ਦਤ ਬਿਲੋਕਿ ਹੀਏ ਮੁਸਕਾਨਾ ॥

This shabad is on page 1188 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਅਥ ਧੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ

Atha Dhuneeaa Guroo Kathanaan ॥

Now begins the description of the Cotton Carder as the Guru


ਚੌਪਈ

Choupaee ॥

CHAUPAI


ਆਗੇ ਚਲਾ ਰਾਜ ਸੰਨ੍ਯਾਸਾ

Aage Chalaa Raaja Saanniaasaa ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੮੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਏਕ ਆਸ ਗਹਿ ਐਸ ਅਨਾਸਾ

Eeka Aasa Gahi Aaisa Anaasaa ॥

Leaving all other desires and keeping only one thought in his mind, Dutt, the king of Yogis moved further

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੮੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਹ ਇਕ ਰੂਮ ਧੁਨਖਤੋ ਲਹਾ

Taha Eika Rooma Dhunakhto Lahaa ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੮੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਐਸ ਭਾਂਤਿ ਮਨ ਸੌ ਮੁਨਿ ਕਹਾ ॥੧੮੮॥

Aaisa Bhaanti Man Sou Muni Kahaa ॥188॥

There he saw a carder carding cotton and said thus in hiss mind188

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੮੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੂਪ ਸੈਨ ਇਹ ਜਾਤ ਲਹੀ

Bhoop Sain Eih Jaata Na Lahee ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੮੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗ੍ਰੀਵਾ ਨੀਚ ਨੀਚ ਹੀ ਰਹੀ

Gareevaa Neecha Neecha Hee Rahee ॥

“This man has not seen all the army passing in front of him and his neck remained bowed

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੮੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਗਲ ਸੈਨ ਵਾਹੀ ਮਗ ਗਈ

Sagala Sain Vaahee Maga Gaeee ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੮੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾ ਕੌ ਨੈਕੁ ਖਬਰ ਨਹੀ ਭਈ ॥੧੮੯॥

Taa Kou Naiku Khbar Nahee Bhaeee ॥189॥

The whole army went on this path, but he was not conscious of that.”189.

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੮੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੂਈ ਧੁਨਖਤੋ ਫਿਰਿ ਨਿਹਾਰਾ

Rooeee Dhunakhto Phiri Na Nihaaraa ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੯੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨੀਚ ਹੀ ਗ੍ਰੀਵਾ ਰਹਾ ਬਿਚਾਰਾ

Neecha Hee Gareevaa Rahaa Bichaaraa ॥

While carding the cotton, he did not look back and this lowly person kept his neck bowed

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੯੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਤ ਬਿਲੋਕਿ ਹੀਏ ਮੁਸਕਾਨਾ

Data Biloki Heeee Muskaanaa ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੯੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖਸਟਮ ਗੁਰੂ ਤਿਸੀ ਕਹੁ ਜਾਨਾ ॥੧੯੦॥

Khsattama Guroo Tisee Kahu Jaanaa ॥190॥

Seeing him, Dutt smiled in his mind and said, “I accept him as my sixth Guru.”190.

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੯੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੂਮ ਹੇਤ ਇਹ ਜਿਮ ਚਿਤੁ ਲਾਯੋ

Rooma Heta Eih Jima Chitu Laayo ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੯੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੈਨ ਗਈ ਪਰੁ ਸਿਰ ਉਚਾਯੋ

Sain Gaeee Paru Sri Na Auchaayo ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੯੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੈਸੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸੌ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਈਐ

Taiseeee Parbha Sou Pareeti Lagaeeeaai ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੯੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਬ ਹੀ ਪੁਰਖ ਪੁਰਾਤਨ ਪਈਐ ॥੧੯੧॥

Taba Hee Purkh Puraatan Paeeeaai ॥191॥

The way in which he absorbed his mind in cotton and the army passed away and he did not raise his head, in the same way, when the Lord will be loved, then that ancient Purusha i.e. the Lord will be realized.191.

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ - ੧੯੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਤਿ ਰੂਈ ਧੁਨਖਤਾ ਪੇਂਜਾ ਖਸਟਮੋ ਗੁਰੂ ਸਮਾਪਤੰ ॥੬॥

Eiti Rooeee Dhunakhtaa Penajaa Khsattamo Guroo Samaapataan ॥6॥

End of the description of the adoption of Carder as the sixth Guru.