. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਤ੍ਰਾਸ ਨ ਪਿਤੁ ਮਾਤਾ ਕੋ ਕਰੈ ॥

त्रास न पितु माता को करै ॥


ਕ੍ਰਿਸਨ ਕ੍ਰਿਸਨ ਮੁਖ ਤੇ ਉਚਰੈ ॥

She never cared about her mother or father, and went on reciting, ‘Krishna, Krishna.’

क्रिसन क्रिसन मुख ते उचरै ॥


ਹੇਰਨਿ ਤਾਹਿ ਨਿਤ ਉਠਿ ਆਵੈ ॥

हेरनि ताहि नित उठि आवै ॥


ਨੰਦ ਜਸੋਮਤਿ ਦੇਖਿ ਲਜਾਵੈ ॥੫॥

She would go every day to see him, but she blushed on seeing Nand and Yashoda.(5)

नंद जसोमति देखि लजावै ॥५॥