ਯਹ ਉਪਦੇਸ ਸੁਨਤ ਜੜ ਢਰਿਯੋ ॥

This shabad is on page 2542 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਯਹ ਉਪਦੇਸ ਸੁਨਤ ਜੜ ਢਰਿਯੋ

Yaha Aupadesa Sunata Jarha Dhariyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੪੦ - ੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਹੁਰਿ ਨਾਰਿ ਸੌ ਬਚਨ ਉਚਰਿਯੋ

Bahuri Naari Sou Bachan Auchariyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੪੦ - ੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੋ ਉਪਜੈ ਜਿਯ ਭਲੀ ਤਿਹਾਰੈ

Jo Aupajai Jiya Bhalee Tihaarai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੪੦ - ੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਵਹੈ ਕਾਮ ਮੈ ਕਰੌ ਸਵਾਰੈ ॥੭॥

Vahai Kaam Mai Karou Savaarai ॥7॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੪੦ - ੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ