ਤੁਮ ਰਾਜਾ ਰਾਜਨ ਕੇ ਈਸਾ ॥੨॥੨੯੨॥

This shabad is on page 309 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਦਿਜੋ ਬਾਚ

Dijo Baacha ॥

The Brahmin said:


ਹਮਰੀ ਵੈ ਪਰੈ ਦੁਐ ਡੀਠਾ

Hamaree Vai Na Pari Duaai Deetthaa ॥

“Neither have I seen both of them,

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੨੯੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਮਰੀ ਆਇ ਪਰੈ ਨਹੀ ਪੀਠਾ

Hamaree Aaei Pari Nahee Peetthaa ॥

“Nor have they taken shelter.

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੨੯੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਝੂਠ ਕਹਿਯੋ ਜਿਨ ਤੋਹਿ ਸੁਨਾਈ

Jhoottha Kahiyo Jin Tohi Sunaaeee ॥

“Whosoever has given thee news about them, he hath told a lie,

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੨੯੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਈ ॥੧॥੨੯੧॥

Mahaaraaja Raajan Ke Raaeee ॥1॥291॥

“O Emperor, the king of kings.1.291.

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੨੯੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ

Mahaaraaja Raajan Ke Raajaa ॥

“O Emperor, the king of kings,

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੨੯੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਾਇਕ ਅਖਲ ਧਰਣ ਸਿਰ ਤਾਜਾ

Naaeika Akhla Dharn Sri Taajaa ॥

“O the hero of all the universe and Master of the earth

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੨੯੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਮ ਬੈਠੇ ਤੁਮ ਦੇਹੁ ਅਸੀਸਾ

Hama Baitthe Tuma Dehu Aseesaa ॥

“While sitting here, I am giving blessings to thee,

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੨੯੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੁਮ ਰਾਜਾ ਰਾਜਨ ਕੇ ਈਸਾ ॥੨॥੨੯੨॥

Tuma Raajaa Raajan Ke Eeesaa ॥2॥292॥

“Thou , O monarch, art the Lord of the kings.”2.292.

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੨੯੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ