. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਏਕ ਤਖਾਨ ਉਜੈਨ ਮੈ ਬਿਬਿਚਾਰਨਿ ਤਿਹ ਨਾਰਿ ॥

There lived a carpenter in Ujain, whose wife conducted a vile Chritar.

एक तखान उजैन मै बिबिचारनि तिह नारि ॥


ਤਾ ਸੋ ਕਰਿਯੋ ਚਰਿਤ੍ਰ ਤਿਨ ਸੋ ਤੁਹਿ ਕਹੌ ਸੁਧਾਰਿ ॥੧॥

Now I am going to narrated you that with a few amends.(1)

ता सो करियो चरित्र तिन सो तुहि कहौ सुधारि ॥१॥