga Lakhi Triya Garbe Gaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿਨਹੂੰ ਬਾਤ ਜਾਨਿ ਨਹਿ ਲਈ ॥੯॥

Kinhooaan Baata Jaani Nahi Laeee ॥9॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮੂਰਖ ਰਾਇ ਬਾਇ ਮੁਖ ਰਹਾ

Moorakh Raaei Baaei Mukh Rahaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੧੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਛੁ ਤਾਹਿ ਕਹਾ

Bhalaa Buraa Kachhu Taahi Na Kahaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੧੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਾਰਿ ਜਾਰਿ ਕੇ ਸਾਥ ਸਿਧਾਈ

Naari Jaari Ke Saatha Sidhaaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੧੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਤ ਭੇਦ ਕੀ ਕਿਨਹੁ ਪਾਈ ॥੧੦॥

Baata Bheda Kee Kinhu Na Paaeee ॥10॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੧੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤ੍ਰਿਯ ਕੋ ਚਰਿਤ ਬਿਧਨਾ ਜਾਨੈ

Triya Ko Charita Na Bidhanaa Jaani ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੧੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਹਾ ਰੁਦ੍ਰ ਭੀ ਕਛੁ ਪਛਾਨੈ

Mahaa Rudar Bhee Kachhu Na Pachhaani ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੧੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਨ ਕੀ ਬਾਤ ਏਕ ਹੀ ਪਾਈ

Ein Kee Baata Eeka Hee Paaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੧੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਿਨ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ ਬਨਾਈ ॥੧੧॥

Jin Eisataree Jagadeesa Banaaeee ॥11॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੮ - ੧੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਖ੍ਯਾਨੇ ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ ਤੀਨ ਸੌ ਅਠਤੀਸ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੩੩੮॥੬੩੨੯॥ਅਫਜੂੰ॥

Eiti Sree Charitar Pakhiaane Triyaa Charitare Maantaree Bhoop Saanbaade Teena Sou Atthateesa Charitar Samaapatama Satu Subhama Satu ॥338॥6329॥aphajooaan॥