. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਐਸੀ ਭਾਂਤਿ ਜਾਰ ਨਿਤਿ ਆਵੈ ॥

ऐसी भाति जार निति आवै ॥


ਵਾ ਰਾਨੀ ਸੌ ਭੋਗ ਕਮਾਵੈ ॥

वा रानी सौ भोग कमावै ॥


ਦਾਸੀ ਏਕ ਤਹਾ ਚਲਿ ਆਈ ॥

दासी एक तहा चलि आई ॥


ਨਿਰਖਿ ਮੀਤ ਤਿਹ ਰਹ੍ਯੋ ਲੁਭਾਈ ॥੪॥

निरखि मीत तिह रह्यो लुभाई ॥४॥