ਆਪ ਸਮੇਤ ਸੁ ਧਾਮੀਐ ਲੀਨੇ ਰੂਪ ਨਵੀਨ ॥੧੪॥

This shabad is on page 549 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਚ

Barhamaa Baacha ॥

Speech of the lord:


ਦੋਹਰਾ

Doharaa ॥

DOHRA


ਫਿਰਿ ਹਰਿ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਈ ਦੇਵਨ ਸਕਲ ਬੁਲਾਇ

Phiri Hari Eih Aagiaa Daeee Devan Sakala Bulaaei ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੧੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਇ ਰੂਪ ਤੁਮ ਹੂੰ ਧਰੋ ਹਉ ਹੂੰ ਧਰਿ ਹੌ ਆਇ ॥੧੩॥

Jaaei Roop Tuma Hooaan Dharo Hau Hooaan Dhari Hou Aaei ॥13॥

Then the Lord called all the gods and ordered them to incarnate before him.13.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੧੩/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਤ ਸੁਨੀ ਜਬ ਦੇਵਤਨ ਕੋਟਿ ਪ੍ਰਨਾਮ ਜੁ ਕੀਨ

Baata Sunee Jaba Devatan Kotti Parnaam Ju Keena ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੧੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਪ ਸਮੇਤ ਸੁ ਧਾਮੀਐ ਲੀਨੇ ਰੂਪ ਨਵੀਨ ॥੧੪॥

Aapa Sameta Su Dhaameeaai Leene Roop Naveena ॥14॥

When the gods heard this, they bowed and assumed the new forms of cowherds alongwith their wives.14.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੧੪/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੂਪ ਧਰੇ ਸਭ ਸੁਰਨ ਯੌ ਭੂਮਿ ਮਾਹਿ ਇਹ ਭਾਇ

Roop Dhare Sabha Surn You Bhoomi Maahi Eih Bhaaei ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੧੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਬ ਲੀਲਾ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵਕੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੋ ਸੁਨਾਇ ॥੧੫॥

Aba Leelaa Sree Devakee Mukh Te Kaho Sunaaei ॥15॥

In this way, all the gods assumed new forms on the earth and now I narrate the story of Devaki.15.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੧੫/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਿਸਨੁ ਅਵਤਾਰ ਹ੍ਵੈਬੋ ਬਰਨਨੰ ਸਮਾਪਤੰ

Eiti Sree Bisanu Avataara Havaibo Barnnaan Samaapataan ॥

End of the description about the decision of Vishnu to incarnate.