. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਡਾਰਿ ਮਹੁਰਾ ਭੋਜ ਮੈ ਚੋਰਨ ਦਯੋ ਖਵਾਇ ॥

With poison in she presented meal to the thieves,

डारि महुरा भोज मै चोरन दयो खवाइ ॥


ਨਿਕਸਿ ਆਪਿ ਆਵਤ ਭਈ ਤਾਲੋ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਿ ਲਾਇ ॥੧੦॥

And herself locked the door and came down.(10)

निकसि आपि आवत भई तालो द्रिड़ करि लाइ ॥१०॥