. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਆਯੁਧੁ ਕਾਢਿ ਐਸ ਬਿਧਿ ਦਏ ॥

आयुधु काढि ऐस बिधि दए ॥


ਜੋਰੇ ਏਕ ਬਨਾਵਤ ਭਏ ॥

He gave in all those and, then, ordered new clothes them.

जोरे एक बनावत भए ॥


ਜਾ ਕੀ ਬਾਂਹ ਸੀਵਿ ਦੋਊ ਲੀਨੀ ॥

जा की बांह सीवि दोऊ लीनी ॥


ਬਿਨੁ ਬਾਂਧੋ ਮੁਸਕੈ ਜਨ ਦੀਨੀ ॥੬॥

The sleeves of those were prepared such that, without tying even, the arms could not be moved.(6)

बिनु बांधो मुसकै जन दीनी ॥६॥