. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਤਾ ਪੈ ਚੜੇ ਖਾਨ ਰਿਸਿ ਭਾਰੇ ॥

ता पै चड़े खान रिसि भारे ॥


ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਤਿਨ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਸੰਘਾਰੇ ॥

Infuriated, many Khans raided on him and massacred a number of Rajas.

भाति भाति तिन न्रिपति संघारे ॥


ਹਾਰੇ ਸਭੈ ਉਪਾਇ ਬਨਾਯੋ ॥

हारे सभै उपाइ बनायो ॥


ਛਜੂਅਹਿ ਗਜੂਅਹਿ ਖਾਨ ਬੁਲਾਯੋ ॥੨॥

In spite of their losses in the battles, they called in Chhaju and Gaju Khans.(2)

छजूअहि गजूअहि खान बुलायो ॥२॥