. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 17 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 17 of 1430

ਹੁਕਮੁ ਸੋਈ ਤੁਧੁ ਭਾਵਸੀ ਹੋਰੁ ਆਖਣੁ ਬਹੁਤੁ ਅਪਾਰੁ ॥

Hukam Soee Thudhh Bhaavasee Hor Aakhan Bahuth Apaar ||

The Hukam of Your Command is the pleasure of Your Will, Lord. To say anything else is far beyond anyone's reach.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੭) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਪੂਛਿ ਨ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥

Naanak Sachaa Paathisaahu Pooshh N Karae Beechaar ||4||

O Nanak, the True King does not seek advice from anyone else in His decisions. ||4||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੭) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਬਾਬਾ ਹੋਰੁ ਸਉਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥

Baabaa Hor Sounaa Khusee Khuaar ||

O Baba, the pleasure of other sleep is false.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੭) ੪:੧¹ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜਿਤੁ ਸੁਤੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਹਿ ਚਲਹਿ ਵਿਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੪॥੭॥

Jith Suthai Than Peerreeai Man Mehi Chalehi Vikaar ||1|| Rehaao ||4||7||

By such sleep, the body is ruined, and wickedness and corruption enter into the mind. ||1||Pause||4||7||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੭) ੪:੨² - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Sireeraag Mehalaa 1 ||

Siree Raag, First Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੭


ਕੁੰਗੂ ਕੀ ਕਾਂਇਆ ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਿਤਾ ਅਗਰਿ ਵਾਸੁ ਤਨਿ ਸਾਸੁ ॥

Kungoo Kee Kaaneiaa Rathanaa Kee Lalithaa Agar Vaas Than Saas ||

With the body of saffron, and the tongue a jewel, and the breath of the body pure fragrant incense;

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੮) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁਖਿ ਟਿਕਾ ਤਿਤੁ ਘਟਿ ਮਤਿ ਵਿਗਾਸੁ ॥

Athasath Theerathh Kaa Mukh Ttikaa Thith Ghatt Math Vigaas ||

With the face anointed at the sixty-eight holy places of pilgrimage, and the heart illuminated with wisdom

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੮) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਓਤੁ ਮਤੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥੧॥

Outh Mathee Saalaahanaa Sach Naam Gunathaas ||1||

-with that wisdom, chant the Praises of the True Name, the Treasure of Excellence. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੮) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਮਤਿ ਹੋਰ ਹੋਰ ॥

Baabaa Hor Math Hor Hor ||

O Baba, other wisdom is useless and irrelevant.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੮) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜੇ ਸਉ ਵੇਰ ਕਮਾਈਐ ਕੂੜੈ ਕੂੜਾ ਜੋਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jae So Vaer Kamaaeeai Koorrai Koorraa Jor ||1|| Rehaao ||

If falsehood is practiced a hundred times, it is still false in its effects. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੮) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਪੂਜ ਲਗੈ ਪੀਰੁ ਆਖੀਐ ਸਭੁ ਮਿਲੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

Pooj Lagai Peer Aakheeai Sabh Milai Sansaar ||

You may be worshipped and adored as a Pir (a spiritual teacher); you may be welcomed by all the world;

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੮) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਾਉ ਸਦਾਏ ਆਪਣਾ ਹੋਵੈ ਸਿਧੁ ਸੁਮਾਰੁ ॥

Naao Sadhaaeae Aapanaa Hovai Sidhh Sumaar ||

You may adopt a lofty name, and be known to have supernatural spiritual powers

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੮) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜਾ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਸਭਾ ਪੂਜ ਖੁਆਰੁ ॥੨॥

Jaa Path Laekhai Naa Pavai Sabhaa Pooj Khuaar ||2||

-even so, if you are not accepted in the Court of the Lord, then all this adoration is false. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੮) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜਿਨ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰਿ ਥਾਪਿਆ ਤਿਨ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥

Jin Ko Sathigur Thhaapiaa Thin Maett N Sakai Koe ||

No one can overthrow those who have been established by the True Guru.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੮) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਓਨਾ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਨਾਮੋ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥

Ounaa Andhar Naam Nidhhaan Hai Naamo Paragatt Hoe ||

The Treasure of the Naam, the Name of the Lord, is within them, and through the Naam, they are radiant and famous.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੮) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਾਉ ਪੂਜੀਐ ਨਾਉ ਮੰਨੀਐ ਅਖੰਡੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੩॥

Naao Poojeeai Naao Manneeai Akhandd Sadhaa Sach Soe ||3||

They worship the Naam, and they believe in the Naam. The True One is forever Intact and Unbroken. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੮) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲਾਈਐ ਤਾ ਜੀਉ ਕੇਹਾ ਹੋਇ ॥

Khaehoo Khaeh Ralaaeeai Thaa Jeeo Kaehaa Hoe ||

When the body mingles with dust, what happens to the soul?

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੮) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜਲੀਆ ਸਭਿ ਸਿਆਣਪਾ ਉਠੀ ਚਲਿਆ ਰੋਇ ॥

Jaleeaa Sabh Siaanapaa Outhee Chaliaa Roe ||

All clever tricks are burnt away, and you shall depart crying.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੮) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਵਿਸਾਰਿਐ ਦਰਿ ਗਇਆ ਕਿਆ ਹੋਇ ॥੪॥੮॥

Naanak Naam Visaariai Dhar Gaeiaa Kiaa Hoe ||4||8||

O Nanak, those who forget the Naam-what will happen when they go to the Court of the Lord? ||4||8||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੮) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Sireeraag Mehalaa 1 ||

Siree Raag, First Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੭


ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਵੀਥਰੈ ਅਉਗੁਣਵੰਤੀ ਝੂਰਿ ॥

Gunavanthee Gun Veethharai Aougunavanthee Jhoor ||

The virtuous wife exudes virtue; the unvirtuous suffer in misery.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੯) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜੇ ਲੋੜਹਿ ਵਰੁ ਕਾਮਣੀ ਨਹ ਮਿਲੀਐ ਪਿਰ ਕੂਰਿ ॥

Jae Lorrehi Var Kaamanee Neh Mileeai Pir Koor ||

If you long for your Husband Lord, O soul-bride, you must know that He is not met by falsehood.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੯) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਤੁਲਹੜਾ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪਿਰੁ ਦੂਰਿ ॥੧॥

Naa Baerree Naa Thuleharraa Naa Paaeeai Pir Dhoor ||1||

No boat or raft can take you to Him. Your Husband Lord is far away. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੯) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਪੂਰੈ ਤਖਤਿ ਅਡੋਲੁ ॥

Maerae Thaakur Poorai Thakhath Addol ||

My Lord and Master is Perfect; His Throne is Eternal and Immovable.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੯) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ ਪਾਈਐ ਸਾਚੁ ਅਤੋਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Guramukh Pooraa Jae Karae Paaeeai Saach Athol ||1|| Rehaao ||

One who attains perfection as Gurmukh, obtains the Immeasurable True Lord. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੯) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰਭੁ ਹਰਿਮੰਦਰੁ ਸੋਹਣਾ ਤਿਸੁ ਮਹਿ ਮਾਣਕ ਲਾਲ ॥

Prabh Harimandhar Sohanaa This Mehi Maanak Laal ||

The Palace of the Lord God is so beautiful.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੯) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮੋਤੀ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਰੀਸਾਲ ॥

Mothee Heeraa Niramalaa Kanchan Kott Reesaal ||

Within it, there are gems, rubies, pearls and flawless diamonds. A fortress of gold surrounds this Source of Nectar.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੯) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਬਿਨੁ ਪਉੜੀ ਗੜਿ ਕਿਉ ਚੜਉ ਗੁਰ ਹਰਿ ਧਿਆਨ ਨਿਹਾਲ ॥੨॥

Bin Pourree Garr Kio Charro Gur Har Dhhiaan Nihaal ||2||

How can I climb up to the Fortress without a ladder? By meditating on the Lord, through the Guru, I am blessed and exalted. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੯) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਗੁਰੁ ਪਉੜੀ ਬੇੜੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਤੁਲਹਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥

Gur Pourree Baerree Guroo Gur Thulehaa Har Naao ||

The Guru is the Ladder, the Guru is the Boat, and the Guru is the Raft to take me to the Lord's Name.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੯) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਗੁਰੁ ਸਰੁ ਸਾਗਰੁ ਬੋਹਿਥੋ ਗੁਰੁ ਤੀਰਥੁ ਦਰੀਆਉ ॥

Gur Sar Saagar Bohithho Gur Theerathh Dhareeaao ||

The Guru is the Boat to carry me across the world-ocean; the Guru is the Sacred Shrine of Pilgrimage, the Guru is the Holy River.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੯) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਊਜਲੀ ਸਤ ਸਰਿ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ॥੩॥

Jae This Bhaavai Oojalee Sath Sar Naavan Jaao ||3||

If it pleases Him, I bathe in the Pool of Truth, and become radiant and pure. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੯) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਪੂਰੋ ਪੂਰੋ ਆਖੀਐ ਪੂਰੈ ਤਖਤਿ ਨਿਵਾਸ ॥

Pooro Pooro Aakheeai Poorai Thakhath Nivaas ||

He is called the Most Perfect of the Perfect. He sits upon His Perfect Throne.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੯) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਪੂਰੈ ਥਾਨਿ ਸੁਹਾਵਣੈ ਪੂਰੈ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ॥

Poorai Thhaan Suhaavanai Poorai Aas Niraas ||

He looks so Beautiful in His Perfect Place. He fulfills the hopes of the hopeless.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੯) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਕਿਉ ਘਾਟੈ ਗੁਣ ਤਾਸ ॥੪॥੯॥

Naanak Pooraa Jae Milai Kio Ghaattai Gun Thaas ||4||9||

O Nanak, if one obtains the Perfect Lord, how can his virtues decrease? ||4||9||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੯) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Sireeraag Mehalaa 1 ||

Siree Raag, First Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੭


ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਗਲਿ ਮਿਲਹ ਅੰਕਿ ਸਹੇਲੜੀਆਹ ॥

Aavahu Bhainae Gal Mileh Ank Sehaelarreeaah ||

Come, my dear sisters and spiritual companions; hug me close in your embrace.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੦) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮਿਲਿ ਕੈ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀਆ ਸੰਮ੍ਰਥ ਕੰਤ ਕੀਆਹ ॥

Mil Kai Kareh Kehaaneeaa Sanmrathh Kanth Keeaah ||

Let's join together, and tell stories of our All-powerful Husband Lord.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੦) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭਿ ਗੁਣ ਅਉਗਣ ਸਭਿ ਅਸਾਹ ॥੧॥

Saachae Saahib Sabh Gun Aougan Sabh Asaah ||1||

All Virtues are in our True Lord and Master; we are utterly without virtue. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੦) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰੈ ਜੋਰਿ ॥

Karathaa Sabh Ko Thaerai Jor ||

O Creator Lord, all are in Your Power.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੦) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੀਐ ਜਾ ਤੂ ਤਾ ਕਿਆ ਹੋਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Eaek Sabadh Beechaareeai Jaa Thoo Thaa Kiaa Hor ||1|| Rehaao ||

I dwell upon the One Word of the Shabad. You are mine-what else do I need? ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੦) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤੁਸੀ ਰਾਵਿਆ ਕਿਨੀ ਗੁਣੀਬ਼ ॥

Jaae Pushhahu Sohaaganee Thusee Raaviaa Kinee Gunanaee ||

Go, and ask the happy soul-brides, ""By what virtuous qualities do you enjoy your Husband Lord?""

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੦) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਹਜਿ ਸੰਤੋਖਿ ਸੀਗਾਰੀਆ ਮਿਠਾ ਬੋਲਣੀ ॥

Sehaj Santhokh Seegaareeaa Mithaa Bolanee ||

"We are adorned with intuitive ease, contentment and sweet words.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੦) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਪਿਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਤਾ ਮਿਲੈ ਜਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸੁਣੀ ॥੨॥

Pir Reesaaloo Thaa Milai Jaa Gur Kaa Sabadh Sunee ||2||

We meet with our Beloved, the Source of Joy, when we listen to the Word of the Guru's Shabad."||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੦) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


 
Displaying Ang 17 of 1430