. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਇਹ ਛਲ ਤਾਤ ਮਾਤ ਕਹ ਘਾਈ ॥

इह छल तात मात कह घाई ॥


ਲੋਗਨ ਸੌ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਜਨਾਈ ॥

लोगन सौ इह भाति जनाई ॥


ਜਬ ਅਪਨੋ ਦ੍ਰਿੜ ਰਾਜ ਪਕਾਯੋ ॥

जब अपनो द्रिड़ राज पकायो ॥


ਛਤ੍ਰ ਮਿਤ੍ਰ ਕੇ ਸੀਸ ਫਿਰਾਯੋ ॥੧੦॥

छत्र मित्र के सीस फिरायो ॥१०॥