. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਪ੍ਰਥਮ ਕਹੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਕਰੈ ॥

प्रथम कही मेरी जो करै ॥


ਤਿਹ ਪਾਛੈ ਮੁਹਿ ਸਾਥ ਬਿਹਰੈ ॥

तिह पाछै मुहि साथ बिहरै ॥


ਬਚਨ ਦੀਜਿਐ ਮੇਰੋ ਹਾਥਾ ॥

बचन दीजिऐ मेरो हाथा ॥


ਤੌ ਮੈ ਮਾਨੌ ਬਚ ਤੌ ਨਾਥਾ ॥੧੭॥

तौ मै मानौ बच तौ नाथा ॥१७॥