SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib

       


Goto Page
Displaying Page 1350 of 1477
Begin Back Next Last

੩੩ ਸਵੈਯੇ

33 Savaiye

३३ सवैये

THIRTY-THREE SWAYYAS

188881 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧


ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥

Ik Oankaar Sree Vaahiguroo Jee Kee Fateh ॥

ੴ स्री वाहिगुरू जी की फतह ॥

The Lord is One and the Victory is of the Lord.

188892 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੨


ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥

Sree Mukhavaaka Paat(i)shaahee 10॥

स्री मुखवाक पातिशाही १०॥

The utterance from the holy mouth of the Tenth King :

188903 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੩


ਸਵੈਯਾ ॥

Savaiyaa ॥

सवैया ॥

SWAYYA

188914 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੪


ਜਾਗਤਿ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ ॥ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨ ਮਾਨੈ ॥

Jaagt(i) Jota Japai Nisa Baasura Eeka Binaa Mana Naika Na Aanai ॥ Poorana Parema Parateeta Sajai Barata Gora Marhee Matta Bhoola Na Maanai ॥

जागति जोत जपै निस बासुर एक बिना मन नैक न आनै ॥ पूरन प्रेम प्रतीत सजै ब्रत गोर मड़ी मट भूल न मानै ॥

He is the true Khalsa (Sikh), who remembers the ever-awakened Light throughout night and day and does not bring anyone else in the mind; he practices his vow with whole heated affection and does not believe in even by oversight, the graves, Hindu monument

188925 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੫


ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹ ਏਕ ਪਛਾਨੈ ॥ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹਿ ਨਖਾਲਸ ਜਾਨੈ ॥੧॥

Teerath Daana Daeiaa Tapa Saanjama Eeka Binaa Naha Eeka Pachhaanai ॥ Poorana Jota Jagai Ghatta Mai Taba Khaalsa Taahi Nakhaalsa Jaanai ॥1॥

तीरथ दान दइआ तप संजम एक बिना नह एक पछानै ॥ पूरन जोत जगै घट मै तब खालस ताहि नखालस जानै ॥१॥

He does not recognize anyone else except One Lord, not even the bestowal of charities, performance of merciful acts, austerities and restraint on pilgrim-stations; the perfect light of the Lord illuminates his heart, then consider him as the immaculate K

188936 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੬


ਸੱਤਿ ਸਦੈਵ ਸਰੂਪ ਸਤਬ੍ਰਤ ਆਦਿ ਅਨਾਦਿ ਅਗਾਧ ਅਜੈ ਹੈ ॥ ਦਾਨ ਦਯਾ ਦਮ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਜੱਤ ਬ੍ਰਤ ਸੀਲ ਸੁਬ੍ਰਿਤ ਅਬੈ ਹੈ ॥

Satti Sadaiva Saroop Satbarata Aadi Anaadi Agaadha Ajai Hai ॥ Daana Dayaa Dama Saanjama Nema Jatta Barata Seela Subarita Abai Hai ॥

सति सदैव सरूप सतब्रत आदि अनादि अगाध अजै है ॥ दान दया दम संजम नेम जत ब्रत सील सुब्रित अबै है ॥

He is ever the Truth-incarnate, Pledged to truth, the Primal One Begnningless, Unfathomable and Unconquerable; He is comprehended thourgh His qualities of Charitableness, Mercifulness, Austerity, Restraint, Observances, Kindliness and Generosity;

188947 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੭


ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਦ ਆਪਿ ਅਦ੍ਵੈਖ ਅਭੇਵ ਅਭੈ ਹੈ ॥ ਰੂਪ ਅਰੂਪ ਅਰੇਖ ਜਰਾਰਦਨ ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਭਏ ਹੈ ॥੨॥

Aadi Aneela Anaadi Anaahada Aapi Adavaikha Abheva Abhai Hai ॥ Roop Aroop Arekha Jaraardana Deena Dayaal Karipaal Bhaee Hai ॥2॥

आदि अनील अनादि अनाहद आपि अद्वैख अभेव अभै है ॥ रूप अरूप अरेख जरारदन दीन दयाल क्रिपाल भए है ॥२॥

He is Primal, Blemishless, Beginningless, Maliceless, Limitless, Indiscriminate and Fearless; He is the Formless, Markless, Lord Protector of the lowly and ever compassionate.2.

188958 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੮


ਆਦਿ ਅਦ੍ਵੈਖ ਅਭੇਖ ਮਹਾ ਪ੍ਰਭ ਸੱਤਿ ਸਰੂਪ ਸੁ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸੀ ॥ ਪੂਰ ਰਹਯੋ ਸਭ ਹੀ ਘਟ ਕੈ ਪਟ ਤੱਤ ਸਮਾਧਿ ਸਮਾਧਿ ਸੁਭਾਵ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ॥

Aadi Adavaikha Abhekha Mahaa Parabha Satti Saroop Su Jota Parakaasee ॥ Poora Rahayo Sabha Hee Ghatta Kai Patta Tatta Samaadhi Samaadhi Subhaav Paranaasee ॥

आदि अद्वैख अभेख महा प्रभ सति सरूप सु जोत प्रकासी ॥ पूर रहयो सभ ही घट कै पट तत समाधि समाधि सुभाव प्रनासी ॥

That great Lord is Primal, Blemishless, Guiseless, Truth-incarnate and ever-effulgent Light; the essence in Absolute Meditation is the Destroyer of all and Pervades in every heart;

188969 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੯


ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਜਗਾਦਿ ਤੁਹੀ ਪ੍ਰਭ ਫੈਲ ਰਹਯੋ ਸਭ ਅੰਤਰਿ ਬਾਸੀ ॥ ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਆਦਿ ਅਜੋਨਿ ਅਜੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥੩॥

Aadi Jugaadi Jagaadi Tuhee Parabha Phaila Rahayo Sabha Aantari Baasee ॥ Deena Dayaal Karipaal Karipaa Kara Aadi Ajoni Ajai Abinaasee ॥3॥

आदि जुगादि जगादि तुही प्रभ फैल रहयो सभ अंतरि बासी ॥ दीन दयाल क्रिपाल क्रिपा कर आदि अजोनि अजै अबिनासी ॥३॥

O Lord ! Thou are the Primal, from the beginning of the sages; thou pervadest everywhere in everyone; Thou art the Protector of the lowly, Merciful, Graceful, Primal, Unborn and Eternal.3.

1889710 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧੦


ਆਦਿ ਅਭੇਖ ਅਛੇਦ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਬੇਦ ਕਤੇਬਨਿ ਭੇਦੁ ਨ ਪਾਯੋ ॥ ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਿ ਸੱਤਿ ਸਦੈਵ ਸਭੈ ਘਟ ਛਾਯੋ ॥

Aadi Abhekha Achheda Sadaa Parabha Beda Katebni Bhedu Na Paayo ॥ Deena Dayaal Karipaal Karipaanidhi Satti Sadaiva Sabhai Ghatta Chhaayo ॥

आदि अभेख अछेद सदा प्रभ बेद कतेबनि भेदु न पायो ॥ दीन दयाल क्रिपाल क्रिपानिधि सति सदैव सभै घट छायो ॥

Thou art the Primal, Guiseless, Invincible and Eternal Lord; the Vedas and the Semitic holy texts could not know Thy Mystery; O protector of the lowly, O compassionate and Treasure of Mercy Lord ! Thou art Ever Truth and Pervader in all;

1889811 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧੧


ਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੇਸ਼ ਗਣੇਸ਼ ਮਹੇਸੁਰ ਗਾਹਿ ਫਿਰੈ ਸ੍ਰੁਤਿ ਥਾਹ ਨ ਆਯੋ ॥ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਅਗੂੜ ਇਸੋ ਪ੍ਰਭ ਤੈ ਕਿਹ ਕਾਜਿ ਕਹੋ ਬਿਸਰਾਯੋ ॥੪॥

Shesha Suresha Ganesha Mahesura Gaahi Phirai Saruti Thaaha Na Aayo ॥ Re Mana Moorha Agoorha Eiso Parabha Tai Kiha Kaaji Kaho Bisaraayo ॥4॥

शेश सुरेश गणेश महेसुर गाहि फिरै स्रुति थाह न आयो ॥ रे मन मूड़ अगूड़ इसो प्रभ तै किह काजि कहो बिसरायो ॥४॥

Sheshnaga, Indra, Gandesha, Shiva and also the Shrutis (Vedas) could not know Thy Mystery; O my foolish mind ! why have you forgotten such a Lord?4.

1889912 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧੨


ਅੱਚੁਤ ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਹਦ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਸਦੈਵ ਬਖਾਨੇ ॥ ਆਦਿ ਅਜੋਨਿ ਅਜਾਇ ਜਰਾ ਬਿਨੁ ਪਰਮ ਪੁਨੀਤ ਪਰੰਪਰ ਮਾਨੇ ॥

Achchuta Aadi Aneela Anaahada Satta Saroop Sadaiva Bakhaane ॥ Aadi Ajoni Ajaaei Jaraa Binu Param Puneeta Paraanpara Maane ॥

अचुत आदि अनील अनाहद सत सरूप सदैव बखाने ॥ आदि अजोनि अजाइ जरा बिनु परम पुनीत पर्मपर माने ॥

That Lord is described as Eternal, Beginningless, Blemishless, Limitless, Invincible and Truth-incarnate; He is Powerful, Effulgent, known throughout the world;

1890013 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧੩


ਸਿੱਧ ਸ੍ਵਯੰਭੂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਭੈ ਜਗ ਏਕ ਹੀ ਠੌਰ ਅਨੇਕ ਬਖਾਨੇ ॥ ਰੇ ਮਨ ਰੰਕ ਕਲੰਕ ਬਿਨਾ ਹਰਿ ਤੈ ਕਿਹ ਕਾਰਣ ਤੇ ਨ ਪਛਾਨੇ ॥੫॥

Si`dha Savayaanbhoo Parasi`dha Sabhai Jaga Eeka Hee Tthoura Aneka Bakhaane ॥ Re Mana Raanka Kalaanka Binaa Hari Tai Kiha Kaarna Te Na Pachhaane ॥5॥

सिध स्वय्मभू प्रसिध सभै जग एक ही ठौर अनेक बखाने ॥ रे मन रंक कलंक बिना हरि तै किह कारण ते न पछाने ॥५॥

His mention has been made in various ways at the same place; O my poor mind ! Why do you not recognize that Blemishless Lord.?5.

1890114 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੦ ਪੰ. ੧੪


       


Goto Page
Displaying Page 1350 of 1477
Begin Back Next Last


Printed from https://www.searchgurbani.com/dasam_granth/page/1350
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.