ਕਿ ਅਜਬ ਅਸਤੁ ਇਨਸਾਫ਼ੋ ਈਂ ਪਰਵਰੀ ॥

This shabad is on page 2748 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਹੁਕਮ ਸਤਿ

Ikoankaar Hukama Sati ॥

The Victory is of the Lord.


ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ

Sree Vaahiguroo Jee Kee Fateh ॥

The Lord is One and His Word is True.


ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਹ

Zafaarnaamha ॥

ZAFARNAMAH (The Epistle of Victory)


ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ੧੦

Sree Mukhvaak Paatisaahee 10 ॥

The Sacred Utterance of the Tenth Sovereign.


ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਯਮ ਕਰੀਮ

Kamaale Karaamaata Kaayama Kareema ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਜ਼ਾ ਬਖ਼ਸ਼ੋ ਰਾਜ਼ਿਕ ਰਿਹਾਕੋ ਰਹੀਮ ॥੧॥

Razaa Bakhhasho Raazika Rihaako Raheema ॥1॥

The Lord is perfect in all faculties. He is Immortal and generous. He is the Giver of victuals and Emancipator.1.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਮਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ੋ ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦ ਦਸਤਗੀਰ

Amaan Bakhhasho Bakhhashiaanda Ao Dasatageera ॥

He is the protector and Helper

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਜ਼ਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿਹੋ ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ ॥੨॥

Razaa Bakhhasha Rozee Diho Dila Pazeera ॥2॥

He is Compassionate, Giver of food and Enticer.2.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੨/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਿ ਖ਼ੂਬੀ ਦਿਹੋ ਰਹ ਨਮੂੰ

Shahinshaahi Khhoobee Diho Raha Namooaan ॥

He is the Sovereign, treasure-house of qualities and Guide

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਬੇਗੂੰਨ ਬੇਚੂੰਨ ਚੂੰ ਬੇਨਮੂੰ ॥੩॥

Ki Begooaann Bechooaann Chooaan Benamooaan ॥3॥

He is unparalleled and is without Form and Colour.3.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੩/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਾਜ਼ੋ ਬਾਜ਼ੋ ਫ਼ੌਜੋ ਫ਼ਰਸ਼

Na Saazo Na Baazo Na Faoujo Na Faarsha ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਏ ਐਸ਼ੁ ਅਰਸ਼ ॥੪॥

Khhudaavaanda Bakhhashiaandaee Aaishu Arsha ॥4॥

Through His Generosity, He provides Heavenly Enjoyments to one without any wealth, falcon, army property and authority.4.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੪/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਹਾਂ ਪਾਕ ਜ਼ਬਰਸਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜ਼ਹੂਰ

Jahaan Paaka Zabarsata Zaahri Zahoora ॥

He is the Transcendent as well as Immanent

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਤਾ ਮੇ ਦਿਹਦ ਹਮ ਚੁ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ॥੫॥

Ataa Me Dihda Hama Chu Haazri Hazoora ॥5॥

He is Omnipresent and bestows honours.5.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੫/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ਓ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ

Ataa Bakhhashaao Paaka Parvardigaara ॥

He is Holy, Generous and Preserver

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਹੀਮ ਅਸਤੋ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿਹੋ ਹਰ ਦਿਯਾਰ ॥੬॥

Raheema Asato Rozee Diho Har Diyaara ॥6॥

He is Merciful and Provider of victuals.6.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੬/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਰ ਅਸਤੁ ਆਜ਼ਮ ਅਜ਼ੀਮ

Ki Saahib Diaara Asatu Aazama Azeema ॥

The Lord is Generous, the Highest of the High

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਹੁਸਨੁਲ ਜਮਾਲ ਅਸਤੁ ਰਾਜ਼ਕ਼ ਰਹੀਮ ॥੭॥

Ki Husnula Jamaala Asatu Raazakaæ Raheema ॥7॥

He, the preserver, is Most Beautiful.7.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੭/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਊਰ ਅਸਤੁ ਆਜਿਜ਼ ਨਿਵਾਜ਼

Ki Saahib Shaoora Asatu Aajiza Nivaaza ॥

The Lord is Omniscient, the Protector of the lowly

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗ਼ਰੀਬੁਲ ਪ੍ਰਸਤੋ ਗ਼ਨੀਮੁਲ ਗੁਦਾਜ਼ ॥੮॥

Gareebula Parsato Ganeemula Gudaaza ॥8॥

He, the Friend of the poor, is the Destroyer of the enemies.8.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੮/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ਼ਰੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੋ ਫ਼ਜ਼ੀਲਤ ਮਆਬ

Shareeata Parsato Faazeelata Maaba ॥

He is the Source of all virtues, keeper of Dharma

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਕ਼ੀਕ਼ਤ ਸ਼ਨਾਸੋ ਨਬੀਉਲ ਕਿਤਾਬ ॥੯॥

Hakaæeekaæta Shanaaso Nabeeaula Kitaaba ॥9॥

He knows everything and is the Source of all Scriptures.9.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੯/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ ਪਿਯੂਹਸਤੁ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਊਰ

Ki Daanisha Piyoohasatu Saahib Shaoora ॥

He is the Perfect Being and Treasure of Wisdom

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਕ਼ੀਕ਼ਤ ਸ਼ਨਾਸਸਤੁ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ॥੧੦॥

Hakaæeekaæta Shanaasasatu Zaahar Zahoora ॥10॥

He, the All-Pervading Lord, is Omniscient.10.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੦/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ਼ਨਾਸਿੰਦਏ ਇਲਮਿ ਆਲਮ ਖ਼ੁਦਾਇ

Shanaasiaandaee Eilami Aalama Khhudaaei ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੁਸ਼ਾਇੰਦਏ ਕਾਰਿ ਆਲਮ ਕੁਸ਼ਾਇ ॥੧੧॥

Kushaaeiaandaee Kaari Aalama Kushaaei ॥11॥

The Lord of the Universe, Knows all the sciences and breaks the knots of all complications.11.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੧/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗੁਜ਼ਾਰਿੰਦਏ ਕਾਰਿ ਆਲਮ ਕਬੀਰ

Guzaariaandaee Kaari Aalama Kabeera ॥

He, the Supreme and Most High, Supervises the whole world

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ਼ਨਾਸਿੰਦਏ ਇਲਮਿ ਆਲਮ ਅਮੀਰ ॥੧੨॥

Shanaasiaandaee Eilami Aalama Ameera ॥12॥

He, the Sovereign of the Universe, is the Source of all Learning.12.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੨/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਰਾ ਏਤਬਾਰੇ ਬਰੀਂ ਕ਼ਸਮ ਨੇਸਤ

Maraa Eetabaare Bareena Kaæsama Nesata ॥

I have faith in your oaths

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਏਜ਼ਦ ਗਵਾਹਸਤੁ ਯਜ਼ਦਾਂ ਯਕੇਸਤ ॥੧੩॥

Ki Eezada Gavaahasatu Yazadaan Yakesata ॥13॥

The Lord Himself is the Witness.13.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੩/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕ਼ਤਰਹ ਮਰਾ ਏਤਬਾਰੇ ਬਰੋਸਤ

Na Kaætarha Maraa Eetabaare Barosata ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਦੀਵਾਂ ਹਮਹ ਕਿਜ਼ਬਗੋਸ਼ਤ ॥੧੪॥

Ki Bakhhashee Va Deevaan Hamaha Kizabagoshata ॥14॥

I have not an iota of faith in such a person, whose officers have relinquished the path of Turth.14.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੪/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਸੇ ਕ਼ਉਲਿ ਕ਼ੁਰਆਂ ਕੁਨਦ ਏਤਬਾਰ

Kase Kaæauli Kaæuraana Kunada Eetabaara ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਮਾ ਰੋਜ਼ਿ ਆਖ਼ਿਰ ਸ਼ਵਦ ਮਰਦ ਖ਼੍ਵਾਰ ॥੧੫॥

Hamaa Rozi Aakhhri Shavada Marda Khhavaara ॥15॥

Whosoever puts faith on the oath of Quran, he is subjected to punishment on the final reckoning.15.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੫/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹੁਮਾ ਰਾ ਕਸੇ ਸਾਯਹ ਆਯਦ ਬਜ਼ੇਰ

Humaa Raa Kase Saayaha Aayada Bazera ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਰੋ ਦਸਤ ਦਾਰਦ ਜ਼ਾਗ਼ੋ ਦਲੇਰ ॥੧੬॥

Baro Dasata Daarada Na Zaago Dalera ॥16॥

He, who comes under the shade of the legendary Huma, a very brave crow cannot harm him.16.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੬/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਉਫ਼ਤਦ ਪਸੇ ਸ਼ੇਰਿ ਨਰ

Kase Pushata Aufaatada Pase Sheri Nar ॥

He, who takes refuge of the fierce tiger

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਗੀਰਦ ਬੁਜ਼ੋ ਮੇਸ਼ੋ ਆਹੂ ਗੁਜ਼ਰ ॥੧੭॥

Nageerada Buzo Mesho Aahoo Guzar ॥17॥

The goat, sheep and deer do not go near him.17.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੭/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕ਼ਸਮ ਮੁਸਹਫ਼ੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਯਹ ਗਰ ਈਂ ਖ਼ੁਰਮ

Kaæsama Mushafae Khhufaeeyaha Gar Eeena Khhurma ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਫ਼ੌਜੇ ਅਜ਼ੀਂ ਜ਼ੇਰ ਸੁਮ ਅਫ਼ਕੁਨਮ ॥੧੮॥

Na Faouje Azeena Zera Suma Afaakunama ॥18॥

Even if I had taken an oath on Quarn in concealment, I would not have budhed and inch from my place.18.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੮/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗੁਰਸਨਹ ਚਿ ਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ਚਿਹਲ ਨਰ

Gursanha Chi Kaare Kunada Chihla Nar ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਦਹ ਲਖ ਬਰਆਯਦ ਬਰੋ ਬੇਖ਼ਬਰ ॥੧੯॥

Ki Daha Lakh Baraayada Baro Bekhhabar ॥19॥

How could forty famished persons fight in the battlefield, on whom ten lakh soldiers made a sudden attack.19.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੯/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਪੈਮਾ ਸ਼ਿਕਨ ਬੇਦਰੰਗ ਅਮਾਦੰਦ

Ki Paimaa Shikan Bedaraanga Amaadaanda ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੨੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਿਯਾਂ ਤੇਗ਼ ਤੀਰੋ ਤੁਫ਼ੰਗ ਆਮਦੰਦ ॥੨੦॥

Miyaan Tega Teero Tufaanga Aamdaanda ॥20॥

Your army breaking the oath and in great haste plunged in the battlefield with arrows and guns.20.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੨੦/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲਾਚਾਰਗੀ ਦਰ ਮਿਯਾਂ ਆਮਦਮ

Ba Laachaaragee Dar Miyaan Aamdama ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੨੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਦਬੀਰਿ ਤੀਰੋ ਤੁਫ਼ੰਗ ਆਮਦਮ ॥੨੧॥

Ba Tadabeeri Teero Tufaanga Aamdama ॥21॥

For this reason, I had to intervene and had to come fully armed.21.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੨੧/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੁ ਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਹ ਹੀਲਤੇ ਦਰ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤ

Chu Kaara Aza Hamaha Heelate Dar Guzashata ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੨੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਲਾਲ ਅਸਤੁ ਬੁਰਦਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦਸਤ ॥੨੨॥

Halaala Asatu Burdan Ba Shamashera Dasata ॥22॥

When all other methods fail, it is proper to hold the sword in hand.22.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੨੨/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਿ ਕ਼ਸਮੇ ਕ਼ੁਰਾਂ ਮਨ ਕੁਨਮ ਏਤਬਾਰ

Chi Kaæsame Kaæuraan Man Kunama Eetabaara ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੨੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਵਗਰਨਹ ਤੁ ਗੋਈ ਮਨ ਈਂ ਰਹ ਚਿ ਕਾਰ ॥੨੩॥

Vagarnha Tu Goeee Man Eeena Raha Chi Kaara ॥23॥

I have no faith in your oaths on the Quarn, otherwise I had nothing to do with this battle.23.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੨੩/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਾਨਮ ਕਿ ਈਂ ਮਰਦ ਰੋਬਾਹ ਪੇਚ

Na Daanaam Ki Eeena Marda Robaaha Pecha ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੨੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਵਗਰ ਹਰਗਿਜ਼ੀਂ ਰਹ ਨਯਾਰਦ ਬਹੇਚ ॥੨੪॥

Vagar Hargizeena Raha Nayaarada Bahecha ॥24॥

I do not know that your officers are deceitful, otherwise I would not have followed this path.24.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੨੪/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਰ ਆਂ ਕਸ ਕਿ ਕ਼ਉਲੇ ਕ਼ੁਰਾਂ ਆਯਦਸ਼

Har Aana Kasa Ki Kaæaule Kaæuraan Aayadasha ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੨੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਜ਼ੋ ਬਸਤਨੋ ਕੁਸ਼ਤਨੀ ਬਾਯਦਸ਼ ॥੨੫॥

Nazo Basatano Kushatanee Baayadasha ॥25॥

It is not appropriated to imprison and kill those, who put faith on the oaths of Quarn.25.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੨੫/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਰੰਗੇ ਮਗਸ ਸ੍ਯਾਹਪੋਸ਼ ਆਮਦੰਦ

Baraange Magasa Saiaahaposha Aamdaanda ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੨੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਯਕ ਬਾਰਗੀ ਦਰ ਖ਼ਰੋਸ਼ ਆਮਦੰਦ ॥੨੬॥

Ba Yaka Baaragee Dar Khharosha Aamdaanda ॥26॥

The soldiers of your army, clad in black uniforms, rushed like flies on my men.26.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੨੬/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਰ ਆਂ ਕਸ ਜ਼ਿ ਦੀਵਾਰ ਆਮਦ ਬਿਰੂੰ

Har Aana Kasa Zi Deevaara Aamda Birooaan ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੨੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਖ਼ੁਰਦਨ ਯਕੇ ਤੀਰ ਸ਼ੁਦ ਗ਼ਰਕਿ ਖ਼ੂੰ ॥੨੭॥

Bakhhurdan Yake Teera Shuda Garki Khhooaan ॥27॥

Whosoever from them came near the wall of the fort, with one arrow he wos drenched in his won blood.27.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੨੭/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਬੇਰੂੰ ਨਯਾਮਦ ਕਸੇ ਜ਼ਾਂ ਦੀਵਾਰ

Ki Berooaan Nayaamda Kase Zaan Deevaara ॥

None dared to come there near the wall

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੨੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖ਼ੁਰਦੰਦ ਤੀਰੋ ਗਸ਼ਤੰਦ ਖ਼੍ਵਾਰ ॥੨੮॥

Na Khhurdaanda Teero Na Gashataanda Khhavaara ॥28॥

None faced then the arrows and destruction.28.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੨੮/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੁ ਦੀਦਮ ਕਿ ਨਾਹਰ ਬਿਯਾਮਦ ਜੰਗ

Chu Deedama Ki Naahar Biyaamda Ba Jaanga ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੨੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਸ਼ੀਦਹ ਯਕੇ ਤੀਰਿ ਮਨ ਬੇਦਰੰਗ ॥੨੯॥

Chasheedaha Yake Teeri Man Bedaraanga ॥29॥

When I saw Nahar Khan in the battlefield, he was greeted with one of my arrows.29.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੨੯/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਮਾਖ਼ਿਰ ਆਖ਼ਰ ਗੁਰੇਜ਼ਦ ਬਜਾਏ ਮਸਾਫ਼

Hamaakhhri Aakhhar Gurezada Bajaaee Masaafaa ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੩੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਸੇ ਖ਼ਾਨਹ ਖ਼ੁਰਦੰਦ ਬੇਰੂੰ ਗੁਜ਼ਾਫ਼ ॥੩੦॥

Base Khhaanha Khhurdaanda Berooaan Guzaafaa ॥30॥

All those boasters who came near the wall, they were dispatched in no time.30.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੩੦/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਅਫ਼ਗਨੇ ਦੀਗਰ ਬਿਯਾਮਦ ਬਜੰਗ

Ki Afaagane Deegar Biyaamda Bajaanga ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੩੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੁ ਸੈਲੇ ਰਵਾਂ ਹਮ ਚੁ ਤੀਰੋ ਤੁਫ਼ੰਗ ॥੩੧॥

Chu Saile Ravaan Hama Chu Teero Tufaanga ॥31॥

Another Afghan, with a bow and arrow came in the battlefield like a flood.31.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੩੧/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਸੇ ਹਮਲਹ ਕਰਦੰਦ ਮਰਦਾਨਗੀ

Base Hamalaha Kardaanda Ba Mardaangee ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੩੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਮ ਅਜ਼ ਹੋਸ਼ਗੀ ਹਮ ਜ਼ਿ ਦੇਵਾਨਗੀ ॥੩੨॥

Hama Aza Hoshagee Hama Zi Devaangee ॥32॥

He shot arrows heroically, sometimes in senses and sometimes in madness.32.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੩੨/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਸੇ ਹਮਲਹ ਕਰਦਹ ਬਸੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਖ਼ੁਰਦ

Base Hamalaha Kardaha Base Zakhhama Khhurda ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੩੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁ ਕਸ ਰਾ ਬਜ਼ਾਂ ਕੁਸ਼ਤੋ ਹਮ ਜਾਂ ਸਪੁਰਦ ॥੩੩॥

Du Kasa Raa Bazaan Kushato Hama Jaan Sapurda ॥33॥

He made several attacks and was drenched with last.33.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੩੩/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਆਂ ਖ਼੍ਵਾਜਹ ਮਰਦੂਦ ਸਾਯਹ ਦੀਵਾਰ

Ki Aana Khhavaajaha Mardooda Saayaha Deevaara ॥

Khwaja Mardud hid himself behind the wall

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੩੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨ੍ਯਾਮਦ ਮੈਦਾਂ ਮਰਦਾਨਹ ਵਾਰ ॥੩੪॥

Naiaamda Ba Maidaan Ba Mardaanha Vaara ॥34॥

He did not enter the field like a brave warrior.34.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੩੪/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਰੇਗਾ ਅਗਰ ਰੂਇ ਦੀਦਮੇ

Daregaa Agar Rooei Ao Deedame ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੩੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਯਕ ਤੀਰ ਲਾਚਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ੀਦਮੇ ॥੩੫॥

Ba Yaka Teera Laachaara Bakhhasheedame ॥35॥

If I had seen his face once, one of my arrows would have dispatched him to the abode of death.35.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੩੫/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਮਾਖ਼ਿਰ ਬਸੇ ਜ਼ਖ਼ਮਿ ਤੀਰੋ ਤੁਫ਼ੰਗ

Hamaakhhri Base Zakhhami Teero Tufaanga ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੩੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁ ਸੂਏ ਬਸੇ ਕੁਸ਼ਤਹ ਸ਼ੁਦ ਬੇਦਰੰਗ ॥੩੬॥

Du Sooee Base Kushataha Shuda Bedaraanga ॥36॥

Many warriors wounded with arrows and bullets died in the battle on both the sides.36.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੩੬/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਸੇ ਬਾਰ ਬਾਰੀਦ ਤੀਰੋ ਤੁਫ਼ੰਗ

Base Baara Baareeda Teero Tufaanga ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੩੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜ਼ਿਮੀ ਗਸ਼ਤ ਹਮ ਚੂੰ ਗੁਲੇ ਲਾਲਹ ਰੰਗ ॥੩੭॥

Zimee Gashata Hama Chooaan Gule Laalaha Raanga ॥37॥

The darts were showered so violently, that the field became red like popyflowers.37.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੩੭/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਰੋਪਾਇ ਅੰਬੋਹ ਚੰਦਾਂ ਸ਼ੁਦਹ

Saropaaei Aanboha Chaandaan Shudaha ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੩੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਮੈਦਾਂ ਪੁਰ ਅਜ਼ ਗੋਇ ਚੌਗਾਂ ਸ਼ੁਦਹ ॥੩੮॥

Ki Maidaan Pur Aza Goei Chougaan Shudaha ॥38॥

The heads and limbs of the dead were scattered in the field like the balls and sticks in the game of Polo.38.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੩੮/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਰੰਕਾਰਿ ਤੀਰੋ ਤਰੰਗਿ ਕਮਾਂ

Taraankaari Teero Taraangi Kamaan ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੩੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਰਆਮਦ ਯਕੇ ਹਾ ਹੂ ਅਜ਼ ਜਹਾਂ ॥੩੯॥

Baraamda Yake Haa Ei Hoo Aza Jahaan ॥39॥

When the arrows hissed and bows tinkled, there was a great hue and cry in the world.39.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੩੯/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਿਗ਼ਰ ਸ਼ੋਰਸ਼ਿ ਕੈਬਰਿ ਕੀਨਹ ਕੋਸ਼

Digar Shorashi Kaibari Keenaha Kosha ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੪੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜ਼ਿ ਮਰਦਾਨਿ ਮਰਦਾਂ ਬਿਰੂੰ ਰਫ਼ਤ ਹੋਸ਼ ॥੪੦॥

Zi Mardaani Mardaan Birooaan Rafaata Hosha ॥40॥

There the spears and lances provided a dreadful sound and the warriors lost heir senses.40.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੪੦/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਮ ਆਖ਼ਿਰ ਚਿ ਮਰਦੀ ਕੁਨਦ ਕਾਰਜ਼ਾਰ

Hama Aakhhri Chi Mardee Kunada Kaarazaara ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੪੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਬਰ ਚਿਹਲ ਤਨ ਆਯਦਸ਼ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ॥੪੧॥

Ki Bar Chihla Tan Aayadasha Beshumaara ॥41॥

How could bravery ultimately withstand in the field, when only forty were surrounded by innumerable warriors?41.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੪੧/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਰਾਗ਼ਿ ਜਹਾਂ ਚੂੰ ਸ਼ੁਦਹ ਬੁਰਕਹ ਪੋਸ਼

Charaagi Jahaan Chooaan Shudaha Burkaha Posha ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੪੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ਼ਹੇ ਸ਼ਬ ਬਰਾਮਦ ਹਮਹ ਜਲਵਹ ਜੋਸ਼ ॥੪੨॥

Shahe Shaba Baraamda Hamaha Jalavaha Josha ॥42॥

When the lamp of the world veiled itself, the moon shone in brightness during the night.42.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੪੨/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਰ ਆਂ ਕਸ ਕ਼ਉਲੇ ਕ਼ੁਰਾਂ ਆਯਦਸ਼

Har Aana Kasa Ba Kaæaule Kaæuraan Aayadasha ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੪੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਯਜ਼ਦਾਂ ਬਰੋ ਰਹਿਨੁਮਾ ਆਯਦਸ਼ ॥੪੩॥

Ki Yazadaan Baro Rahinumaa Aayadasha ॥43॥

He, who puts faith on the oaths of the Quran, the Ture Lord gives him the guidance.43.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੪੩/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੇਚੀਦਹ ਮੂਏ ਰੰਜੀਦਹ ਤਨ

Na Pecheedaha Mooee Na Raanjeedaha Tan ॥

There was neither any harm nor injury

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੪੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਬੇਰੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਵੁਰਦ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸ਼ਿਕਨ ॥੪੪॥

Ki Berooaan Khhuda Aavurda Dushaman Shikan ॥44॥

My Lord, the vanquisher of the enemies, brought me to safety.44.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੪੪/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਾਨਮ ਕਿ ਈਂ ਮਰਦਿ ਪੈਮਾਂ ਸ਼ਿਕਨ

Na Daanaam Ki Eeena Mardi Paimaan Shikan ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੪੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਦੌਲਤ ਪਰਸਤ ਈਮਾਂ ਫ਼ਿਕਨ ॥੪੫॥

Ki Doulata Parsata Ao Eeemaan Faikan ॥45॥

I did not know that these oath-breakers were deceitful and flowers of mammon.45.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੪੫/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਈਮਾਂ ਪ੍ਰਸਤੀ ਔਜ਼ਾਇ ਦੀਂ

Na Eeemaan Parsatee Na Aouzaaei Deena ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੪੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਨਾਸੀ ਮਹੰਮਦ ਯਕੀਂ ॥੪੬॥

Na Saahib Shanaasee Na Mahaanmada Yakeena ॥46॥

They were neither men of faith, nor true followers of Islam, they did not know the Lord not had faith in the prophet.46.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੪੬/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਰ ਆਂ ਕਸ ਕਿ ਈਮਾਂ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੁਨਦ

Har Aana Kasa Ki Eeemaan Parsatee Kunada ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੪੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੈਮਾਂ ਖ਼ੁਦਸ਼ ਪੇਸ਼ੋ ਪਸਤੀ ਕੁਨਦ ॥੪੭॥

Na Paimaan Khhudasha Pesho Pasatee Kunada ॥47॥

He, who follows his faith with sincerity, he never budges an inch from his oaths.47.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੪੭/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਈਂ ਮਰਦ ਰਾ ਜ਼ੱਰਹ ਏਤਬਾਰ ਨੇਸਤ

Ki Eeena Marda Raa Za`raha Eetabaara Nesata ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੪੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਿ ਕ਼ਸਮੇ ਕ਼ੁਰਾਨਸਤੁ ਯਜ਼ਦਾਂ ਯਕੇਸਤ ॥੪੮॥

Chi Kaæsame Kaæuraansatu Yazadaan Yakesata ॥48॥

I have no faith at all in such a person for whom the oath of the Quran has no significance.48.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੪੮/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੁ ਕ਼ਸਮੇ ਕ਼ੁਰਾਂ ਸਦ ਕੁਨਦ ਇਖ਼ਤਿਯਾਰ

Chu Kaæsame Kaæuraan Sada Kunada Eikhhatiyaara ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੪੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਰਾ ਕ਼ਤਰਹ ਨਾਯਦ ਅਜ਼ੋ ਏਤਬਾਰ ॥੪੯॥

Maraa Kaætarha Naayada Azo Eetabaara ॥49॥

Even if you swear a hundred times in the name of the Quran, I shall not trust you any more.49.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੪੯/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਗਰਚਿ ਤੁਰਾ ਏਤਬਾਰ ਆਮਦੇ

Agarchi Turaa Eetabaara Aamde ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੫੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਮਰ ਬਸਤ ਪੇਸ਼ਵਾ ਆਮਦੇ ॥੫੦॥

Kamar Basata Ee Peshavaa Aamde ॥50॥

If you have even a little of faith in God, come in the battlefield fully armed.50.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੫੦/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ਸਤੁ ਬਰ ਸਰ ਤੁਰਾ ਈਂ ਸੁਖ਼ਨ

Ki Faarzasatu Bar Sar Turaa Eeena Sukhhan ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੫੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਕ਼ਉਲੇ ਖ਼ੁਦਾ ਅਸਤੁ ਕ਼ਸਮਸਤੁ ਮਨ ॥੫੧॥

Ki Kaæaule Khhudaa Asatu Kaæsamasatu Man ॥51॥

It is your duty act on these words, because for me, these words are like the Orders of God.51.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੫੧/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿਤਾਦਹ ਸ਼ਵਦ

Agar Hazarte Khhuda Sitaadaha Shavada ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੫੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਨੋ ਦਿਲੇ ਕਾਰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਸ਼ਵਦ ॥੫੨॥

Ba Jaano Dile Kaara Vaazih Shavada ॥52॥

If the Holy Prophet had been there himself, you would have acted on them with all your heart.52.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੫੨/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ਼ੁਮਾ ਰਾ ਫ਼ਰਜ਼ਸਤੁ ਕਾਰੇ ਕੁਨੀਂ

Shumaa Raa Faarzasatu Kaare Kuneena ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੫੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਮੂਜਬ ਨਵਿਸ਼ਤਹ ਸ਼ੁਮਾਰੇ ਕੁਨੀਂ ॥੫੩॥

Bamoojaba Navishataha Shumaare Kuneena ॥53॥

It is your duty and a binding on you to do as bidden in writing.53.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੫੩/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਵਿਸ਼ਤਹ ਰਸੀਦੋ ਬਗੁਫ਼ਤਹ ਜ਼ੁਬਾਂ

Navishataha Raseedo BaguFateh Zubaan ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੫੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਬਾਯਦ ਕਿ ਈਂ ਕਾਰ ਰਾਹਤ ਰਸਾਂ ॥੫੪॥

Bibaayada Ki Eeena Kaara Raahata Rasaan ॥54॥

I have received your letter and the message, do, whatever is required to be done.54.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੫੪/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਮੂੰ ਮਰਦ ਬਾਯਦ ਸ਼ਵਦ ਸੁਖ਼ਨਵਰ

Hamooaan Marda Baayada Shavada Sukhhanvar ॥

One should act on his words

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੫੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗ਼ਰ ਦਰ ਦਹਾਨਿ ਦਿਗਰ ॥੫੫॥

Na Shikame Digar Dar Dahaani Digar ॥55॥

The speech and action should correspond.55.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੫੫/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਮਰਾ ਗੁਫ਼ਤਹ ਬੇਰੂੰ ਨਯਮ

Ki Kaazee Maraa GuFateh Berooaan Nayama ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੫੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਗਰ ਰਾਸਤੀ ਖ਼ੁਦ ਬਿਯਾਰੀ ਕ਼ਦਮ ॥੫੬॥

Agar Raasatee Khhuda Biyaaree Kaædama ॥56॥

I agree with the words conveyed by the Qazi, but if you promise to come on the right path.56.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੫੬/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੁਰਾ ਗਰ ਬਬਾਯਦ ਕ਼ਉਲੇ ਕ਼ੁਰਾਂ

Turaa Gar Babaayada Ba Kaæaule Kaæuraan ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੫੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਨਿਜ਼ਦੇ ਸ਼ੁਮਾ ਰਾ ਰਸਾਨਮ ਹੁਮਾ ॥੫੭॥

Banizade Shumaa Raa Rasaanaam Humaa ॥57॥

If you want to see the letter containing oaths, I can send you the same immediatedly.57.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੫੭/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਦਰ ਕ਼ਸਬਹ ਕਾਂਗੜ ਕੁਨਦ

Ki Tashareepha Dar Kaæsabaha Kaangarha Kunada ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੫੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਵਜ਼ਾਂ ਪਸ ਮੁਲਾਕ਼ਾਤ ਬਾਹਮ ਸ਼ਵਦ ॥੫੮॥

Vazaan Pasa Mulaakaæaata Baahama Shavada ॥58॥

If you come yourself in village Kangar, we can meet each other.58.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੫੮/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜ਼ਰੱਹ ਦਰੀਂ ਰਾਹ ਖ਼ਤਰਹ ਤੁਰਾਸਤ

Na Zar`ha Dareena Raaha Khhatarha Turaasata ॥

Do not bring in your mind the danger of coming there

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੫੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਮਹ ਕੌਮਿ ਬੈਰਾੜ ਹੁਕਮਿ ਮਰਾਸਤ ॥੫੯॥

Hamaha Koumi Bairaarha Hukami Maraasata ॥59॥

Because the Brar community acts according to my orders.59.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੫੯/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਯਾ ਤਾ ਬਮਨ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੁਨੇਮ

Biyaa Taa Baman Khhuda Zubaanee Kunema ॥

We can talk to each other in this way

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੬੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਰੂਏ ਸ਼ੁਮਾ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕੁਨੇਮ ॥੬੦॥

Barooee Shumaa Meharbaanee Kunema ॥60॥

Kindly come so that we may have direct talk.60.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੬੦/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਯਕੇ ਅਸਪ ਸ਼ਾਇਸਤਏ ਯਕ ਹਜ਼ਾਰ

Yake Asapa Shaaeisataee Yaka Hazaara ॥

Your saying that I may bring for you a very fine steed of one thousand rupees and

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੬੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਯਾ ਤਾ ਬਗੀਰੀ ਮਨ ਈਂ ਦਿਯਾਰ ॥੬੧॥

Biyaa Taa Bageeree Ba Man Eeena Diyaara ॥61॥

Get this area as a feoff (jagir) from you, you may keep this thing in your mind.61.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੬੧/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਿ ਰਾ ਬੰਦਹੇ ਚਾਕਰੇਮ

Shahinshaahi Raa Baandahe Chaakarema ॥

I am the man of the Sovereign of Sovereign and His slave

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੬੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਆਯਦ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰੇਮ ॥੬੨॥

Agar Hukama Aayada Ba Jaan Haazarema ॥62॥

If He permits me, then I shall present myself there.62.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੬੨/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਗਰਚੇ ਬਿਆਯਦ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਮਨ

Agarche Biaayada Ba Faurmaan Man ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੬੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਯਾਯਮ ਹਮਹ ਜਾਨ ਤਨ ॥੬੩॥

Hazoora Ta Biyaayama Hamaha Jaan Tan ॥63॥

If He permits me, then I shall be present there in person.63.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੬੩/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਗਰ ਤੋ ਬਯਜ਼ਦਾਂ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੁਨੀ

Agar To Bayazadaan Parsatee Kunee ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੬੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਰੇ ਮਰਾ ਈਂ ਸੁਸਤੀ ਕੁਨੀ ॥੬੪॥

Ba Kaare Maraa Eeena Na Sustee Kunee ॥64॥

If you worship One Lord, you will not cause any delay in this work of mine.64.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੬੪/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਬਾਯਦ ਕਿ ਯਜ਼ਦਾਂ ਸ਼ਨਾਸੀ ਕੁਨੀ

Bibaayada Ki Yazadaan Shanaasee Kunee ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੬੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗ਼ੁਫ਼ਤਹ ਕਸੇ ਕਸ ਖ਼ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਨੀ ॥੬੫॥

Na GuFateh Kase Kasa Khharaashee Kunee ॥65॥

You should recognize the Lord, so that you may not talk ill or cause injury to anybody.65.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੬੫/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੁ ਮਸਨਦ ਨਸ਼ੀਂ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ

Tu Masanda Nasheena Sarvare Kaaeinaata ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੬੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਅਜਬ ਅਸਤੁ ਇਨਸਾਫ਼ ਈਂ ਹਮ ਸਫ਼ਾਤ ॥੬੬॥

Ki Ajaba Asatu Einsaafaa Eeena Hama Safaata ॥66॥

You are the Sovereign of the world and you sit on the throne, but I wonder at your ill acts of injustice.66.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੬੬/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਅਜਬ ਅਸਤੁ ਇਨਸਾਫ਼ੋ ਈਂ ਪਰਵਰੀ

Ki Ajaba Asatu Einsaafao Eeena Parvaree ॥

I wonder at your acts of piety and justice

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੬੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਹੈਫ਼ ਅਸਤੁ ਸਦ ਹੈਫ਼ ਈਂ ਸਰਵਰੀ ॥੬੭॥

Ki Haifaa Asatu Sada Haifaa Eeena Sarvaree ॥67॥

I feel sorry at your sovereignty.67.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੬੭/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਅਜਬ ਅਸਤ ਅਜਬ ਅਸਤ ਤਕਵਾ ਸ਼ੁਮਾਂ

Ki Ajaba Asata Ajaba Asata Takavaa Shumaan ॥

I wonder very much regarding your faith

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੬੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਜੁਜ਼ ਰਾਸਤੀ ਸੁਖ਼ਨ ਗੁਫ਼ਤਨ ਜ਼ਯਾਂ ॥੬੮॥

Bajuza Raasatee Sukhhan Gufaatan Zayaan ॥68॥

Anything said against truth brings downfall.68.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੬੮/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਜ਼ਨ ਤੇਗ਼ ਬਰ ਖੂੰਨ ਕਸ ਬੇਦਰੇਗ਼

Mazan Tega Bar Khooaann Kasa Bedarega ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੬੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੁਰਾ ਨੀਜ਼ ਖੂੰ ਅਸਤ ਬਾ ਚਰਖ਼ ਤੇਗ਼ ॥੬੯॥

Turaa Neeza Khooaan Asata Baa Charkhha Tega ॥69॥

Do not be rash in striking your sword on helpless, otherwise the Providence will shed your blood.69.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੬੯/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੁ ਗਾਫ਼ਲ ਮਸੌ ਮਰਦ ਯਜ਼ਦਾਂ ਸ਼ਨਾਸ

Tu Gaafaala Masou Marda Yazadaan Shanaasa ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੭੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਅਸਤੁ ਬੇ ਸੁਪਾਸ ॥੭੦॥

Ki Ao Beniaaza Asatu Ao Be Supaasa ॥70॥

Do not be careless, recognize the Lord, who is averse to greed and flattery.70.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੭੦/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਬੇ ਮੁਹਾਬਸਤੁ ਸ਼ਾਹਾਨਿ ਸ਼ਾਹ

Ki Aoo Be Muhaabasatu Shaahaani Shaaha ॥

He, the Sovereign of Sovereigns, fears none

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੭੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜ਼ਿਮੀਨੋ ਜ਼ਮਾਂ ਸੱਚਏ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ॥੭੧॥

Zimeeno Zamaan Sa`chaee Paatishaaha ॥71॥

He is the Master of the earth and heavens.71.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੭੧/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖ਼ੁਦਾਵੰਦਿ ਈਜ਼ਦ ਜ਼ਮੀਨੋ ਜ਼ਮਾਂ

Khhudaavaandi Eeezada Zameeno Zamaan ॥

He, the True Lord, is the Master of both the worlds

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੭੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੁਨਿੰਦਹਸਤ ਹਰ ਕਸ ਮਕੀਨੋ ਮਕਾਂ ॥੭੨॥

Kuniaandahasata Har Kasa Makeeno Makaan ॥72॥

He is the Creator of all the creatures of the universe.72.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੭੨/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਮ ਅਜ਼ ਪੀਰ ਮੋਰਹ ਹਮ ਅਜ਼ ਫ਼ੀਲ ਤਨ

Hama Aza Peera Moraha Hama Aza Faeela Tan ॥

He is the Presever of all, from ant to elephant

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੭੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਆਜਜ਼ ਨਿਵਾਜ਼ ਅਸਤੋ ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਸ਼ਿਕੰਨ ॥੭੩॥

Ki Aajaza Nivaaza Asato Gaafaala Shikaann ॥73॥

He gives strength to the helpless and destroys the careless.73.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੭੩/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਰਾ ਚੁ ਇਸਮ ਅਸਤੁ ਆਜਜ਼ ਨਿਵਾਜ਼

Ki Aoo Raa Chu Eisama Asatu Aajaza Nivaaza ॥

The True Lord is known as ‘Prtector of the lowly’

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੭੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਬੇ ਸੁਪਾਸ ਅਸਤ ਬੇ ਨਿਯਾਜ਼ ॥੭੪॥

Ki Aoo Be Supaasa Asata Aoo Be Niyaaza ॥74॥

He is carefree and free from want.74.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੭੪/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਬੇ ਨਗੂੰ ਅਸਤੁ ਬੇ ਚਗੂੰ

Ki Aoo Be Nagooaan Asatu Aoo Be Chagooaan ॥

He is Unassailable and Unparalleled

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੭੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਰਹਿਨੁਮਾ ਅਸਤੁ ਰਹਿਨਮੂੰ ॥੭੫॥

Ki Aoo Rahinumaa Asatu Aoo Rahinmooaan ॥75॥

He shows the path as a Guide.75.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੭੫/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਬਰ ਸਰ ਤੁਰਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਕ਼ਸਮਿ ਕ਼ੁਰਾਂ

Ki Bar Sar Turaa Faarza Kaæsami Kaæuraan ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੭੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗੁਫ਼ਤਹ ਸ਼ੁਮਾ ਕਾਰ ਖ਼ੂਬੀ ਰਸਾਂ ॥੭੬॥

Ba GuFateh Shumaa Kaara Khhoobee Rasaan ॥76॥

You are strained by the oath of the Quran, therefore, fulfil the promise made by you.76.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੭੬/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਬਾਯਦ ਤੁ ਦਾਨਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੁਨੀ

Bibaayada Tu Daansha Parsatee Kunee ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੭੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਕਾਰੇ ਸ਼ੁਮਾ ਚੇਰਹ ਦਸਤੀ ਕੁਨੀ ॥੭੭॥

Bakaare Shumaa Cheraha Dasatee Kunee ॥77॥

It is appropriate for you to become sane and do your task with severity.77.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੭੭/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਿਹਾ ਸ਼ੁਦ ਕਿ ਚੂੰ ਬੱਚਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਹ ਚਾਰ

Chihaa Shuda Ki Chooaan Ba`chagaan Kushataha Chaara ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੭੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਬਾਕ਼ੀ ਬਿਮਾਂਦਅਸਤੁ ਪੇਚੀਦਹ ਮਾਰ ॥੭੮॥

Ki Baakaæee Bimaandasatu Pecheedaha Maara ॥78॥

What, if you have killed my four sons, the hooded cobra still sits coiled up.78.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੭੮/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਿ ਮਰਦੀ ਕਿ ਅਖ਼ਗਰ ਖ਼ਮੋਸ਼ਾਂ ਕੁਨੀ

Chi Mardee Ki Akhhagar Khhamoshaan Kunee ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੭੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਆਤਿਸ਼ ਦਮਾਂ ਰਾ ਫ਼ਰੋਜ਼ਾਂ ਕੁਨੀ ॥੭੯॥

Ki Aatisha Damaan Raa Faarozaan Kunee ॥79॥

What type of bravery it is to extinguish the speak of fire and fan the flames.79.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੭੯/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਿ ਖ਼ੁਸ਼ ਗੁਫ਼ਤ ਫ਼ਿਰਦੌਸੀਏ ਖ਼ੁਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਂ

Chi Khhusha Gufaata Faridouseeee Khhusha Zubaan ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੮੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ਼ਿਤਾਬੀ ਬਵਦ ਕਾਰਿ ਆਹਰਮਨਾ ॥੮੦॥

Shitaabee Bavada Kaari Aaharmanaa ॥80॥

Listen to this well-said quotation of Firdausi : “The hasty action is the work o Satan”.80.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੮੦/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਮਾ ਬਾਰਗਹਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਯਦ ਸ਼ੁਮਾਂ

Ki Maa Baaragahi Hazarta Aayada Shumaan ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੮੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਸ਼ੇਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ੁਮਾਂ ॥੮੧॥

Azaan Roza Baasheda Shaahida Shumaan ॥81॥

I have also come from the abode of Your Lord, who will be the witness on the day of Judgement.81.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੮੧/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਵਗਰਨਹ ਤੁ ਈਂ ਰਾ ਫ਼ਰਾਮੋਸ਼ ਕੁਨਦ

Vagarnha Tu Eeena Raa Faaraamosha Kunada ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੮੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੁਰਾ ਹਮ ਫ਼ਰਾਮੋਸ਼ ਯਜ਼ਦਾਂ ਕੁਨਦ ॥੮੨॥

Turaa Hama Faaraamosha Yazadaan Kunada ॥82॥

If you prepare yourself for the good action, the Lord will give you an apt reward.82.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੮੨/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਗਰ ਕਾਰਿ ਈਂ ਬਰ ਤੂ ਬਸਤੀ ਕਮਰ

Agar Kaari Eeena Bar Too Basatee Kamar ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੮੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਬਾਸ਼ਦ ਤੁਰਾ ਬਹਰਹ ਵਰ ॥੮੩॥

Khhudaavaanda Baashada Turaa Baharha Var ॥83॥

If you forget this task of Justice, the Lord will forget you.83.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੮੩/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਈਂ ਕਾਰ ਨੇਕਅਸਤੁ ਦੀਂ ਪਰਵਰੀ

Ki Eeena Kaara Nekasatu Deena Parvaree ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੮੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੁ ਯਜ਼ਦਾਂ ਸ਼ਨਾਸੀ ਬਜਾਂ ਬਰਤਰੀ ॥੮੪॥

Chu Yazadaan Shanaasee Bajaan Bartaree ॥84॥

The righteous has to tread the path of truth and virtue, but it is still better to recognize the Lord.84.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੮੪/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੁਰਾ ਮਨ ਦਾਨਮ ਕਿ ਯਜ਼ਦਾਂ ਸ਼ਨਾਸ

Turaa Man Na Daanaam Ki Yazadaan Shanaasa ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੮੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਰਾਮਦ ਜ਼ਿ ਤੂ ਕਾਰਹਾ ਦਿਲ ਖ਼ਰਾਸ ॥੮੫॥

Baraamda Zi Too Kaarahaa Dila Khharaasa ॥85॥

I do not believe that man recognizes the Lord, who injures the sentiments of others through his action.85.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੮੫/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ਼ਨਾਸਦ ਹਮੀਂ ਤੂ ਯਜ਼ਦਾਂ ਕਰੀਮ

Shanaasada Hameena Too Na Yazadaan Kareema ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੮੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖ਼੍ਵਾਹਦ ਹਮੀ ਤੂ ਬਦੌਲਤ ਅਜ਼ੀਮ ॥੮੬॥

Na Khhavaahada Hamee Too Badoulata Azeema ॥86॥

The Ture and Merciful Lord does not love you, though you have unaccountable wealth.86.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੮੬/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਗਰ ਸਦ ਕ਼ੁਰਾਂ ਰਾ ਬਖ਼ੁਰਦੀ ਕ਼ਸਮ

Agar Sada Kaæuraan Raa Bakhhurdee Kaæsama ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੮੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਰਾ ਏਤਬਾਰੇ ਈਂ ਜ਼ਰਹ ਦਮ ॥੮੭॥

Maraa Eetabaare Na Eeena Zarha Dama ॥87॥

Even if you swear a hundred times by the Quran, I shall never trust you.87.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੮੭/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਯਮ ਈਂ ਰਹ ਸ਼ਵਮ

Hazooree Na Aayama Na Eeena Raha Shavama ॥

I cannot come to you and am not prepared to tread your path of oaths

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੮੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਗਰ ਸ਼ਹ ਬਖ਼੍ਵਾਹਦ ਮਨ ਆਂ ਜਾ ਰਵਮ ॥੮੮॥

Agar Shaha Bakhhavaahada Man Aana Jaa Ravama ॥88॥

I shall go, wherever my Lord will ask me to go.88.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੮੮/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖ਼ੁਸ਼ਸ਼ ਸ਼ਾਹਿ ਸ਼ਾਹਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ

Khhushasha Shaahi Shaahaan Aouraangazeba ॥

You are king of king, O fortunate Aurangzeb

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੮੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਚਾਲਾਕ ਦਸਤੁ ਅਸਤੁ ਚਾਬੁਕ ਰਕੇਬ ॥੮੯॥

Ki Chaalaaka Dasatu Asatu Chaabuka Rakeba ॥89॥

You are a clever administrator and a good horseman.89.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੮੯/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲਸਤੁ ਰੌਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ

Chi Husnla Jamaalasatu Roushan Zameera ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੯੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਮੁਲਕ ਅਸਤੁ ਸਾਹਿਬ ਅਮੀਰ ॥੯੦॥

Khhudaavaanda Mulaka Asatu Saahib Ameera ॥90॥

With the help of your intelligence and the sword, you have become the master of Deg and Tegh.90.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੯੦/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਤਰਤੀਬ ਦਾਨਸ਼ ਤਦਬੀਰ ਤੇਗ਼

Ki Tarteeba Daansha Ba Tadabeera Tega ॥

You are the acme of beauty and wisdom

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੯੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖ਼ੁਦਾਵੰਦਿ ਦੇਗ਼ੋ ਖ਼ੁਦਾਵੰਦਿ ਤੇਗ਼ ॥੯੧॥

Khhudaavaandi Dego Khhudaavaandi Tega ॥91॥

You are the chief of chiefs and the king.91.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੯੧/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਰੌਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਅਸਤੁ ਹੁਸਨੁਲ ਜਮਾਲ

Ki Roushan Zameera Asatu Husnula Jamaala ॥

You are the acme of beauty and wisdom

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੯੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਹੇ ਮੁਲਕੋ ਮਾਲ ॥੯੨॥

Khhudaavaanda Bakhhashiaandahe Mulako Maala ॥92॥

You are the master of the country and its wealth.92.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੯੨/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕਬੀਰ ਅਸਤੁ ਦਰ ਜੰਗ ਕੋਹ

Ki Bakhhashisha Kabeera Asatu Dar Jaanga Koha ॥

You are most generous and a mountain in the battlefield

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੯੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਲਾਯਕ ਸਿਫ਼ਤ ਚੂੰ ਸੁਰੱਯਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ॥੯੩॥

Malaayaka Sifaata Chooaan Sur`yaa Shikoha ॥93॥

You are like angels wielding high splendour.93.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੯੩/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮੀਂ

Shahinshaahi Aouraangazeba Aalameena ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੯੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਦਾਰਾਇ ਦੌਰ ਅਸਤੁ ਦੂਰ ਅਸਤ ਦੀਂ ॥੯੪॥

Ki Daaraaei Dour Asatu Doora Asata Deena ॥94॥

Though you are the king of kings, O Aurangzeb ! you are far from righteousness and justice.94.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੯੪/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਨਮ ਕੁਸ਼ਤਹਅਮ ਕੋਹੀਆ ਬੁਤਪ੍ਰਸਤ

Manaam Kushatahama Koheeaa Butaparsata ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੯੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਆਂ ਬੁਤ ਪ੍ਰਸਤੰਦੋ ਮਨ ਬੁਤ ਸ਼ਿਕਸਤ ॥੯੫॥

Ki Aana Buta Parsataando Man Buta Shikasata ॥95॥

I vanquished the vicious hill chiefs, they were idol-worshippers and I am idol-breaker.95.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੯੫/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਬੀਂ ਗ਼ਰਦਸ਼ੇ ਬੇਵਫ਼ਾਏ ਜ਼ਮਾ

Babeena Gardashe Bevafaaee Zamaa ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੯੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਉਫ਼ਤਦ ਰਸਾਨਦ ਜ਼ਿਯਾਂ ॥੯੬॥

Pase Pushata Aufaatada Rasaanda Ziyaan ॥96॥

Look at the time-cycle, quite undependable whosoever it pursues, it brings his decline.96.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੯੬/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਬੀਂ ਕੁਦਰਤੇ ਨੇਕ ਯਜ਼ਦਾਨਿ ਪਾਕ

Babeena Kudarte Neka Yazadaani Paaka ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੯੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਅਜ਼ ਯਕ ਦਹ ਲਖ਼ ਰਸਾਨਦ ਹਲਾਕ ॥੯੭॥

Ki Aza Yaka Ba Daha Lakhha Rasaanda Halaaka ॥97॥

Think of the power of the Holy Lord, which causes one persons to kill lakhs of people.97.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੯੭/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੁਨਦ ਮਿਹਰਬਾਂ ਅਸਤੁ ਦੋਸਤ

Ki Dushaman Kunada Mihrabaan Asatu Dosata ॥

If God is friendly, no enemy can do anything

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੯੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਹ ਓਸਤ ॥੯੮॥

Ki Bakhhashiaandagee Kaara Bakhhashiaandaha Aosata ॥98॥

The generous action proceed from the merciful Lord.98.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੯੮/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਿਹਾਈ ਦਿਹੋ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦਿਹਦ

Rihaaeee Diho Rahinumaaeee Dihda ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੯੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜ਼ੁਬਾਂ ਰਾ ਬਸਿਫ਼ਤ ਆਸ਼ਨਾਈ ਦਿਹਦ ॥੯੯॥

Zubaan Raa Basifaata Aashanaaeee Dihda ॥99॥

He is the Emancipator and the Guide, who causes our tongue to sing His Praises.99.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੯੯/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖ਼ਸਮ ਰਾ ਚੁ ਕੋਰਊ ਕੁਨਦ ਵਕ਼ਤਿ ਕਾਰ

Khhasama Raa Chu Koraoo Kunada Vakaæti Kaara ॥

In throubled times He withdraws the faculty of sight from the enemies

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੦੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਯਤੀਮਾਂ ਬਿਰੂੰ ਮੇ ਬੁਰਦ ਬੇਅਜ਼ਾਰ ॥੧੦੦॥

Yateemaan Birooaan Me Burda Beazaara ॥100॥

He releases without injury the suppressed and the lowly.100.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੦੦/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਰਾਂ ਕਸ ਕਿ ਰਾਸਤ ਬਾਜ਼ੀ ਕੁਨਦ

Haraan Kasa Ki Ao Raasata Baazee Kunada ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੦੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਹੀਮੇ ਬਰੋ ਰਹਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕੁਨਦ ॥੧੦੧॥

Raheeme Baro Rahama Saazee Kunada ॥101॥

He, who is tuuthful and follows the right path, the Merciful Lord is Graceful towards him.101.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੦੧/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਸੇ ਖ਼ਿਦਮਤ ਆਯਦ ਬਸੇ ਦਿਲੋ ਜਾਂ

Kase Khhidamata Aayada Base Dilo Jaan ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੦੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਬਖ਼ਸ਼ੀਦ ਬਰ ਵੈ ਅਮਾਂ ॥੧੦੨॥

Khhudaavaanda Bakhhasheeda Bar Vai Amaan ॥102॥

He, who surrenders his mind and body to Him, the True Lord is Graceful towards him.102.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੦੨/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਰਾਂ ਹੀਲਹ ਸਾਜ਼ੀ ਕੁਨਦ

Chi Dushaman Baraan Heelaha Saazee Kunada ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੦੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਗਰ ਰਹਨੁਮਾ ਬਰ ਵੈ ਰਾਜ਼ੀ ਸ਼ਵਦ ॥੧੦੩॥

Agar Rahanumaa Bar Vai Raazee Shavada ॥103॥

No enemy can ever beguile him, on whom the Merciful Lord showers His Graces.103.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੦੩/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਗਰ ਯਕ ਬਰ ਆਯਦ ਦਹੋ ਦਹ ਹਜ਼ਾਰ

Agar Yaka Bar Aayada Daho Daha Hazaara ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੦੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਿਗਹਬਾਨ ਰਾ ਸ਼ਵਦ ਕਿਰਦਗਾਰ ॥੧੦੪॥

Nigahabaan Aoo Raa Shavada Kridagaara ॥104॥

When one man is attacked by lakh, the Generous Lord gives him protection.104.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੦੪/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੁਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਜ਼ਰ

Turaa Gar Nazar Hasata Lashakar Va Zar ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੦੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਮਾਰਾ ਨਿਗਹ ਅਸਤੁ ਯਜ਼ਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ॥੧੦੫॥

Ki Maaraa Nigaha Asatu Yazadaan Shukar ॥105॥

Just as our hopes lie in your wealth, I depend upon the Grace of the Lord.105.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੦੫/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਰਾ ਗ਼ਰੂਰ ਅਸਤ ਬਰ ਮੁਲਕੁ ਮਾਲ

Ki Aoo Raa Garoora Asata Bar Mulaku Maala ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੦੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਰਾ ਪਨਾਹ ਅਸਤੁ ਯਜ਼ਦਾਂ ਅਕਾਲ ॥੧੦੬॥

Va Maaraa Panaaha Asatu Yazadaan Akaal ॥106॥

You are proud of your kingdom and wealth, but I take refuge in the Non-Temporal Lord.106.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੦੬/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੁ ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਮਸ਼ੌ ਜ਼ੀ ਸਿਪੰਜੀ ਸਰਾਇ

Tu Gaafaala Mashou Zee Sipaanjee Saraaei ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੦੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਆਲਮ ਬਗੁਜ਼ਰਦ ਸਰੇ ਜਾ ਬਜਾਇ ॥੧੦੭॥

Ki Aalama Baguzarda Sare Jaa Bajaaei ॥107॥

Do not be careless about this fact that this saraae (resting pplace) is not the permanent abode.107.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੦੭/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਬੀਂ ਗਰਦਸ਼ਿ ਬੇਵਫ਼ਾਏ ਜ਼ਮਾਂ

Babeena Gardashi Bevafaaee Zamaan ॥

Look at the time-cycle, which is undependable

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੦੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿ ਬਰ ਹਰ ਬੁਗ਼ੁਜ਼ਰਦ ਮਕੀਨੋ ਮਕਾਂ ॥੧੦੮॥

Ki Bar Har Buguzarda Makeeno Makaan ॥108॥

It gives a fatal blow to everthing of this world.108.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੦੮/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੁ ਗਰ ਜ਼ਬਰ ਆਜਜ਼ ਖ਼ਰਾਸ਼ੀ ਮਕੁਨ

Tu Gar Zabar Aajaza Khharaashee Makuna ॥

Do not oppose the lowly and helpless

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੦੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕ਼ਸਮ ਰਾ ਤੇਸ਼ਹ ਤਰਾਸ਼ੀ ਮਕੁਨ ॥੧੦੯॥

Kaæsama Raa Ba Teshaha Taraashee Makuna ॥109॥

Do not break the oaths taken on the Quran.109.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੦੯/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੁ ਹਕ਼ ਯਾਰ ਬਾਸ਼ਦ ਚਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੁਨਦ

Chu Hakaæ Yaara Baashada Chi Dushaman Kunada ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੧੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਰਾ ਸਦ ਤਨ ਕੁਨਦ ॥੧੧੦॥

Agar Dushamanee Raa Ba Sada Tan Kunada ॥110॥

If God is friendly, what the enemy can do?, though he may be inimical in many ways.110.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੧੦/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖ਼ਸਮ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਗਰ ਹਜ਼ਾਰ ਆਵੁਰਦ

Khhasama Dushamanee Gar Hazaara Aavurda ॥

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੧੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਯਕ ਮੂਇ ਰਾ ਅਜ਼ਾਰ ਆਵੁਰਦ ॥੧੧੧॥੧॥

Na Yaka Mooei Aoo Raa Azaara Aavurda ॥111॥1॥

The enemy may try to give a thousand blows, but he cannot harm even one hair, (if God is friendly).111.

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ - ੧੧੧/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ