. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਤਾ ਕੋ ਦਤ ਬਿਲੋਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ॥

ता को द्त बिलोक प्रभावा ॥


ਅਸਟਮ ਗੁਰੂ ਤਾਹਿ ਠਹਰਾਵਾ ॥

अशटम गुरू ताहि ठहरावा ॥


ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ ਇਹ ਚੇਰਕਾ ਸਭਾਗੀ ॥

धंनि धंनि इह चेरका सभागी ॥


ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਾਥ ਸੰਗਿ ਲਾਗੀ ॥੧੯੮॥

Seeing her impact, Dutt accepted her as the eighth Guru and said, “Blessed is this maid-servant, who is absorbed in love with that Lord.”198.

जा की प्रीत नाथ संगि लागी ॥१९८॥