. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਕੇਲ ਕਮਾਇ ਜਾਰ ਜਬ ਆਯੋ ॥

केल कमाइ जार जब आयो ॥


ਚੇਰੀ ਕੋ ਲਖਿ ਰੂਪ ਲੁਭਾਯੋ ॥

चेरी को लखि रूप लुभायो ॥


ਰਨਿਯਹਿ ਡਾਰਿ ਹ੍ਰਿਦੈ ਤੇ ਦਯੋ ॥

रनियहि डारि ह्रिदै ते दयो ॥


ਤਾ ਕੀ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵਤ ਭਯੋ ॥੫॥

ता की सेज सुहावत भयो ॥५॥