ਜਗਰਾਜ ॥ ਤੋਮਰ ਛੰਦ ॥ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

This shabad is on page 313 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਜਗਰਾਜ ਤੋਮਰ ਛੰਦ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ

Jagaraaja ॥ Tomar Chhaand ॥ Tv Prasaadi॥

The King Jag: TOMAR STANZA BY THY GRACE


ਬਿਆਸੀ ਬਰਖ ਪਰਮਾਨ

Biaasee Barkh Parmaan ॥

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਿਨ ਦੋਇ ਮਾਸ ਅਸਟਾਨ

Din Doei Maasa Asattaan ॥

For eighty-two years, eight months and two days,

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਹੁ ਰਾਜੁ ਭਾਗ ਕਮਾਇ

Bahu Raaju Bhaaga Kamaaei ॥

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੁਨਿ ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਨ੍ਰਿਪਰਾਇ ॥੧॥੩੧੨॥

Puni Nripa Ko Nriparaaei ॥1॥312॥

Ruled very prosperously the king of kings (Ajai Singh).1.312.

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁਨ ਰਾਜ ਰਾਜ ਮਹਾਨ

Suna Raaja Raaja Mahaan ॥

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਸ ਚਾਰਿ ਚਾਰਿ ਨਿਧਾਨ

Dasa Chaari Chaari Nidhaan ॥

Listen, the king of great kingdom, who was treasure of fourteen learnings

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਸ ਦੋਇ ਦੁਆਦਸ ਮੰਤ

Dasa Doei Duaadasa Maanta ॥

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧਰਨੀ ਧਰਾਨ ਮਹੰਤਿ ॥੨॥੩੧੩॥

Dharnee Dharaan Mahaanti ॥2॥313॥

Who recited the mantra of twelve letters and was the Supreme Sovereign on the earth.2.313.

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੁਨਿ ਭਯੋ ਉਦੋਤ ਨ੍ਰਿਪਾਲ

Puni Bhayo Audota Nripaala ॥

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਸ ਰਤਿ ਰੂਪ ਰਸਾਲ

Rasa Rati Roop Rasaala ॥

Then the great king Jag took birth, who was very beautiful and affectionate

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਤਿ ਭਾਨ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡ

Ati Bhaan Teja Parchaanda ॥

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਨਖੰਡ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡ ॥੩॥੩੧੪॥

Ankhaanda Teja Parchaanda ॥3॥314॥

Who was highly lustrous than the sun, His great effulgence was indestructible.3.314.

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਿਨਿ ਬੋਲਿ ਬਿਪ੍ਰ ਮਹਾਨ

Tini Boli Bipar Mahaan ॥

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਸੁ ਮੇਧ ਜਗ ਰਚਾਨ

Pasu Medha Jaga Rachaan ॥

He called all the great Brahmins. In order to perform the animal sacrifice,

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਿਜ ਪ੍ਰਾਗ ਜੋਤ ਬੁਲਾਇ

Dija Paraaga Jota Bulaaei ॥

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਪਿ ਕਾਮਰੂਪ ਕਹਾਇ ॥੪॥੩੧੫॥

Api Kaamroop Kahaaei ॥4॥315॥

He called very leaned Brahmins, who called themselves very beautiful like Cupid.4.315.

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਿਜ ਕਾਮਰੂਪ ਅਨੇਕ

Dija Kaamroop Aneka ॥

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨ੍ਰਿਪ ਬੋਲਿ ਲੀਨ ਬਿਸੇਖ

Nripa Boli Leena Bisekh ॥

Many Brahmin beautiful like Cuaid were especially invited by the king.

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਭ ਜੀਅ ਜਗ ਅਪਾਰ

Sabha Jeea Jaga Apaara ॥

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਖ ਹੋਮ ਕੀਨ ਅਬਿਚਾਰ ॥੫॥੩੧੬॥

Makh Homa Keena Abichaara ॥5॥316॥

Innumerable animals of the world, were caught and burnt in altar-pit thoughtlessly.5.316.

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਸੁ ਏਕ ਪੈ ਦਸ ਬਾਰ

Pasu Eeka Pai Dasa Baara ॥

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੜਿ ਬੇਦ ਮੰਤ੍ਰ ਅਬਿਚਾਰ

Parhi Beda Maantar Abichaara ॥

Ten times on one animal, the Vedic mantra was recited thoughtlessly.

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਬਿ ਮਧਿ ਹੋਮ ਕਰਾਇ

Abi Madhi Homa Karaaei ॥

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧਨੁ ਭੂਪ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਇ ॥੬॥੩੧੭॥

Dhanu Bhoop Te Bahu Paaei ॥6॥317॥

The animal was burnt in the altar-pit, for which much wealth was received from the king.6.317.

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਸੁ ਮੇਘ ਜਗ ਕਰਾਇ

Pasu Megha Jaga Karaaei ॥

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਹੁ ਭਾਤ ਰਾਜੁ ਸੁਹਾਇ

Bahu Bhaata Raaju Suhaaei ॥

By performing animal-sacrifice, the kingdom prospered in many ways.

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਰਖ ਅਸੀਹ ਅਸਟ ਪ੍ਰਮਾਨ

Barkh Aseeha Asatta Parmaan ॥

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਇ ਮਾਸ ਰਾਜੁ ਕਮਾਨ ॥੭॥੩੧੮॥

Duei Maasa Raaju Kamaan ॥7॥318॥

For eighty-eight years and two months, the monarch ruled the kingdom.7.318.

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੁਨ ਕਠਨ ਕਾਲ ਕਰਵਾਲ

Puna Katthan Kaal Karvaala ॥

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਗ ਜਾਰੀਆ ਜਿਹ ਜੁਵਾਲ

Jaga Jaareeaa Jih Juvaala ॥

Then the terrible sword of death, whose flame hath burnt the world

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਵਹਿ ਖੰਡੀਆ ਅਨਖੰਡ

Vahi Khaandeeaa Ankhaanda ॥

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਨਖੰਡ ਰਾਜ ਪ੍ਰਚੰਡ ॥੮॥੩੧੯॥

Ankhaanda Raaja Parchaanda ॥8॥319॥

Broke the unbreakable king, whose rule was entirely glorious.8.319.

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ - ੩੧੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਤਿ ਪੰਚਮੋ ਰਾਜ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ

Eiti Paanchamo Raaja Samaapatama Satu Subhama Satu ॥

Here ends the Description of the Benign Rule of the Fifth King.