ਉਮਡਿ ਚਲਤ ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਗੰਗਾ ॥੧॥

This shabad is on page 2655 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਦੇਵ ਛਤ੍ਰ ਇਕ ਭੂਪ ਬਖਨਿਯਤਿ

Dev Chhatar Eika Bhoop Bakhniyati ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਰਾਜਵਤੀ ਪੁਰ ਜਨਿਯਤ

Sree Surraajavatee Pur Janiyata ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਿਹੁ ਸੰਗ ਚੜਤ ਅਮਿਤਿ ਚਤੁਰੰਗਾ

Tihu Saanga Charhata Amiti Chaturaangaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਉਮਡਿ ਚਲਤ ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਗੰਗਾ ॥੧॥

Aumadi Chalata Jih Bidhi Kari Gaangaa ॥1॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ