ਖਤ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ॥

This shabad is on page 1120 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਅਥ ਜੁਜਾਤਿ ਰਾਜਾ ਕੋ ਰਾਜ ਕਥਨੰ

Atha Jujaati Raajaa Ko Raaja Kathanaan

Now begins the description about king Yayati


ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ

Madhubhaara Chhaand ॥

MADHUBHAAR STANZA


ਪੁਨਿ ਭਯੋ ਜੁਜਾਤਿ

Puni Bhayo Jujaati ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੋਭਾ ਅਭਾਤਿ

Sobhaa Abhaati ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਸ ਚਾਰਵੰਤ

Dasa Chaaravaanta ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੋਭਾ ਸੁਭੰਤ ॥੯੦॥

Sobhaa Subhaanta ॥90॥

Then there was a most glorious king Yayati, whose fame had spread in the fourteen worlds.90.

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁੰਦਰ ਸੁ ਨੈਨ

Suaandar Su Nain ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਨ ਰੂਪ ਮੈਨ

Jan Roop Main ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੋਭਾ ਅਪਾਰ

Sobhaa Apaara ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੋਭਤ ਸੁਧਾਰ ॥੯੧॥

Sobhata Sudhaara ॥91॥

His eyes were charming and his form of enormous glory was like the god of love.91.

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ

Suaandar Saroop ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੋਭੰਤ ਭੂਪ

Sobhaanta Bhoop ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਸ ਚਾਰਵੰਤ

Dasa Chaaravaanta ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਭਾ ਅਭੰਤ ॥੯੨॥

Aabhaa Abhaanta ॥92॥

The fourteen worlds had received brilliance from the glory of his charming elegance.92.

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗੁਨ ਗਨ ਅਪਾਰ

Guna Gan Apaara ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਰ

Suaandar Audaara ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਸ ਚਾਰਿਵੰਤ

Dasa Chaarivaanta ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੋਭਾ ਸੁਭੰਤ ॥੯੩॥

Sobhaa Subhaanta ॥93॥

That generous king had innumerable qualities and had skill in fourteen science.93.

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧਨ ਗੁਨ ਪ੍ਰਬੀਨ

Dhan Guna Parbeena ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਅਧੀਨ

Parbha Ko Adheena ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੋਭਾ ਅਪਾਰ

Sobhaa Apaara ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ॥੯੪॥

Suaandar Kumaara ॥94॥

That beautiful king was most glorious, capable, expert in qualities and had faith in God.94.

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਾਸਤ੍ਰਗ ਸੁਧ

Saastarga Sudha ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੁ ਜੁਧ

Karodhee Su Judha ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨ੍ਰਿਪ ਭਯੋ ਬੇਨ

Nripa Bhayo Bena ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਨ ਕਾਮ ਧੇਨ ॥੯੫॥

Jan Kaam Dhena ॥95॥

The king had knowledge of Shastras, he was extremely furious in war, he was the fulfiller of all wishes like Kamadhenu, the wish-fulfilling cow.95.

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖੂਨੀ ਸੁ ਖਗ

Khoonee Su Khga ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੋਧਾ ਅਭਗ

Jodhaa Abhaga ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖਤ੍ਰੀ ਅਖੰਡ

Khtaree Akhaanda ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕ੍ਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ॥੯੬॥

Karodhee Parchaanda ॥96॥

The king with his bloody dagger was and invincible, complete, furious and powerful warrior.96.

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਤ੍ਰੂਨਿ ਕਾਲ

Satar¨ni Kaal ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਢੀ ਕ੍ਰਵਾਲ

Kaadhee Karvaala ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਮ ਤੇਜ ਭਾਨੁ

Sama Teja Bhaanu ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜ੍ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ॥੯੭॥

Javaalaa Samaan ॥97॥

When he drew his sword, he was like KAL (death) for his enemies, and his magnificence was like the fires of the sun.97.

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਬ ਜੁਰਤ ਜੰਗ

Jaba Jurta Jaanga ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਹਿ ਮੁਰਤ ਅੰਗ

Nahi Murta Aanga ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਰਿ ਭਜਤ ਨੇਕ

Ari Bhajata Neka ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਹਿ ਟਿਕਤ ਏਕ ॥੯੮॥

Nahi Ttikata Eeka ॥98॥

When he fought, none of his limbs turned back, none of his enemies could stand before him and thus ran away.98.

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਥਰਹਰਤ ਭਾਨੁ

Tharharta Bhaanu ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੰਪਤ ਦਿਸਾਨ

Kaanpata Disaan ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮੰਡਤ ਮਵਾਸ

Maandata Mavaasa ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਜਤ ਉਦਾਸ ॥੯੯॥

Bhajata Audaasa ॥99॥

The sun trembled before him, the directions shivered, the opponents stood with bowed heads and would run away in anxiety.99.

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੯੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਥਰਹਰਤ ਬੀਰ

Tharharta Beera ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੧੦੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੰਭਰਤ ਭੀਰ

Bhaanbharta Bheera ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੧੦੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਤਜਤ ਦੇਸ

Tatajata Desa ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੧੦੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨ੍ਰਿਪਮਨਿ ਨਰੇਸ ॥੧੦੦॥

Nripamani Naresa ॥100॥

The warriors trembled, the cowards fled and the kings of various countries would break before him like thread.100.

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੧੦੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਚਕਤ ਚੰਦ

Chachakata Chaanda ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੧੦੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧਧਕਤ ਇੰਦ

Dhadhakata Eiaanda ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੧੦੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਫਨਿਮਨ ਫਟੰਤ

Phaniman Phattaanta ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੧੦੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੂਅਧਰ ਭਜੰਤ ॥੧੦੧॥

Bhooadhar Bhajaanta ॥101॥

The moon stood wonder-stuck in his presence, the heart of Indra throbbed violently, the ganas were destroyed and the mountains also fled away.101.

ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਜਾਤਿ - ੧੦੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ