. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 846 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 846 of 1430

ਸਾਹਾ ਅਟਲੁ ਗਣਿਆ ਪੂਰਨ ਸੰਜੋਗੋ ਰਾਮ ॥

Saahaa Attal Ganiaa Pooran Sanjogo Raam ||

The date for my wedding is set, and cannot be changed; my union with the Lord is perfect.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੧
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਸੁਖਹ ਸਮੂਹ ਭਇਆ ਗਇਆ ਵਿਜੋਗੋ ਰਾਮ ॥

Sukheh Samooh Bhaeiaa Gaeiaa Vijogo Raam ||

I am totally at peace, and my separation from Him has ended.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੧
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਮਿਲਿ ਸੰਤ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਏ ਬਣੇ ਅਚਰਜ ਜਾਞੀਆਂ ॥

Mil Santh Aaeae Prabh Dhhiaaeae Banae Acharaj Jaanjeeaaan ||

The Saints meet and come together, and meditate on God; they form a wondrous wedding party.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੨
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਮਿਲਿ ਇਕਤ੍ਰ ਹੋਏ ਸਹਜਿ ਢੋਏ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਉਪਜੀ ਮਾਞੀਆ ॥

Mil Eikathr Hoeae Sehaj Dtoeae Man Preeth Oupajee Maanjeeaa ||

Gathering together, they arrive with poise and grace, and love fills the minds of the bride's family.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੨
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਮਿਲਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤੀ ਓਤਿ ਪੋਤੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਭਿ ਰਸ ਭੋਗੋ ॥

Mil Joth Jothee Outh Pothee Har Naam Sabh Ras Bhogo ||

Her light blends with His Light, through and through, and everyone enjoys the Nectar of the Lord's Name.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੩:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੩
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਭ ਸੰਤਿ ਮੇਲੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਜੋਗੋ ॥੩॥

Binavanth Naanak Sabh Santh Maelee Prabh Karan Kaaran Jogo ||3||

Prays Nanak, the Saints have totally united me with God, the All-powerful Cause of causes. ||3||

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੩:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੩
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਭਵਨੁ ਸੁਹਾਵੜਾ ਧਰਤਿ ਸਭਾਗੀ ਰਾਮ ॥

Bhavan Suhaavarraa Dhharath Sabhaagee Raam ||

Beautiful is my home, and beauteous is the earth.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੪
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਭੁ ਘਰਿ ਆਇਅੜਾ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੀ ਰਾਮ ॥

Prabh Ghar Aaeiarraa Gur Charanee Laagee Raam ||

God has entered the home of my heart; I touch the Guru's feet.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੪
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੀ ਸਹਜਿ ਜਾਗੀ ਸਗਲ ਇਛਾ ਪੁੰਨੀਆ ॥

Gur Charan Laagee Sehaj Jaagee Sagal Eishhaa Punneeaa ||

Grasping the Guru's feet, I awake in peace and poise. All my desires are fulfilled.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੫
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਸੰਤ ਧੂਰੀ ਹਰਿ ਮਿਲੇ ਕੰਤ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ॥

Maeree Aas Pooree Santh Dhhooree Har Milae Kanth Vishhunniaa ||

My hopes are fulfilled, through the dust of the feet of the Saints. After such a long separation, I have met my Husband Lord.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੪:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੫
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਆਨੰਦ ਅਨਦਿਨੁ ਵਜਹਿ ਵਾਜੇ ਅਹੰ ਮਤਿ ਮਨ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ॥

Aanandh Anadhin Vajehi Vaajae Ahan Math Man Kee Thiaagee ||

Night and day, the sounds of ecstasy resound and resonate; I have forsaken my stubborn-minded intellect.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੪:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੬
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਸੁਆਮੀ ਸੰਤਸੰਗਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੧॥

Binavanth Naanak Saran Suaamee Santhasang Liv Laagee ||4||1||

Prays Nanak, I seek the Sanctuary of my Lord and Master; in the Society of the Saints, I am lovingly attuned to Him. ||4||1||

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੪:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੬
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Bilaaval Mehalaa 5 ||

Bilaaval, Fifth Mehl:

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੮੪੬


ਭਾਗ ਸੁਲਖਣਾ ਹਰਿ ਕੰਤੁ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ॥

Bhaag Sulakhanaa Har Kanth Hamaaraa Raam ||

By blessed destiny, I have found my Husband Lord.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੭
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਅਨਹਦ ਬਾਜਿਤ੍ਰਾ ਤਿਸੁ ਧੁਨਿ ਦਰਬਾਰਾ ਰਾਮ ॥

Anehadh Baajithraa This Dhhun Dharabaaraa Raam ||

The unstruck sound current vibrates and resounds in the Court of the Lord.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੮
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਆਨੰਦ ਅਨਦਿਨੁ ਵਜਹਿ ਵਾਜੇ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਉਮਾਹਾ ॥

Aanandh Anadhin Vajehi Vaajae Dhinas Rain Oumaahaa ||

Night and day, the sounds of ecstasy resound and resonate; day and night, I am enraptured.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੮
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਤਹ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨ ਦੂਖੁ ਬਿਆਪੈ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਨ ਤਾਹਾ ॥

Theh Rog Sog N Dhookh Biaapai Janam Maran N Thaahaa ||

Disease, sorrow and suffering do not afflict anyone there; there is no birth or death there.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੮
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਸੁਧਾ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥

Ridhh Sidhh Sudhhaa Ras Anmrith Bhagath Bharae Bhanddaaraa ||

There are treasures overflowing there - wealth, miraculous powers, ambrosial nectar and devotional worship.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੧:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੯
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰਿ ਵੰਞਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥

Binavanth Naanak Balihaar Vannjaa Paarabreham Praan Adhhaaraa ||1||

Prays Nanak, I am a sacrifice, devoted to the Supreme Lord God, the Support of the breath of life. ||1||

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੧:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਸੁਣਿ ਸਖੀਅ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਮਿਲਿ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹ ਰਾਮ ॥

Sun Sakheea Sehaelarreeho Mil Mangal Gaaveh Raam ||

Listen, O my companions, and sister soul-brides, let's join together and sing the songs of joy.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਰਾਵਹ ਰਾਮ ॥

Man Than Praem Karae This Prabh Ko Raaveh Raam ||

Loving our God with mind and body, let's ravish and enjoy Him.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਰਾਵਹ ਤਿਸੈ ਭਾਵਹ ਇਕ ਨਿਮਖ ਪਲਕ ਨ ਤਿਆਗੀਐ ॥

Kar Praem Raaveh Thisai Bhaaveh Eik Nimakh Palak N Thiaageeai ||

Lovingly enjoying Him, we become pleasing to Him; let's not reject Him, for a moment, even for an instant.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਗਹਿ ਕੰਠਿ ਲਾਈਐ ਨਹ ਲਜਾਈਐ ਚਰਨ ਰਜ ਮਨੁ ਪਾਗੀਐ ॥

Gehi Kanth Laaeeai Neh Lajaaeeai Charan Raj Man Paageeai ||

Let's hug Him close in our embrace, and not feel shy; let's bathe our minds in the dust of His feet.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਭਗਤਿ ਠਗਉਰੀ ਪਾਇ ਮੋਹਹ ਅਨਤ ਕਤਹੂ ਨ ਧਾਵਹ ॥

Bhagath Thagouree Paae Moheh Anath Kathehoo N Dhhaaveh ||

With the intoxicating drug of devotional worship, let's entice Him, and not wander anywhere else.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੨:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿ ਸੰਗਿ ਸਾਜਨ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪਾਵਹ ॥੨॥

Binavanth Naanak Mil Sang Saajan Amar Padhavee Paaveh ||2||

Prays Nanak, meeting with our True Friend, we attain the immortal status. ||2||

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੨:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਈ ਪੇਖਿ ਗੁਣ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਾਮ ॥

Bisaman Bisam Bhee Paekh Gun Abinaasee Raam ||

I am wonder-struck and amazed, gazing upon the Glories of my Imperishable Lord.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਕਰੁ ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਗਹੀ ਕਟਿ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ ॥

Kar Gehi Bhujaa Gehee Katt Jam Kee Faasee Raam ||

He took my hand, and held my arm, and cut away the noose of Death.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੀਨ੍ਹ੍ਹੀ ਦਾਸਿ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹੀ ਅੰਕੁਰਿ ਉਦੋਤੁ ਜਣਾਇਆ ॥

Gehi Bhujaa Leenhee Dhaas Keenhee Ankur Oudhoth Janaaeiaa ||

Holding me by the arm, He made me His slave; the branch has sprouted in abundance.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਮਲਨ ਮੋਹ ਬਿਕਾਰ ਨਾਠੇ ਦਿਵਸ ਨਿਰਮਲ ਆਇਆ ॥

Malan Moh Bikaar Naathae Dhivas Niramal Aaeiaa ||

Pollution, attachment and corruption have run away; the immaculate day has dawned.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਧਾਰੀ ਮਨਿ ਪਿਆਰੀ ਮਹਾ ਦੁਰਮਤਿ ਨਾਸੀ ॥

Dhrisatt Dhhaaree Man Piaaree Mehaa Dhuramath Naasee ||

Casting His Glance of Grace, the Lord loves me with His Mind; my immense evil-mindedness is dispelled.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੩:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਭਈ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥੩॥

Binavanth Naanak Bhee Niramal Prabh Milae Abinaasee ||3||

Prays Nanak, I have become immaculate and pure; I have met the Imperishable Lord God. ||3||

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੩:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਸੂਰਜ ਕਿਰਣਿ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲੁ ਹੂਆ ਰਾਮ ॥

Sooraj Kiran Milae Jal Kaa Jal Hooaa Raam ||

The rays of light merge with the sun, and water merges with water.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨੁ ਥੀਆ ਰਾਮ ॥

Jothee Joth Ralee Sanpooran Thheeaa Raam ||

One's light blends with the Light, and one becomes totally perfect.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਬ੍ਰਹਮੁ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮੁ ਸੁਣੀਐ ਏਕੁ ਏਕੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥

Breham Dheesai Breham Suneeai Eaek Eaek Vakhaaneeai ||

I see God, hear God, and speak of the One and only God.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਣਹਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀ ਜਾਣੀਐ ॥

Aatham Pasaaraa Karanehaaraa Prabh Binaa Nehee Jaaneeai ||

The soul is the Creator of the expanse of creation. Without God, I know no other at all.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੪:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਆਪਿ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਭੁਗਤਾ ਆਪਿ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ॥

Aap Karathaa Aap Bhugathaa Aap Kaaran Keeaa ||

He Himself is the Creator, and He Himself is the Enjoyer. He created the Creation.

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੪:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਾਣਹਿ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਆ ॥੪॥੨॥

Binavanth Naanak Saeee Jaanehi Jinhee Har Ras Peeaa ||4||2||

Prays Nanak, they alone know this, who drink in the subtle essence of the Lord. ||4||2||

ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੪:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੪੬ ਪੰ. ੧੯
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


 
Displaying Ang 846 of 1430