SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib

       


Goto Page
Displaying Page 1356 of 1477
Begin Back Next Last

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥

Ik Oankaar Sree Vaahiguroo Jee Kee Fateh ॥

ੴ स्री वाहिगुरू जी की फतह ॥

The Lord is One and the Victory is of the True Guru.

189721 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੬ ਪੰ. ੧


ਅਥ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖਯਤੇ ॥

Ath Sree Shasatra Naam Maala Puraana Likhayate ॥

अथ स्री शसत्र नाम माला पुराण लिखयते ॥

Shastra-Nama Mala Purana (the Rosary of the Names of weapons) is now composed

189732 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੬ ਪੰ. ੨


ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ॥ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ॥੧੦॥

Sree Bhagautee Jee Sahaaei ॥ Paat(i)shaahee ॥10॥

स्री भगउती जी सहाइ ॥ पातिशाही ॥१०॥

With the support of the primal power by the Tenth King.

189743 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੬ ਪੰ. ੩


ਦੋਹਰਾ ॥

Doharaa ॥

दोहरा ॥

DOHRA

189754 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੬ ਪੰ. ੪


ਸਾਂਗ ਸਰੋਹੀ ਸੈਫ ਅਸ ਤੀਰ ਤੁਪਕ ਤਲਵਾਰ ॥ ਸੱਤ੍ਰਾਂਤਕ ਕਵਚਾਂਤਿ ਕਰ ਕਰੀਐ ਰੱਛ ਹਮਾਰ ॥੧॥

Saag Sarohee Saipha Asa Teera Tupaka Talavaar ॥ Sattaraataka Kavachaat(i) Kara Kareeaai Rachchha Hamaar ॥1॥

सांग सरोही सैफ अस तीर तुपक तलवार ॥ सत्रांतक कवचांति कर करीऐ रछ हमार ॥१॥

O Lord ! Protect us by creating Saang, Sarohi, Saif (Sword), As, Teer (arrow) tupak (gun), Talwaar (sword), and other weapons and armours causing the destruction of the enemies.1.

189765 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੬ ਪੰ. ੫


ਅਸ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਧਾਰਾਧਰੀ ਸੈਲ ਸੂਫ ਜਮਦਾਢ ॥ ਕਵਚਾਂਤਕ ਸੱਤ੍ਰਾਂਤ ਕਰ ਤੇਗ ਤੀਰ ਧਰਬਾਢ ॥੨॥

Asa Karipaana Dhaaradharee Saila Soopha Jamadaadha ॥ Kavachaataka Sattaraata Kara Tega Teera Dharabaadha ॥2॥

अस क्रिपान धाराधरी सैल सूफ जमदाढ ॥ कवचांतक सत्रांत कर तेग तीर धरबाढ ॥२॥

O Lord ! Creat As, Kripan (sword), Dharaddhari, Sail, Soof, Jamaadh, Tegh (saber), Teer (saber), Teer (arrow), Talwar(sward), causing the destruction of armours and enemies.2.

189776 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੬ ਪੰ. ੬


ਅਸ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰੁ ਤੀਰ ॥ ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸੈਹਥੀ ਯਹੈ ਹਮਾਰੈ ਪੀਰ ॥੩॥

Asa Karipaana Khaando Kharhaga Tupaka Tabara Aru Teera ॥ Saipha Sarohee Saihathee Yahai Hamaari Peera ॥3॥

अस क्रिपान खंडो खड़ग तुपक तबर अरु तीर ॥ सैफ सरोही सैहथी यहै हमारै पीर ॥३॥

As, Kripan (sword), Khanda, Khadag (sword), Tupak (gun), Tabar (hatched), Teer (arrow), Saif (sword), Sarohi and Saihathi, all these are our adorable seniors.3.

189787 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੬ ਪੰ. ੭


ਤੀਰ ਤੁਹੀ ਸੈਹਥੀ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਤਬਰ ਤਲਵਾਰ ॥ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਜੋ ਜਪੈ ਭਏ ਸਿੰਧ ਭਵ ਪਾਰ ॥੪॥

Teera Tuhee Saihathee Tuhee Tuhee Tabara Talavaar ॥ Naam Tihaaro Jo Japai Bhaee Siandha Bhava Paar ॥4॥

तीर तुही सैहथी तुही तुही तबर तलवार ॥ नाम तिहारो जो जपै भए सिंध भव पार ॥४॥

Thou are the Teer (arrow), Thou are Saihathi, Thou art Tabar (hatchet), and Talwaar (sword); he, who remembers Thy Name crosses the dreadful ocean of existence.4.

189798 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੬ ਪੰ. ੮


ਕਾਲ ਤੁਹੀ ਕਾਲੀ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਤੇਗ ਅਰੁ ਤੀਰ ॥ ਤੁਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ ਆਜੁ ਤੁਹੀ ਜਗਬੀਰ ॥੫॥

Kaal Tuhee Kaalee Tuhee Tuhee Tega Aru Teera ॥ Tuhee Nishaanee Jeeta Kee Aaju Tuhee Jagabeera ॥5॥

काल तुही काली तुही तुही तेग अरु तीर ॥ तुही निशानी जीत की आजु तुही जगबीर ॥५॥

Thou art the KAL (death), thou art the goddess Kali, Thou art the saber and arrow, Thou art the sign of victory today and Thou art the Hero of the world.5.

189809 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੬ ਪੰ. ੯


ਤੁਹੀ ਸੂਲ ਸੈਹਥੀ ਤਬਰ ਤੂੰ ਨਿਖੰਗ ਅਰੁ ਬਾਨ ॥ ਤੁਹੀ ਕਟਾਰੀ ਸੇਲ ਸਭ ਤੁਮਹੀ ਕਰਦ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ॥੬॥

Tuhee Soola Saihathee Tabara Tooan Nikhang Aru Baana ॥ Tuhee Kattaaree Sela Sabha Tumahee Karada Karipaana ॥6॥

तुही सूल सैहथी तबर तूं निखंग अरु बान ॥ तुही कटारी सेल सभ तुमही करद क्रिपान ॥६॥

Thou art the Sool (spike), Saihathi and Tabar (hatched), Thou art the Nikhang and Baan (arrow), Thou art the Kataari, Sel, and all and Thou art the Kard (knife), and Kripaan (sword).6.

1898110 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੬ ਪੰ. ੧੦


ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅਸਤ੍ਰ ਤੁਮਹੀ ਸਿਪਰ ਤੁਮਹੀ ਕਵਚ ਨਿਖੰਗ ॥ ਕਵਚਾਂਤਕ ਤੁਮਹੀ ਬਨੇ ਤੁਮ ਬਯਾਪਕ ਸਰਬੰਗ ॥੭॥

Shasatra Asatra Tumahee Sipara Tumahee Kavacha Nikhang ॥ Kavachaataka Tumahee Bane Tuma Bayaapaka Sarbang ॥7॥

शसत्र असत्र तुमही सिपर तुमही कवच निखंग ॥ कवचांतक तुमही बने तुम बयापक सरबंग ॥७॥

Thou art the arms and weapons, Thou art the Nikhang (quiver), and the Kavach (armour); Thou art the destroyer of the armours and Thou art also all pervading.7.

1898211 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੬ ਪੰ. ੧੧


ਸ੍ਰੀ ਤੂੰ ਸਭ ਕਾਰਨ ਤੁਹੀ ਤੂੰ ਬਿੱਦਯਾ ਕੋ ਸਾਰ ॥ ਤੁਮ ਸਭ ਕੋ ਉਪਰਾਜਹੀ ਤੁਮਹੀ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰ ॥੮॥

Sree Tooan Sabha Kaarna Tuhee Tooan Bi`dayaa Ko Saar ॥ Tuma Sabha Ko Auparaajahee Tumahee Lehu Aubaar ॥8॥

स्री तूं सभ कारन तुही तूं बिदया को सार ॥ तुम सभ को उपराजही तुमही लेहु उबार ॥८॥

Thou art the cause of peace and prosperity and the essence of learning; Thou art the creator of all and the redeemer of all.8.

1898312 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੬ ਪੰ. ੧੨


ਤੁਮਹੀ ਦਿਨ ਰਜਨੀ ਤੁਹੀ ਤੁਮਹੀ ਜੀਅਨ ਉਪਾਇ ॥ ਕਉਤਕ ਹੇਰਨ ਕੇ ਨਮਿਤ ਤਿਨ ਮੋ ਬਾਦ ਬਢਾਇ ॥੯॥

Tumahee Dina Rajanee Tuhee Tumahee Jeeana Aupaaei ॥ Kautaka Herana Ke Namita Tina Mo Baada Badhaaei ॥9॥

तुमही दिन रजनी तुही तुमही जीअन उपाइ ॥ कउतक हेरन के नमित तिन मो बाद बढाइ ॥९॥

Thou art the day and night and Thou art the creator of all the Jivas (beings), causing disputes among them; Thou does all this in order to view Thy own sport.9.

1898413 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੬ ਪੰ. ੧੩


ਅਸ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਸੈਫ ਤੇਗ ਤਰਵਾਰ ॥ ਰੱਛ ਕਰੋ ਹਮਰੀ ਸਦਾ ਕਵਚਾਂਤਕ ਕਰਵਾਰ ॥੧੦॥

Asa Karipaana Khaando Kharhaga Saipha Tega Taravaar ॥ Rachchha Karo Hamaree Sadaa Kavachaataka Karavaar ॥10॥

अस क्रिपान खंडो खड़ग सैफ तेग तरवार ॥ रछ करो हमरी सदा कवचांतक करवार ॥१०॥

O Lord ! Protect us by smashing the armour with the blows of Thy hands with the help of As, Kripaan (sword), Khanda, Kharag, Saif, Tegh, and Talwaar (sword).10.

1898514 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੬ ਪੰ. ੧੪


       


Goto Page
Displaying Page 1356 of 1477
Begin Back Next Last


Printed from https://www.searchgurbani.com/dasam_granth/page/1356
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.