. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਤਿਹ ਗੁਰ ਕੀਨਾ ॥

तिह गुर कीना ॥


ਅਤਿ ਜਸੁ ਲੀਨਾ ॥

अति जसु लीना ॥


ਅਗਿ ਤਬ ਚਾਲਾ ॥

अग तब चाला ॥


ਜਨੁ ਮਨਿ ਜ੍ਵਾਲਾ ॥੨੬੯॥

After adopting he as his Guru, he offered her approbation and then moved further like the flame of fire.269.

जनु मुनि ज्वाला ॥२६९॥