ਜਲ ਚਹੂੰ ਓਰ ਤਵਨ ਕੇ ਰਹਾ ॥

This shabad is on page 2656 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਸਖੀ ਕੁਅਰ ਪਹਿ ਦਈ ਪਠਾਈ

Sakhee Kuar Pahi Daeee Patthaaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਿਹ ਤਿਹ ਭਾਂਤਿ ਪ੍ਰਬੋਧਿ ਲ੍ਯਾਈ

Jih Tih Bhaanti Parbodhi Laiaaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਜ ਸੁਤਹਿ ਤਿਨ ਆਨ ਮਿਲਾਯੋ

Raaja Sutahi Tin Aan Milaayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਾਜਨ ਮਿਲਤ ਸਜਨਿ ਸੁਖ ਪਾਯੋ ॥੬॥

Saajan Milata Sajani Sukh Paayo ॥6॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਸੇਤੀ ਕਿਯ ਭੋਗਾ

Bhaanti Bhaanti Setee Kiya Bhogaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਿਟ ਗਯੋ ਸਕਲ ਦੁਹਨ ਕੋ ਸੋਗਾ

Mitta Gayo Sakala Duhan Ko Sogaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਤਨ ਕਰੈ ਬਿਲਾਸਾ

Bhaanti Bhaanti Tan Kari Bilaasaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਿਜ ਪਤਿ ਕੋ ਤਜਿ ਕਰਿ ਕੈ ਤ੍ਰਾਸਾ ॥੭॥

Nija Pati Ko Taji Kari Kai Taraasaa ॥7॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਤੁਰ ਚਤੁਰਿਯਾ ਦੋਈ ਕਲੋਲਹਿ

Chatur Chaturiyaa Doeee Kalolahi ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਬੈਨ ਮਧੁਰਿ ਧੁਨ ਬੋਲਹਿ

Mili Mili Bain Madhuri Dhuna Bolahi ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਾਂਤਿ ਅਨਿਕ ਕੀ ਕੈਫ ਮੰਗਾਵੈਂ

Bhaanti Anika Kee Kaipha Maangaavaina ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਏਕ ਪਲੰਘ ਬੈਠਿ ਪਰ ਚੜਾਵੈਂ ॥੮॥

Eeka Palaangha Baitthi Par Charhaavaina ॥8॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਸਨ ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਲੇਹੀ

Aasan Bhaanti Bhaanti Ke Lehee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਲਿੰਗ ਚੁੰਬਨ ਦੋਈ ਦੇਹੀ

Aaliaanga Chuaanban Doeee Dehee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਸਿ ਰਸਿ ਕਸਿ ਨਰ ਕੇਲ ਕਮਾਇ

Rasi Rasi Kasi Nar Kela Kamaaei ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲਪਟਿ ਲਪਟਿ ਤਰੁਨੀ ਤਰ ਜਾਇ ॥੯॥

Lapatti Lapatti Tarunee Tar Jaaei ॥9॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੋਇ ਤਰੁਨ ਬਿਜਿਯਾ ਦੁਹੂੰ ਖਾਈ

Doei Taruna Bijiyaa Duhooaan Khaaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਾਰਿ ਟਾਂਕ ਅਹਿਫੇਨ ਚੜਾਈ

Chaari Ttaanka Ahiphena Charhaaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਸਿ ਰਸਿ ਕਰਿ ਕਸਿ ਕਸਿ ਰਤਿ ਕਿਯੋ

Rasi Rasi Kari Kasi Kasi Rati Kiyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੋਰਿ ਚੰਚਲਾ ਕੋ ਚਿਤ ਲਿਯੋ ॥੧੦॥

Chori Chaanchalaa Ko Chita Liyo ॥10॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਸਿਗੇ ਦੋਊ ਛੋਰਾ ਜਾਇ

Rasige Doaoo Na Chhoraa Jaaei ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਹੀ ਬਾਤ ਇਹ ਘਾਤ ਬਨਾਇ

Kahee Baata Eih Ghaata Banaaei ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਏਕ ਮੰਤ੍ਰ ਹਮ ਤੇ ਪਿਯ ਲੀਜੈ

Eeka Maantar Hama Te Piya Leejai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਲ ਕੇ ਬਿਖੈ ਪਿਯਾਨਾ ਕੀਜੈ ॥੧੧॥

Jala Ke Bikhi Piyaanaa Keejai ॥11॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਬ ਲਗੁ ਮੰਤ੍ਰੁਚਾਰ ਤੈ ਕਰ ਹੈ

Jaba Lagu Maantaruchaara Tai Kar Hai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਬ ਲਗਿ ਤੈ ਜਲ ਬੀਚ ਮਰ ਹੈ

Taba Lagi Tai Jala Beecha Na Mar Hai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੁਮਰੇ ਜਲ ਹੈ ਨੇਰੇ

Tumare Jala Aai Hai Na Nere ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਾਰਿ ਓਰ ਰਹਿ ਹੈ ਤੁਹਿ ਘੇਰੇ ॥੧੨॥

Chaari Aor Rahi Hai Tuhi Ghere ॥12॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮੰਤ੍ਰ ਮਿਤ੍ਰ ਤਾ ਤੇ ਤਬ ਲਿਯੋ

Maantar Mitar Taa Te Taba Liyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗੰਗਾ ਬੀਚ ਪਯਾਨਾ ਕਿਯੋ

Gaangaa Beecha Payaanaa Kiyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਲ ਚਹੂੰ ਓਰ ਤਵਨ ਕੇ ਰਹਾ

Jala Chahooaan Aor Tavan Ke Rahaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਨਿ ਪਾਨ ਤਾ ਕੇ ਨਹਿ ਗਹਾ ॥੧੩॥

Aani Paan Taa Ke Nahi Gahaa ॥13॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਹ ਛਲ ਜਲ ਮਹਿ ਮੀਤ ਪਠਾਯੋ

Eih Chhala Jala Mahi Meet Patthaayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਨ ਬਚਨ ਸੁਨਾਯੋ

Maata Pitaa Tan Bachan Sunaayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹੋ ਪਿਤ ਪ੍ਰਾਤ ਸੁਯੰਬਰ ਕਰਿ ਹੌ

Ho Pita Paraata Suyaanbar Kari Hou ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਰਮ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪੁਰਖ ਕੋਈ ਬਰਿ ਹੌ ॥੧੪॥

Parma Pavitar Purkh Koeee Bari Hou ॥14॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਹੇ ਚਲੋ ਤੁਮ ਤਾਤ ਹਮਾਰੇ

Kahe Chalo Tuma Taata Hamaare ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਥਹੁ ਜਾਨਵੀ ਹੋਤ ਸਵਾਰੇ

Mathahu Jaanvee Hota Savaare ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਹ ਤੇ ਜੁ ਨਰ ਨਿਕਸਿ ਹੈ ਕੋਈ

Taha Te Ju Nar Nikasi Hai Koeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਰਤਾ ਹੋਇ ਹਮਾਰੋ ਸੋਈ ॥੧੫॥

Bhartaa Hoei Hamaaro Soeee ॥15॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਚਨ ਸੁਨਤ ਰਾਜਾ ਹਰਖਾਨੋ

Bachan Sunata Raajaa Harkhaano ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਾਚੁ ਝੂਠੁ ਜੜ ਕਛੁ ਪਛਾਨੋ

Saachu Jhootthu Jarha Kachhu Na Pachhaano ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੋਰਿ ਪ੍ਰਜਾ ਦੈ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ

Jori Parjaa Dai Dhola Nagaare ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਲੇ ਸੁਰਸੁਰੀ ਮਥਨ ਸਕਾਰੇ ॥੧੬॥

Chale Sursuree Mathan Sakaare ॥16॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਡੇ ਦ੍ਰੁਮਨ ਕੀ ਮਥਨਿ ਸੁਧਾਰਿ

Bade Daruman Kee Mathani Sudhaari ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਥਤ ਭਏ ਸੁਰਸਰਿ ਮੋ ਡਾਰਿ

Mathata Bhaee Sursari Mo Daari ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਨਿਕ ਬਾਰਿ ਕਹ ਜਬੈ ਡੁਲਾਯੋ

Tanika Baari Kaha Jabai Dulaayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਿਕਸਿ ਪੁਰਖ ਤਹ ਤੇ ਇਕ ਆਯੋ ॥੧੭॥

Nikasi Purkh Taha Te Eika Aayo ॥17॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਿਰਖਿ ਸਜਨ ਕੋ ਰੂਪ ਅਪਾਰਾ

Nrikhi Sajan Ko Roop Apaaraa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਰਤ ਭਈ ਤਿਹ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰਾ

Barta Bhaeee Tih Raaja Kumaaraa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਪਸੁ ਕਛੁ ਬਿਚਰਿਯੋ

Bheda Abheda Pasu Kachhu Na Bichariyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਹ ਛਲ ਨਾਰਿ ਜਾਰ ਕਹ ਬਰਿਯੋ ॥੧੮॥

Eih Chhala Naari Jaara Kaha Bariyo ॥18॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੯੪ - ੧੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ