. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਇਸੀ ਭਾਂਤਿ ਸੋ ਕਾਲ ਬਿਹਾਨ੍ਯੋ ॥

इसी भाति सो काल बिहान्यो ॥


ਬੀਤਯੋ ਬਰਖ ਏਕ ਦਿਨ ਜਾਨ੍ਯੋ ॥

The time passed and the years went by,

बीतयो बरख एक दिन जान्यो ॥


ਬਾਲਾਪਨੋ ਛੂਟਿ ਜਬ ਗਯੋ ॥

बालापनो छूटि जब गयो ॥


ਜੋਬਨ ਆਨਿ ਦਮਾਮੋ ਦਯੋ ॥੧੭॥

The childhood was abandoned and the drums of the yoUth began to play.(l7)

जोबन आनि दमामो दयो ॥१७॥