ਚੌਪਈ ॥

This shabad is on page 2655 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਦੇਵ ਛਤ੍ਰ ਇਕ ਭੂਪ ਬਖਨਿਯਤਿ

Dev Chhatar Eika Bhoop Bakhniyati ॥


ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਰਾਜਵਤੀ ਪੁਰ ਜਨਿਯਤ

Sree Surraajavatee Pur Janiyata ॥


ਤਿਹੁ ਸੰਗ ਚੜਤ ਅਮਿਤਿ ਚਤੁਰੰਗਾ

Tihu Saanga Charhata Amiti Chaturaangaa ॥


ਉਮਡਿ ਚਲਤ ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਗੰਗਾ ॥੧॥

Aumadi Chalata Jih Bidhi Kari Gaangaa ॥1॥