. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਆਜੁ ਸਾਂਝਿ ਨਿਜੁ ਪਤਿਹਿ ਲਿਯੈਹੋ ॥

आजु साझि निजु पतिहि लियैहो ॥


ਤੁਮਰੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਅਗੋਚਰ ਕੈਹੋ ॥

‘Today, in the afternoon, I will bring my husband and show him to you.’

तुमरी द्रिसटि अगोचर कैहो ॥


ਸਾਹੁ ਤ੍ਰਿਯਹਿ ਕਛੁ ਭੇਦ ਨ ਪਾਯੋ ॥

साहु त्रियहि कछु भेद न पायो ॥


ਤਿਹ ਦੇਖਨ ਕਹ ਚਿਤ ਲਲਚਾਯੋ ॥੯॥

The Shah’s wife did not perceive and she became eager to see her husband.(9)

तिह देखन कह चित ललचायो ॥९॥