. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਯੌ ਸੁਨਿ ਬਚਨ ਰਾਵ ਤਿਹ ਆਯੋ ॥

यौ सुनि बचन राव तिह आयो ॥


ਚਾਰਿ ਚਾਰਿ ਭੀਤਰਿ ਬੈਠਾਯੋ ॥

Getting such communication he came over, but on his way, he established the posts of four persons each.

चारि चारि भीतरि बैठायो ॥


ਤਿਨ ਆਯੁਧ ਦੇਖਨ ਕੌ ਲਏ ॥

तिन आयुध देखन कौ लए ॥


ਹਾਥੋ ਹਾਥ ਕਾਢਿ ਕੈ ਦਏ ॥੫॥

Then he requested Raja to show him his arms, and he readily agreed.(5)

हाथो हाथ काढि कै दए ॥५॥