ਤਾ ਕਰ ਭਾਵ ਹ੍ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਲੀਨਾ ॥

This shabad is on page 1186 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਅਥ ਤ੍ਰਿਤੀ ਗੁਰੂ ਮਕਰਕਾ ਕਥਨੰ

Atha Tritee Guroo Makarkaa Kathanaan ॥

Now begins the description of adopting Spider as the Third Guru


ਚੌਪਈ

Choupaee ॥

CHAUPAI


ਚਉਬੀਸ ਗੁਰੂ ਕੀਨ ਜਿਹਾ ਭਾਤਾ

Chaubeesa Guroo Keena Jihaa Bhaataa ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੭੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਬ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਕਹੋ ਇਹ ਬਾਤਾ

Aba Suna Lehu Kaho Eih Baataa ॥

Listen not to the manner in which Dutt adopted twenty-four Gurus

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੭੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਏਕ ਮਕਰਕਾ ਦਤ ਨਿਹਾਰੀ

Eeka Makarkaa Data Nihaaree ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੭੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਐਸ ਹ੍ਰਿਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਬਿਚਾਰੀ ॥੧੭੬॥

Aaisa Hride Anumaan Bichaaree ॥176॥

He saw a spider and reflected in his mind.176.

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੭੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਪਨ ਹੀਐ ਐਸ ਅਨੁਮਾਨਾ

Aapan Heeaai Aaisa Anumaanaa ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੭੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੀਸਰ ਗੁਰੁ ਯਾਹਿ ਹਮ ਮਾਨਾ

Teesar Guru Yaahi Hama Maanaa ॥

Contemplating in his mind, he said this, “I consider it my third Guru

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੭੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪ੍ਰੇਮ ਸੂਤ ਕੀ ਡੋਰਿ ਬਢਾਵੈ

Parema Soota Kee Dori Badhaavai ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੭੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਬ ਹੀ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੈ ॥੧੭੭॥

Taba Hee Naatha Nrinjan Paavai ॥177॥

When the thread of love will extend, then only the Lord (Nath Niranjan-the unmanifested Brahman) will be realized.”177.

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੭੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਪ ਮੋ ਦਰਸੈ

Aapan Aapu Aapa Mo Darsai ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੭੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅੰਤਰਿ ਗੁਰੂ ਆਤਮਾ ਪਰਸੈ

Aantari Guroo Aatamaa Parsai ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੭੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਏਕ ਛਾਡਿ ਕੈ ਅਨਤ ਧਾਵੈ

Eeka Chhaadi Kai Anta Na Dhaavai ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੭੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਬ ਹੀ ਪਰਮ ਤਤੁ ਕੋ ਪਾਵੈ ॥੧੭੮॥

Taba Hee Parma Tatu Ko Paavai ॥178॥

When the self will be visualized and within oneself the soul-Guru will be touched and the mind will not go anywhere else, leaving the ONE, then only the Supreme Essence will be realized.178.

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੭੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਏਕ ਸਰੂਪ ਏਕ ਕਰਿ ਦੇਖੈ

Eeka Saroop Eeka Kari Dekhi ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੭੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਨ ਭਾਵ ਕੋ ਭਾਵ ਨੇ ਪੇਖੈ

Aan Bhaava Ko Bhaava Ne Pekhi ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੭੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਏਕ ਆਸ ਤਜਿ ਅਨਤ ਧਾਵੈ

Eeka Aasa Taji Anta Na Dhaavai ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੭੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਬ ਹੀ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੈ ॥੧੭੯॥

Taba Hee Naatha Nrinjan Paavai ॥179॥

When the form of one will be considered and seen as One and no other thought will come into the mind and keeping one objective before oneself, the mind will not run anywhere else, then the Lord (Nath Niranjan---the unmanifested Brahman).179.

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੭੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੇਵਲ ਅੰਗ ਰੰਗ ਤਿਹ ਰਾਚੈ

Kevala Aanga Raanga Tih Raachai ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੮੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਏਕ ਛਾਡਿ ਰਸ ਨੇਕ ਮਾਚੈ

Eeka Chhaadi Rasa Neka Na Maachai ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੮੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਰਮ ਤਤੁ ਕੋ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵੈ

Parma Tatu Ko Dhiaan Lagaavai ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੮੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਬ ਹੀ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੈ ॥੧੮੦॥

Taba Hee Naatha Nrinjan Paavai ॥180॥

When the merger will be in only one and the mind will not be obsurbed in anyone else accept the ONE and meditate only on the supreme esselce, then it will realise the lord ( Nath Niranjan-the Unmanifasted brahman) 180

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੮੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੀਸਰ ਗੁਰੂ ਮਕਰਿਕਾ ਠਾਨੀ

Teesar Guroo Makarikaa Tthaanee ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੮੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਗੇ ਚਲਾ ਦਤ ਅਭਿਮਾਨੀ

Aage Chalaa Data Abhimaanee ॥

Accepting the spider as the third Guru, the glorious Dutt moved further

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੮੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾ ਕਰ ਭਾਵ ਹ੍ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਲੀਨਾ

Taa Kar Bhaava Hride Mahi Leenaa ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੮੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਰਖਵੰਤ ਤਬ ਚਲਾ ਪ੍ਰਬੀਨਾ ॥੧੮੧॥

Harkhvaanta Taba Chalaa Parbeenaa ॥181॥

Getting greatly pleased, he moved forward, adopting their connotation in his heart.181.

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੮੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਤਿ ਤ੍ਰਿਤੀ ਗੁਰੂ ਮਕਰਕਾ ਸਮਾਪਤੰ ॥੩॥

Eiti Tritee Guroo Makarkaa Samaapataan ॥3॥

End of the adoption of Spider as the third Guru.