. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 254 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 254 of 1430

ਸਲੋਕੁ ॥

Salok ||

Shalok:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੫੪


ਗਨਿ ਮਿਨਿ ਦੇਖਹੁ ਮਨੈ ਮਾਹਿ ਸਰਪਰ ਚਲਨੋ ਲੋਗ ॥

Gan Min Dhaekhahu Manai Maahi Sarapar Chalano Log ||

See, that even by calculating and scheming in their minds, people must surely depart in the end.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੧੯:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਆਸ ਅਨਿਤ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰੋਗ ॥੧॥

Aas Anith Guramukh Mittai Naanak Naam Arog ||1||

Hopes and desires for transitory things are erased for the Gurmukh; O Nanak, the Name alone brings true health. ||1||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੧੯:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੫੪


ਗਗਾ ਗੋਬਿਦ ਗੁਣ ਰਵਹੁ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਜਪਿ ਨੀਤ ॥

Gagaa Gobidh Gun Ravahu Saas Saas Jap Neeth ||

GAGGA: Chant the Glorious Praises of the Lord of the Universe with each and every breath; meditate on Him forever.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੧੯):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੨
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਕਹਾ ਬਿਸਾਸਾ ਦੇਹ ਕਾ ਬਿਲਮ ਨ ਕਰਿਹੋ ਮੀਤ ॥

Kehaa Bisaasaa Dhaeh Kaa Bilam N Kariho Meeth ||

How can you rely on the body? Do not delay, my friend;

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੧੯):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੨
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਹ ਬਾਰਿਕ ਨਹ ਜੋਬਨੈ ਨਹ ਬਿਰਧੀ ਕਛੁ ਬੰਧੁ ॥

Neh Baarik Neh Jobanai Neh Biradhhee Kashh Bandhh ||

There is nothing to stand in Death's way - neither in childhood, nor in youth, nor in old age.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੧੯):੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੩
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਓਹ ਬੇਰਾ ਨਹ ਬੂਝੀਐ ਜਉ ਆਇ ਪਰੈ ਜਮ ਫੰਧੁ ॥

Ouh Baeraa Neh Boojheeai Jo Aae Parai Jam Fandhh ||

That time is not known, when the noose of Death shall come and fall on you.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੧੯):੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੩
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਚਤੁਰ ਪੇਖਿ ਰਹਨੁ ਨਹੀ ਇਹ ਠਾਇ ॥

Giaanee Dhhiaanee Chathur Paekh Rehan Nehee Eih Thaae ||

See, that even spiritual scholars, those who meditate, and those who are clever shall not stay in this place.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੧੯):੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੪
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਛਾਡਿ ਛਾਡਿ ਸਗਲੀ ਗਈ ਮੂੜ ਤਹਾ ਲਪਟਾਹਿ ॥

Shhaadd Shhaadd Sagalee Gee Moorr Thehaa Lapattaahi ||

Only the fool clings to that, which everyone else has abandoned and left behind.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੧੯):੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੪
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਿਮਰਤ ਰਹੈ ਜਾਹੂ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗ ॥

Gur Prasaadh Simarath Rehai Jaahoo Masathak Bhaag ||

By Guru's Grace, one who has such good destiny written on his forehead remembers the Lord in meditation.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੧੯):੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਆਏ ਸਫਲ ਤੇ ਜਾ ਕਉ ਪ੍ਰਿਅਹਿ ਸੁਹਾਗ ॥੧੯॥

Naanak Aaeae Safal Thae Jaa Ko Priahi Suhaag ||19||

O Nanak, blessed and fruitful is the coming of those who obtain the Beloved Lord as their Husband. ||19||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੧੯):੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਸਲੋਕੁ ॥

Salok ||

Shalok:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੫੪


ਘੋਖੇ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਸਭ ਆਨ ਨ ਕਥਤਉ ਕੋਇ ॥

Ghokhae Saasathr Baedh Sabh Aan N Kathhatho Koe ||

I have searched all the Shaastras and the Vedas, and they say nothing except this:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੨੦:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੬
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਹੁਣਿ ਹੋਵਤ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ਸੋਇ ॥੧॥

Aadh Jugaadhee Hun Hovath Naanak Eaekai Soe ||1||

"In the beginning, throughout the ages, now and forevermore, O Nanak, the One Lord alone exists."||1||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੨੦:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੬
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੫੪


ਘਘਾ ਘਾਲਹੁ ਮਨਹਿ ਏਹ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿ ॥

Ghaghaa Ghaalahu Manehi Eaeh Bin Har Dhoosar Naahi ||

GHAGHA: Put this into your mind, that there is no one except the Lord.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੦):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੭
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਹ ਹੋਆ ਨਹ ਹੋਵਨਾ ਜਤ ਕਤ ਓਹੀ ਸਮਾਹਿ ॥

Neh Hoaa Neh Hovanaa Jath Kath Ouhee Samaahi ||

There never was, and there never shall be. He is pervading everywhere.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੦):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੭
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਘੂਲਹਿ ਤਉ ਮਨ ਜਉ ਆਵਹਿ ਸਰਨਾ ॥

Ghoolehi Tho Man Jo Aavehi Saranaa ||

You shall be absorbed into Him, O mind, if you come to His Sanctuary.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੦):੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੮
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਮ ਤਤੁ ਕਲਿ ਮਹਿ ਪੁਨਹਚਰਨਾ ॥

Naam Thath Kal Mehi Punehacharanaa ||

In this Dark Age of Kali Yuga, only the Naam, the Name of the Lord, shall be of any real use to you.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੦):੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੮
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਘਾਲਿ ਘਾਲਿ ਅਨਿਕ ਪਛੁਤਾਵਹਿ ॥

Ghaal Ghaal Anik Pashhuthaavehi ||

So many work and slave continually, but they come to regret and repent in the end.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੦):੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੮
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਕਹਾ ਥਿਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥

Bin Har Bhagath Kehaa Thhith Paavehi ||

Without devotional worship of the Lord, how can they find stability?

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੦):੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੯
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਘੋਲਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਹ ਪੀਆ ॥

Ghol Mehaa Ras Anmrith Thih Peeaa ||

They alone taste the supreme essence, and drink in the Ambrosial Nectar,

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੦):੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੯
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਰਿ ਜਾ ਕਉ ਦੀਆ ॥੨੦॥

Naanak Har Gur Jaa Ko Dheeaa ||20||

O Nanak, unto whom the Lord, the Guru, gives it. ||20||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੦):੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੦
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਸਲੋਕੁ ॥

Salok ||

Shalok:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੫੪


ਙਣਿ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨਹ ਬਢਨ ਘਟਨ ਤਿਲੁ ਸਾਰ ॥

N(g)an Ghaalae Sabh Dhivas Saas Neh Badtan Ghattan Thil Saar ||

He has counted all the days and the breaths, and placed them in people's destiny; they do not increase or decrease one little bit.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੨੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੦
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਜੀਵਨ ਲੋਰਹਿ ਭਰਮ ਮੋਹ ਨਾਨਕ ਤੇਊ ਗਵਾਰ ॥੧॥

Jeevan Lorehi Bharam Moh Naanak Thaeoo Gavaar ||1||

Those who long to live in doubt and emotional attachment, O Nanak, are total fools. ||1||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੨੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੫੪


ਙੰਙਾ ਙ੍ਰਾਸੈ ਕਾਲੁ ਤਿਹ ਜੋ ਸਾਕਤ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨ ॥

N(g)ann(g)aa N(g)raasai Kaal Thih Jo Saakath Prabh Keen ||

NGANGA: Death seizes those whom God has made into faithless cynics.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੧):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਜਨਮਹਿ ਮਰਹਿ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਨ ਚੀਨ ॥

Anik Jon Janamehi Marehi Aatham Raam N Cheen ||

They are born and they die, enduring countless incarnations; they do not realize the Lord, the Supreme Soul.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੧):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਙਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਾਹੂ ਕਉ ਆਏ ॥

N(g)iaan Dhhiaan Thaahoo Ko Aaeae ||

They alone find spiritual wisdom and meditation,

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੧):੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਆਪਿ ਦਿਵਾਏ ॥

Kar Kirapaa Jih Aap Dhivaaeae ||

Whom the Lord blesses with His Mercy;

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੧):੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਙਣਤੀ ਙਣੀ ਨਹੀ ਕੋਊ ਛੂਟੈ ॥

N(g)anathee N(g)anee Nehee Kooo Shhoottai ||

No one is emancipated by counting and calculating.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੧):੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਕਾਚੀ ਗਾਗਰਿ ਸਰਪਰ ਫੂਟੈ ॥

Kaachee Gaagar Sarapar Foottai ||

The vessel of clay shall surely break.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੧):੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਸੋ ਜੀਵਤ ਜਿਹ ਜੀਵਤ ਜਪਿਆ ॥

So Jeevath Jih Jeevath Japiaa ||

They alone live, who, while alive, meditate on the Lord.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੧):੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਨਾਨਕ ਨਹ ਛਪਿਆ ॥੨੧॥

Pragatt Bheae Naanak Neh Shhapiaa ||21||

They are respected, O Nanak, and do not remain hidden. ||21||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੧):੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਸਲੋਕੁ ॥

Salok ||

Shalok:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੫੪


ਚਿਤਿ ਚਿਤਵਉ ਚਰਣਾਰਬਿੰਦ ਊਧ ਕਵਲ ਬਿਗਸਾਂਤ ॥

Chith Chithavo Charanaarabindh Oodhh Kaval Bigasaanth ||

Focus your consciousness on His Lotus Feet, and the inverted lotus of your heart shall blossom forth.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੨੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਆਪਹਿ ਗੋੁਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਤਾਂਤ ॥੧॥

Pragatt Bheae Aapehi Guobindh Naanak Santh Mathaanth ||1||

The Lord of the Universe Himself becomes manifest, O Nanak, through the Teachings of the Saints. ||1||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੨੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੫੪


ਚਚਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ॥

Chachaa Charan Kamal Gur Laagaa ||

CHACHA: Blessed blessed is that day when

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੨):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਧਨਿ ਧਨਿ ਉਆ ਦਿਨ ਸੰਜੋਗ ਸਭਾਗਾ ॥

Dhhan Dhhan Ouaa Dhin Sanjog Sabhaagaa ||

I became attached to the Lord's Lotus Feet.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੨):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸਿ ਭ੍ਰਮਿ ਆਇਓ ॥

Chaar Kuntt Dheh Dhis Bhram Aaeiou ||

After wandering around in the four quarters and the ten directions,

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੨):੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਭਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤਬ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਓ ॥

Bhee Kirapaa Thab Dharasan Paaeiou ||

God showed His Mercy to me, and then I obtained the Blessed Vision of His Darshan.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੨):੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਚਾਰ ਬਿਚਾਰ ਬਿਨਸਿਓ ਸਭ ਦੂਆ ॥

Chaar Bichaar Binasiou Sabh Dhooaa ||

By pure lifestyle and meditation, all duality is removed.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੨):੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲ ਹੂਆ ॥

Saadhhasang Man Niramal Hooaa ||

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, the mind becomes immaculate.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੨):੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਚਿੰਤ ਬਿਸਾਰੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ॥

Chinth Bisaaree Eaek Dhrisattaethaa ||

Anxieties are forgotten, and the One Lord alone is seen,

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੨):੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਜਿਹ ਨੇਤ੍ਰਾ ॥੨੨॥

Naanak Giaan Anjan Jih Naethraa ||22||

O Nanak, by those whose eyes are anointed with the ointment of spiritual wisdom. ||22||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੨):੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਸਲੋਕੁ ॥

Salok ||

Shalok:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੫੪


ਛਾਤੀ ਸੀਤਲ ਮਨੁ ਸੁਖੀ ਛੰਤ ਗੋਬਿਦ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥

Shhaathee Seethal Man Sukhee Shhanth Gobidh Gun Gaae ||

The heart is cooled and soothed, and the mind is at peace, chanting and singing the Glorious Praises of the Lord of the Universe.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੨੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਇ ॥੧॥

Aisee Kirapaa Karahu Prabh Naanak Dhaas Dhasaae ||1||

Show such Mercy, O God, that Nanak may become the slave of Your slaves. ||1||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੨੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੫੪


ਛਛਾ ਛੋਹਰੇ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ॥

Shhashhaa Shhoharae Dhaas Thumaarae ||

CHHACHHA: I am Your child-slave.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੩):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੯
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੇ ਪਾਨੀਹਾਰੇ ॥

Dhaas Dhaasan Kae Paaneehaarae ||

I am the water-carrier of the slave of Your slaves.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੩):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੯
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਛਛਾ ਛਾਰੁ ਹੋਤ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾ ॥

Shhashhaa Shhaar Hoth Thaerae Santhaa ||

Chhachha: I long to become the dust under the feet of Your Saints.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੨੩):੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੪ ਪੰ. ੧੯
Raag Gauri Guru Arjan Dev


 
Displaying Ang 254 of 1430