. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਰਾਜ ਸੁਤਾ ਤਾ ਕੋ ਲਖਿ ਰੂਪਾ ॥

राज सुता ता को लखि रूपा ॥


ਮੋਹਿ ਰਹੀ ਮਨ ਮਾਹਿ ਅਨੂਪਾ ॥

मोहि रही मन माहि अनूपा ॥


ਏਕ ਸਹਚਰੀ ਤਹਾ ਪਠਾਈ ॥

एक सहचरी तहा पठाई ॥


ਜਿਹ ਤਿਹ ਭਾਂਤਿ ਤਹਾ ਲੈ ਆਈ ॥੪॥

जिह तिह भाति तहा लै आई ॥४॥