ਕ੍ਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ॥੯੬॥

This shabad is on page 1120 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਅਥ ਜੁਜਾਤਿ ਰਾਜਾ ਕੋ ਰਾਜ ਕਥਨੰ

Atha Jujaati Raajaa Ko Raaja Kathanaan

Now begins the description about king Yayati


ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ

Madhubhaara Chhaand ॥

MADHUBHAAR STANZA


ਪੁਨਿ ਭਯੋ ਜੁਜਾਤਿ

Puni Bhayo Jujaati ॥


ਸੋਭਾ ਅਭਾਤਿ

Sobhaa Abhaati ॥


ਦਸ ਚਾਰਵੰਤ

Dasa Chaaravaanta ॥


ਸੋਭਾ ਸੁਭੰਤ ॥੯੦॥

Sobhaa Subhaanta ॥90॥

Then there was a most glorious king Yayati, whose fame had spread in the fourteen worlds.90.


ਸੁੰਦਰ ਸੁ ਨੈਨ

Suaandar Su Nain ॥


ਜਨ ਰੂਪ ਮੈਨ

Jan Roop Main ॥


ਸੋਭਾ ਅਪਾਰ

Sobhaa Apaara ॥


ਸੋਭਤ ਸੁਧਾਰ ॥੯੧॥

Sobhata Sudhaara ॥91॥

His eyes were charming and his form of enormous glory was like the god of love.91.


ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ

Suaandar Saroop ॥


ਸੋਭੰਤ ਭੂਪ

Sobhaanta Bhoop ॥


ਦਸ ਚਾਰਵੰਤ

Dasa Chaaravaanta ॥


ਆਭਾ ਅਭੰਤ ॥੯੨॥

Aabhaa Abhaanta ॥92॥

The fourteen worlds had received brilliance from the glory of his charming elegance.92.


ਗੁਨ ਗਨ ਅਪਾਰ

Guna Gan Apaara ॥


ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਰ

Suaandar Audaara ॥


ਦਸ ਚਾਰਿਵੰਤ

Dasa Chaarivaanta ॥


ਸੋਭਾ ਸੁਭੰਤ ॥੯੩॥

Sobhaa Subhaanta ॥93॥

That generous king had innumerable qualities and had skill in fourteen science.93.


ਧਨ ਗੁਨ ਪ੍ਰਬੀਨ

Dhan Guna Parbeena ॥


ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਅਧੀਨ

Parbha Ko Adheena ॥


ਸੋਭਾ ਅਪਾਰ

Sobhaa Apaara ॥


ਸੁੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ॥੯੪॥

Suaandar Kumaara ॥94॥

That beautiful king was most glorious, capable, expert in qualities and had faith in God.94.


ਸਾਸਤ੍ਰਗ ਸੁਧ

Saastarga Sudha ॥


ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੁ ਜੁਧ

Karodhee Su Judha ॥


ਨ੍ਰਿਪ ਭਯੋ ਬੇਨ

Nripa Bhayo Bena ॥


ਜਨ ਕਾਮ ਧੇਨ ॥੯੫॥

Jan Kaam Dhena ॥95॥

The king had knowledge of Shastras, he was extremely furious in war, he was the fulfiller of all wishes like Kamadhenu, the wish-fulfilling cow.95.


ਖੂਨੀ ਸੁ ਖਗ

Khoonee Su Khga ॥


ਜੋਧਾ ਅਭਗ

Jodhaa Abhaga ॥


ਖਤ੍ਰੀ ਅਖੰਡ

Khtaree Akhaanda ॥


ਕ੍ਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ॥੯੬॥

Karodhee Parchaanda ॥96॥

The king with his bloody dagger was and invincible, complete, furious and powerful warrior.96.


ਸਤ੍ਰੂਨਿ ਕਾਲ

Satar¨ni Kaal ॥


ਕਾਢੀ ਕ੍ਰਵਾਲ

Kaadhee Karvaala ॥


ਸਮ ਤੇਜ ਭਾਨੁ

Sama Teja Bhaanu ॥


ਜ੍ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ॥੯੭॥

Javaalaa Samaan ॥97॥

When he drew his sword, he was like KAL (death) for his enemies, and his magnificence was like the fires of the sun.97.


ਜਬ ਜੁਰਤ ਜੰਗ

Jaba Jurta Jaanga ॥


ਨਹਿ ਮੁਰਤ ਅੰਗ

Nahi Murta Aanga ॥


ਅਰਿ ਭਜਤ ਨੇਕ

Ari Bhajata Neka ॥


ਨਹਿ ਟਿਕਤ ਏਕ ॥੯੮॥

Nahi Ttikata Eeka ॥98॥

When he fought, none of his limbs turned back, none of his enemies could stand before him and thus ran away.98.


ਥਰਹਰਤ ਭਾਨੁ

Tharharta Bhaanu ॥


ਕੰਪਤ ਦਿਸਾਨ

Kaanpata Disaan ॥


ਮੰਡਤ ਮਵਾਸ

Maandata Mavaasa ॥


ਭਜਤ ਉਦਾਸ ॥੯੯॥

Bhajata Audaasa ॥99॥

The sun trembled before him, the directions shivered, the opponents stood with bowed heads and would run away in anxiety.99.


ਥਰਹਰਤ ਬੀਰ

Tharharta Beera ॥


ਭੰਭਰਤ ਭੀਰ

Bhaanbharta Bheera ॥


ਤਤਜਤ ਦੇਸ

Tatajata Desa ॥


ਨ੍ਰਿਪਮਨਿ ਨਰੇਸ ॥੧੦੦॥

Nripamani Naresa ॥100॥

The warriors trembled, the cowards fled and the kings of various countries would break before him like thread.100.


ਚਚਕਤ ਚੰਦ

Chachakata Chaanda ॥


ਧਧਕਤ ਇੰਦ

Dhadhakata Eiaanda ॥


ਫਨਿਮਨ ਫਟੰਤ

Phaniman Phattaanta ॥


ਭੂਅਧਰ ਭਜੰਤ ॥੧੦੧॥

Bhooadhar Bhajaanta ॥101॥

The moon stood wonder-stuck in his presence, the heart of Indra throbbed violently, the ganas were destroyed and the mountains also fled away.101.