. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਨ੍ਰਿਪ ਠਾਂਢੋ ਤਿਹ ਚਰਿਤ ਨਿਹਾਰਾ ॥

न्रिप ठाढो तिह चरित निहारा ॥


ਜੋਰਿ ਹਾਥ ਜੋਗਿਯਹਿ ਉਚਾਰਾ ॥

जोरि हाथ जोगियहि उचारा ॥


ਮੋ ਗ੍ਰਿਹ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਐਯੋ ॥

मो ग्रिह काल क्रिपा करि ऐयो ॥


ਜਥਾ ਸਕਤਿ ਭੋਜਨ ਕਰਿ ਜੈਯੋ ॥੧੩॥

जथा सकति भोजन करि जैयो ॥१३॥