. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 1096 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 1096 of 1430

ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੯੬


ਤੁਧੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ ਜਾਤਿ ਤੂ ਵਰਨਾ ਬਾਹਰਾ ॥

Thudhh Roop N Raekhiaa Jaath Thoo Varanaa Baaharaa ||

You have no form or shape, no social class or race.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੧
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਏ ਮਾਣਸ ਜਾਣਹਿ ਦੂਰਿ ਤੂ ਵਰਤਹਿ ਜਾਹਰਾ ॥

Eae Maanas Jaanehi Dhoor Thoo Varathehi Jaaharaa ||

These humans believe that You are far away; but You are quite obviously apparent.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੧
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਤੂ ਸਭਿ ਘਟ ਭੋਗਹਿ ਆਪਿ ਤੁਧੁ ਲੇਪੁ ਨ ਲਾਹਰਾ ॥

Thoo Sabh Ghatt Bhogehi Aap Thudhh Laep N Laaharaa ||

You enjoy Yourself in every heart, and no filth sticks to You.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੫:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੨
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਤੂ ਪੁਰਖੁ ਅਨੰਦੀ ਅਨੰਤ ਸਭ ਜੋਤਿ ਸਮਾਹਰਾ ॥

Thoo Purakh Anandhee Ananth Sabh Joth Samaaharaa ||

You are the blissful and infinite Primal Lord God; Your Light is all-pervading.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੫:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੨
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਤੂ ਸਭ ਦੇਵਾ ਮਹਿ ਦੇਵ ਬਿਧਾਤੇ ਨਰਹਰਾ ॥

Thoo Sabh Dhaevaa Mehi Dhaev Bidhhaathae Nareharaa ||

Among all divine beings, You are the most divine, O Creator-architect, Rejuvenator of all.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੫:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੩
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਕਿਆ ਆਰਾਧੇ ਜਿਹਵਾ ਇਕ ਤੂ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਪਰਪਰਾ ॥

Kiaa Aaraadhhae Jihavaa Eik Thoo Abinaasee Aparaparaa ||

How can my single tongue worship and adore You? You are the eternal, imperishable, infinite Lord God.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੫:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੩
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਜਿਸੁ ਮੇਲਹਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪਿ ਤਿਸ ਕੇ ਸਭਿ ਕੁਲ ਤਰਾ ॥

Jis Maelehi Sathigur Aap This Kae Sabh Kul Tharaa ||

One whom You Yourself unite with the True Guru - all his generations are saved.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੫:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੩
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸੇਵਕ ਸਭਿ ਕਰਦੇ ਸੇਵ ਦਰਿ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ॥੫॥

Saevak Sabh Karadhae Saev Dhar Naanak Jan Thaeraa ||5||

All Your servants serve You; Nanak is a humble servant at Your Door. ||5||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੫:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੪
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਡਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

Ddakhanae Ma 5 ||

Dakhanay, Fifth Mehl:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੯੬


ਗਹਡੜੜਾ ਤ੍ਰਿਣਿ ਛਾਇਆ ਗਾਫਲ ਜਲਿਓਹੁ ਭਾਹਿ ॥

Gehaddarrarraa Thrin Shhaaeiaa Gaafal Jaliouhu Bhaahi ||

He builds a hut of straw, and the fool lights a fire in it.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੬) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੫
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਜਿਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਹੜੈ ਤਿਨ ਉਸਤਾਦ ਪਨਾਹਿ ॥੧॥

Jinaa Bhaag Mathhaaharrai Thin Ousathaadh Panaahi ||1||

Only those who have such pre-ordained destiny on their foreheads, find Shelter with the Master. ||1||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੬) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੫
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਮਃ ੫ ॥

Ma 5 ||

Fifth Mehl:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੯੬


ਨਾਨਕ ਪੀਠਾ ਪਕਾ ਸਾਜਿਆ ਧਰਿਆ ਆਣਿ ਮਉਜੂਦੁ ॥

Naanak Peethaa Pakaa Saajiaa Dhhariaa Aan Moujoodh ||

O Nanak, he grinds the corn, cooks it and places it before himself.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੬) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੬
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਬਾਝਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬੈਠਾ ਝਾਕੁ ਦਰੂਦ ॥੨॥

Baajhahu Sathigur Aapanae Baithaa Jhaak Dharoodh ||2||

But without his True Guru, he sits and waits for his food to be blessed. ||2||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੬) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੬
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਮਃ ੫ ॥

Ma 5 ||

Fifth Mehl:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੯੬


ਨਾਨਕ ਭੁਸਰੀਆ ਪਕਾਈਆ ਪਾਈਆ ਥਾਲੈ ਮਾਹਿ ॥

Naanak Bhusareeaa Pakaaeeaa Paaeeaa Thhaalai Maahi ||

O Nanak, the loaves of bread are baked and placed on the plate.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੬) ਸ. (ਮਃ ੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੭
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਰਜਿ ਰਜਿ ਸੇਈ ਖਾਹਿ ॥੩॥

Jinee Guroo Manaaeiaa Raj Raj Saeee Khaahi ||3||

Those who obey their Guru, eat and are totally satisfied. ||3||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੬) ਸ. (ਮਃ ੫) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੭
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੯੬


ਤੁਧੁ ਜਗ ਮਹਿ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਪਾਈਆ ॥

Thudhh Jag Mehi Khael Rachaaeiaa Vich Houmai Paaeeaa ||

You have staged this play in the world, and infused egotism into all beings.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੮
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਏਕੁ ਮੰਦਰੁ ਪੰਚ ਚੋਰ ਹਹਿ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਬੁਰਿਆਈਆ ॥

Eaek Mandhar Panch Chor Hehi Nith Karehi Buriaaeeaa ||

In the one temple of the body are the five thieves, who continually misbehave.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੮
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਦਸ ਨਾਰੀ ਇਕੁ ਪੁਰਖੁ ਕਰਿ ਦਸੇ ਸਾਦਿ ਲਦ਼ਭਾਈਆ ॥

Dhas Naaree Eik Purakh Kar Dhasae Saadh Luobhaaeeaa ||

The ten brides, the sensory organs were created, and the one husband, the self; the ten are engrossed in flavors and tastes.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੬:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੯
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਏਨਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਮੋਹੀਆ ਨਿਤ ਫਿਰਹਿ ਭਰਮਾਈਆ ॥

Eaen Maaeiaa Mohanee Moheeaa Nith Firehi Bharamaaeeaa ||

This Maya fascinates and entices them; they wander continually in doubt.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੬:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੯
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਹਾਠਾ ਦੋਵੈ ਕੀਤੀਓ ਸਿਵ ਸਕਤਿ ਵਰਤਾਈਆ ॥

Haathaa Dhovai Keetheeou Siv Sakath Varathaaeeaa ||

You created both sides, spirit and matter, Shiva and Shakti.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੬:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸਿਵ ਅਗੈ ਸਕਤੀ ਹਾਰਿਆ ਏਵੈ ਹਰਿ ਭਾਈਆ ॥

Siv Agai Sakathee Haariaa Eaevai Har Bhaaeeaa ||

Matter loses out to spirit; this is pleasing to the Lord.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੬:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਇਕਿ ਵਿਚਹੁ ਹੀ ਤੁਧੁ ਰਖਿਆ ਜੋ ਸਤਸੰਗਿ ਮਿਲਾਈਆ ॥

Eik Vichahu Hee Thudhh Rakhiaa Jo Sathasang Milaaeeaa ||

You enshrined spirit within, which leads to merger with the Sat Sangat, the True Congregation.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੬:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਜਲ ਵਿਚਹੁ ਬਿੰਬੁ ਉਠਾਲਿਓ ਜਲ ਮਾਹਿ ਸਮਾਈਆ ॥੬॥

Jal Vichahu Binb Outhaaliou Jal Maahi Samaaeeaa ||6||

Within the bubble, You formed the bubble, which shall once again merge into the water. ||6||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੬:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਡਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

Ddakhanae Ma 5 ||

Dakhanay, Fifth Mehl:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੯੬


ਆਗਾਹਾ ਕੂ ਤ੍ਰਾਘਿ ਪਿਛਾ ਫੇਰਿ ਨ ਮੁਹਡੜਾ ॥

Aagaahaa Koo Thraagh Pishhaa Faer N Muhaddarraa ||

Look ahead; don't turn your face backwards.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਸਿਝਿ ਇਵੇਹਾ ਵਾਰ ਬਹੁੜਿ ਨ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ ॥੧॥

Naanak Sijh Eivaehaa Vaar Bahurr N Hovee Janamarraa ||1||

O Nanak, be successful this time, and you shall not be reincarnated again. ||1||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਮਃ ੫ ॥

Ma 5 ||

Fifth Mehl:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੯੬


ਸਜਣੁ ਮੈਡਾ ਚਾਈਆ ਹਭ ਕਹੀ ਦਾ ਮਿਤੁ ॥

Sajan Maiddaa Chaaeeaa Habh Kehee Dhaa Mith ||

My joyful friend is called the friend of all.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਹਭੇ ਜਾਣਨਿ ਆਪਣਾ ਕਹੀ ਨ ਠਾਹੇ ਚਿਤੁ ॥੨॥

Habhae Jaanan Aapanaa Kehee N Thaahae Chith ||2||

All think of Him as their own; He never breaks anyone's heart. ||2||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਮਃ ੫ ॥

Ma 5 ||

Fifth Mehl:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੯੬


ਗੁਝੜਾ ਲਧਮੁ ਲਾਲੁ ਮਥੈ ਹੀ ਪਰਗਟੁ ਥਿਆ ॥

Gujharraa Ladhham Laal Mathhai Hee Paragatt Thhiaa ||

The hidden jewel has been found; it has appeared on my forehead.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਨੁ ਜਿਥੈ ਪਿਰੀਏ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੂ ਵੁਠਿਆ ॥੩॥

Soee Suhaavaa Thhaan Jithhai Pireeeae Naanak Jee Thoo Vuthiaa ||3||

Beautiful and exalted is that place, O Nanak, where You dwell, O my Dear Lord. ||3||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੭) ਸ. (ਮਃ ੫) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੯੬


ਜਾ ਤੂ ਮੇਰੈ ਵਲਿ ਹੈ ਤਾ ਕਿਆ ਮੁਹਛੰਦਾ ॥

Jaa Thoo Maerai Val Hai Thaa Kiaa Muhashhandhaa ||

When You are on my side, Lord, what do I need to worry about?

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਤੁਧੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੈਨੋ ਸਉਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ॥

Thudhh Sabh Kishh Maino Soupiaa Jaa Thaeraa Bandhaa ||

You entrusted everything to me, when I became Your slave.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਲਖਮੀ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ ਖਾਇ ਖਰਚਿ ਰਹੰਦਾ ॥

Lakhamee Thott N Aavee Khaae Kharach Rehandhaa ||

My wealth is inexhaustible, no matter how much I spend and consume.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੭:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ ॥

Lakh Chouraaseeh Maedhanee Sabh Saev Karandhaa ||

The 8.4 million species of beings all work to serve me.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੭:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਏਹ ਵੈਰੀ ਮਿਤ੍ਰ ਸਭਿ ਕੀਤਿਆ ਨਹ ਮੰਗਹਿ ਮੰਦਾ ॥

Eaeh Vairee Mithr Sabh Keethiaa Neh Mangehi Mandhaa ||

All these enemies have become my friends, and no one wishes me ill.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੭:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਲੇਖਾ ਕੋਇ ਨ ਪੁਛਈ ਜਾ ਹਰਿ ਬਖਸੰਦਾ ॥

Laekhaa Koe N Pushhee Jaa Har Bakhasandhaa ||

No one calls me to account, since God is my forgiver.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੭:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ॥

Anandh Bhaeiaa Sukh Paaeiaa Mil Gur Govindhaa ||

I have become blissful, and I have found peace, meeting with the Guru, the Lord of the Universe.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੭:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਐ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੰਦਾ ॥੭॥

Sabhae Kaaj Savaariai Jaa Thudhh Bhaavandhaa ||7||

All my affairs have been resolved, since You are pleased with me. ||7||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) ੭:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਡਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

Ddakhanae Ma 5 ||

Dakhanay, Fifth Mehl:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੯੬


ਡੇਖਣ ਕੂ ਮੁਸਤਾਕੁ ਮੁਖੁ ਕਿਜੇਹਾ ਤਉ ਧਣੀ ॥

Ddaekhan Koo Musathaak Mukh Kijaehaa Tho Dhhanee ||

I am so eager to see You, O Lord; what does Your face look like?

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੮) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੧੯
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੈ ਹਾਲਿ ਜਾ ਡਿਠਮੁ ਤਾ ਮਨੁ ਧ੍ਰਾਪਿਆ ॥੧॥

Firadhaa Kithai Haal Jaa Dditham Thaa Man Dhhraapiaa ||1||

I wandered around in such a miserable state, but when I saw You, my mind was comforted and consoled. ||1||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੮) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੯੬ ਪੰ. ੧੯
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


 
Displaying Ang 1096 of 1430