. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 63 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 63 of 1430

ਮਨਮੁਖੁ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਧੀਆ ਪੂਤ ਸੰਜੋਗੁ ॥

Manamukh Jaanai Aapanae Dhheeaa Pooth Sanjog ||

The self-willed manmukh looks upon his daughters, sons and relatives as his own.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਾਰੀ ਦੇਖਿ ਵਿਗਾਸੀਅਹਿ ਨਾਲੇ ਹਰਖੁ ਸੁ ਸੋਗੁ ॥

Naaree Dhaekh Vigaaseeahi Naalae Harakh S Sog ||

Gazing upon his wife, he is pleased. But along with happiness, they bring grief.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਿ ਰੰਗਾਵਲੇ ਅਹਿਨਿਸਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਭੋਗੁ ॥੩॥

Guramukh Sabadh Rangaavalae Ahinis Har Ras Bhog ||3||

The Gurmukhs are attuned to the Word of the Shabad. Day and night, they enjoy the Sublime Essence of the Lord. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਚਿਤੁ ਚਲੈ ਵਿਤੁ ਜਾਵਣੋ ਸਾਕਤ ਡੋਲਿ ਡੋਲਾਇ ॥

Chith Chalai Vith Jaavano Saakath Ddol Ddolaae ||

The consciousness of the wicked, faithless cynics wanders around in search of transitory wealth, unstable and distracted.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਬਾਹਰਿ ਢੂੰਢਿ ਵਿਗੁਚੀਐ ਘਰ ਮਹਿ ਵਸਤੁ ਸੁਥਾਇ ॥

Baahar Dtoondt Vigucheeai Ghar Mehi Vasath Suthhaae ||

Searching outside of themselves, they are ruined; the object of their search is in that sacred place within the home of the heart.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮਨਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਮੁਸੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੪॥

Manamukh Houmai Kar Musee Guramukh Palai Paae ||4||

The self-willed manmukhs, in their ego, miss it; the Gurmukhs receive it in their laps. ||4||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਾਕਤ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰਿਆ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥

Saakath Niraguniaariaa Aapanaa Mool Pashhaan ||

You worthless, faithless cynic-recognize your own origin!

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਰਕਤੁ ਬਿੰਦੁ ਕਾ ਇਹੁ ਤਨੋ ਅਗਨੀ ਪਾਸਿ ਪਿਰਾਣੁ ॥

Rakath Bindh Kaa Eihu Thano Aganee Paas Piraan ||

This body is made of blood and semen. It shall be consigned to the fire in the end.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਪਵਣੈ ਕੈ ਵਸਿ ਦੇਹੁਰੀ ਮਸਤਕਿ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੫॥

Pavanai Kai Vas Dhaehuree Masathak Sach Neesaan ||5||

The body is under the power of the breath, according to the True Sign inscribed upon your forehead. ||5||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੫:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਣੁ ਮੰਗੀਐ ਮੁਆ ਨ ਲੋੜੈ ਕੋਇ ॥

Bahuthaa Jeevan Mangeeai Muaa N Lorrai Koe ||

Everyone begs for a long life-no one wishes to die.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸੁਖ ਜੀਵਣੁ ਤਿਸੁ ਆਖੀਐ ਜਿਸੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ ॥

Sukh Jeevan This Aakheeai Jis Guramukh Vasiaa Soe ||

A life of peace and comfort comes to that Gurmukh, within whom God dwells.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਗੁਰ ਦਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ॥੬॥

Naam Vihoonae Kiaa Ganee Jis Har Gur Dharas N Hoe ||6||

Without the Naam, what good those who do not have the Blessed Vision, the Darshan of the Lord and Guru? ||6||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੬:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜਿਉ ਸੁਪਨੈ ਨਿਸਿ ਭੁਲੀਐ ਜਬ ਲਗਿ ਨਿਦ੍ਰਾ ਹੋਇ ॥

Jio Supanai Nis Bhuleeai Jab Lag Nidhraa Hoe ||

In their dreams at night, people wander around as long as they sleep;

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਇਉ ਸਰਪਨਿ ਕੈ ਵਸਿ ਜੀਅੜਾ ਅੰਤਰਿ ਹਉਮੈ ਦੋਇ ॥

Eio Sarapan Kai Vas Jeearraa Anthar Houmai Dhoe ||

Just so, they are under the power of the snake Maya, as long as their hearts are filled with ego and duality.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੀਐ ਸੁਪਨਾ ਇਹੁ ਜਗੁ ਲੋਇ ॥੭॥

Guramath Hoe Veechaareeai Supanaa Eihu Jag Loe ||7||

Through the Guru's Teachings, they come to understand and see that this world is just a dream. ||7||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੭:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਅਗਨਿ ਮਰੈ ਜਲੁ ਪਾਈਐ ਜਿਉ ਬਾਰਿਕ ਦੂਧੈ ਮਾਇ ॥

Agan Marai Jal Paaeeai Jio Baarik Dhoodhhai Maae ||

As thirst is quenched with water, and the baby is satisfied with mother's milk,

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਬਿਨੁ ਜਲ ਕਮਲ ਸੁ ਨਾ ਥੀਐ ਬਿਨੁ ਜਲ ਮੀਨੁ ਮਰਾਇ ॥

Bin Jal Kamal S Naa Thheeai Bin Jal Meen Maraae ||

And as the lotus does not exist without water, and as the fish dies without water

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਰਸਿ ਮਿਲੈ ਜੀਵਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੮॥੧੫॥

Naanak Guramukh Har Ras Milai Jeevaa Har Gun Gaae ||8||15||

-O Nanak, so does the Gurmukh live, receiving the Sublime Essence of the Lord, and singing the Glorious Praises of the Lord. ||8||15||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੮:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Sireeraag Mehalaa 1 ||

Siree Raag, First Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੬੩


ਡੂੰਗਰੁ ਦੇਖਿ ਡਰਾਵਣੋ ਪੇਈਅੜੈ ਡਰੀਆਸੁ ॥

Ddoongar Dhaekh Ddaraavano Paeeearrai Ddareeaas ||

Beholding the terrifying mountain in this world of my father's home, I am terrified.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਊਚਉ ਪਰਬਤੁ ਗਾਖੜੋ ਨਾ ਪਉੜੀ ਤਿਤੁ ਤਾਸੁ ॥

Oocho Parabath Gaakharro Naa Pourree Thith Thaas ||

It is so difficult to climb this high mountain; there is no ladder which reaches up there.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਤਰਿ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਿ ਮੇਲੀ ਤਰੀਆਸੁ ॥੧॥

Guramukh Anthar Jaaniaa Gur Maelee Thareeaas ||1||

But as Gurmukh, I know that it is within my self; the Guru has brought me to Union, and so I cross over. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਭਾਈ ਰੇ ਭਵਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਡਰਾਂਉ ॥

Bhaaee Rae Bhavajal Bikham Ddaraano ||

O Siblings of Destiny, the terrifying world-ocean is so difficult to cross-I am terrified!

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਸਿ ਮਿਲੈ ਗੁਰੁ ਤਾਰੇ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Pooraa Sathigur Ras Milai Gur Thaarae Har Naao ||1|| Rehaao ||

The Perfect True Guru, in His Pleasure, has met with me; the Guru has saved me, through the Name of the Lord. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਚਲਾ ਚਲਾ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥

Chalaa Chalaa Jae Karee Jaanaa Chalanehaar ||

I may say, ""I am going, I am going"", but I know that, in the end, I must really go.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਅਮਰੁ ਸੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥

Jo Aaeiaa So Chalasee Amar S Gur Karathaar ||

Whoever comes must also go. Only the Guru and the Creator are Eternal.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਭੀ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਚੈ ਥਾਨਿ ਪਿਆਰੁ ॥੨॥

Bhee Sachaa Saalaahanaa Sachai Thhaan Piaar ||2||

So praise the True One continually, and love His Place of Truth. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਸੋਹਣੇ ਪਕੇ ਕੋਟ ਹਜਾਰ ॥

Dhar Ghar Mehalaa Sohanae Pakae Kott Hajaar ||

Beautiful gates, houses and palaces, solidly built forts,

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਪਾਖਰੇ ਲਸਕਰ ਲਖ ਅਪਾਰ ॥

Hasathee Ghorrae Paakharae Lasakar Lakh Apaar ||

Elephants, saddled horses, hundreds of thousands of uncounted armies

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਕਿਸ ਹੀ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਿਆ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮੁਏ ਅਸਾਰ ॥੩॥

Kis Hee Naal N Chaliaa Khap Khap Mueae Asaar ||3||

-none of these will go along with anyone in the end, and yet, the fools bother themselves to exhaustion with these, and then die. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਸੰਚੀਐ ਮਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜੰਜਾਲੁ ॥

Sueinaa Rupaa Sancheeai Maal Jaal Janjaal ||

You may gather gold and sliver, but wealth is just a net of entanglement.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ ਦੋਹੀ ਫੇਰੀਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਿਰਿ ਕਾਲੁ ॥

Sabh Jag Mehi Dhohee Faereeai Bin Naavai Sir Kaal ||

You may beat the drum and proclaim authority over the whole world, but without the Name, death hovers over your head.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਪਿੰਡੁ ਪੜੈ ਜੀਉ ਖੇਲਸੀ ਬਦਫੈਲੀ ਕਿਆ ਹਾਲੁ ॥੪॥

Pindd Parrai Jeeo Khaelasee Badhafailee Kiaa Haal ||4||

When the body falls, the play of life is over; what shall be the condition of the evil-doers then? ||4||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਪੁਤਾ ਦੇਖਿ ਵਿਗਸੀਐ ਨਾਰੀ ਸੇਜ ਭਤਾਰ ॥

Puthaa Dhaekh Vigaseeai Naaree Saej Bhathaar ||

The husband is delighted seeing his sons, and his wife upon his bed.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਲਾਈਐ ਕਾਪੜੁ ਰੂਪੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥

Choaa Chandhan Laaeeai Kaaparr Roop Seegaar ||

He applies sandalwood and scented oils, and dresses himself in his beautiful clothes.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲਾਈਐ ਛੋਡਿ ਚਲੈ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥੫॥

Khaehoo Khaeh Ralaaeeai Shhodd Chalai Ghar Baar ||5||

But dust shall mix with dust, and he shall depart, leaving hearth and home behind. ||5||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੫:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮਹਰ ਮਲੂਕ ਕਹਾਈਐ ਰਾਜਾ ਰਾਉ ਕਿ ਖਾਨੁ ॥

Mehar Malook Kehaaeeai Raajaa Raao K Khaan ||

He may be called a chief, an emperor, a king, a governor or a lord;

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਚਉਧਰੀ ਰਾਉ ਸਦਾਈਐ ਜਲਿ ਬਲੀਐ ਅਭਿਮਾਨ ॥

Choudhharee Raao Sadhaaeeai Jal Baleeai Abhimaan ||

He may present himself as a leader or a chief, but this just burns him in the fire of egotistical pride.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮਨਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਿਉ ਡਵਿ ਦਧਾ ਕਾਨੁ ॥੬॥

Manamukh Naam Visaariaa Jio Ddav Dhadhhaa Kaan ||6||

The self-willed manmukh has forgotten the Naam. He is like straw, burning in the forest fire. ||6||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੬:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜਾਇਸੀ ਜੋ ਆਇਆ ਜਗ ਮਾਹਿ ॥

Houmai Kar Kar Jaaeisee Jo Aaeiaa Jag Maahi ||

Whoever comes into the world and indulges in ego, must depart.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


 
Displaying Ang 63 of 1430