. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਏਕ ਦਿਵਸ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਹ ਆਯੋ ॥

एक दिवस तसकर ग्रिह आयो ॥


ਬਹਸਿ ਨਾਰਿ ਯੌ ਬਚਨ ਸੁਨਾਯੋ ॥

One day when the thief came to her house, she jovially said,

बहसि नारि यौ बचन सुनायो ॥


ਕਹਾ ਚੋਰ ਤੁਮ ਦਰਬੁ ਚੁਰਾਵਤ ॥

कहा चोर तुम दरबु चुरावत ॥


ਸੁ ਤੁਮ ਨਿਜੁ ਧਨ ਹਿਰਿ ਲੈ ਜਾਵਤ ॥੨॥

‘What type of thief are you? You steel the goods, which are your own wealth.(2)

सु तुम निजु धन हिरि लै जावत ॥२॥