. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਕਮਰੀ ਕੈ ਜੂਤਿਨ ਦਈ ਭੂਖਨ ਲਏ ਉਤਾਰਿ ॥

Beating her hard, he took her ornaments and,

कमरी कै जूतिन दई भूखन लए उतारि ॥


ਕਿਹ ਨਿਮਿਤ ਆਈ ਇਹਾ ਐਸੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿ ॥੪॥

shouted, ‘Why have you come here?’(4)

किह निमित आई इहा ऐसे बचन उचारि ॥४॥