. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਤਬ ਤਿਨ ਜਾਟ ਅਧਿਕ ਰਿਸਿ ਮਾਨੀ ॥

तब तिन जाट अधिक रिसि मानी ॥


ਤਾ ਕੀ ਨਾਸ ਬਿਵਤ ਜਿਯ ਆਨੀ ॥

The Jat was rightly furious and planned to get rid of her.

ता की नास बिवत जिय आनी ॥


ਇਹੁ ਕਹਿ ਕਹੂੰ ਬੋਰਿ ਕਰਿ ਮਾਰੋ ॥

इहु कहि कहूं बोरि करि मारो ॥


ਨਿਤ੍ਯ ਨਿਤ੍ਯ ਕੋ ਤਾਪੁ ਨਿਵਾਰੋ ॥੧੦॥

He determined to kill her in water and, thus, become free of the daily skirmishes.(10)

नित्य नित्य को तापु निवारो ॥१०॥