ਲਸਕਨਿ ਤੇਗਾ ਬਰਛੀਆ ਸੂਰਜ ਨਦਰਿ ਨ ਪਾਇ ॥੬॥

This shabad is on page 245 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਦੋਹਰਾ

Doharaa ॥

DOHRA


ਰਾਕਸ ਆਏ ਰੋਹਲੇ ਖੇਤਿ ਭਿੜਨ ਕੇ ਚਾਇ

Raakasa Aaee Rohale Kheti Bhirhan Ke Chaaei ॥

The infuriated demons came with the desire of fighting in the battlefield.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲਸਕਨਿ ਤੇਗਾ ਬਰਛੀਆ ਸੂਰਜ ਨਦਰਿ ਪਾਇ ॥੬॥

Lasakani Tegaa Barchheeaa Sooraja Nadari Na Paaei ॥6॥

The swords and daggers glisten with such brilliance that the sun cannot be seen.6.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੬/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ