Baabaravaanee Fir Gee Kueir N Rottee Khaae ||5||
ਬਾਬਰਵਾਣੀ ਫਿਰਿ ਗਈ ਕੁਇਰੁ ਨ ਰੋਟੀ ਖਾਇ ॥੫॥

This shabad jin siri sohni pateeaa maangee paai sandhooru is by Guru Nanak Dev in Raag Asa on Ang 417 of Sri Guru Granth Sahib.

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ

Raag Aasaa Mehalaa 1 Asattapadheeaa Ghar 3

Raag Aasaa, First Mehl, Ashtapadees, Third House:

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੧੭


ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੧੭


ਜਿਨ ਸਿਰਿ ਸੋਹਨਿ ਪਟੀਆ ਮਾਂਗੀ ਪਾਇ ਸੰਧੂਰੁ

Jin Sir Sohan Patteeaa Maangee Paae Sandhhoor ||

Those heads adorned with braided hair, with their parts painted with vermillion

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਅਨ੍ਹ੍ਹਿ ਗਲ ਵਿਚਿ ਆਵੈ ਧੂੜਿ

Sae Sir Kaathee Munneeanih Gal Vich Aavai Dhhoorr ||

Those heads were shaved with scissors, and their throats were choked with dust.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਮਹਲਾ ਅੰਦਰਿ ਹੋਦੀਆ ਹੁਣਿ ਬਹਣਿ ਮਿਲਨ੍ਹ੍ਹਿ ਹਦੂਰਿ ॥੧॥

Mehalaa Andhar Hodheeaa Hun Behan N Milanih Hadhoor ||1||

They lived in palatial mansions, but now, they cannot even sit near the palaces. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਆਦੇਸੁ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸੁ

Aadhaes Baabaa Aadhaes ||

Hail to You, O Father Lord, Hail to You!

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਪਾਇਆ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖਹਿ ਵੇਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

Aadh Purakh Thaeraa Anth N Paaeiaa Kar Kar Dhaekhehi Vaes ||1|| Rehaao ||

O Primal Lord. Your limits are not known; You create, and create, and behold the scenes. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜਦਹੁ ਸੀਆ ਵੀਆਹੀਆ ਲਾੜੇ ਸੋਹਨਿ ਪਾਸਿ

Jadhahu Seeaa Veeaaheeaa Laarrae Sohan Paas ||

When they were married, their husbands looked so handsome beside them.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਹੀਡੋਲੀ ਚੜਿ ਆਈਆ ਦੰਦ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਸਿ

Heeddolee Charr Aaeeaa Dhandh Khandd Keethae Raas ||

They came in palanquins, decorated with ivory;

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਉਪਰਹੁ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀਐ ਝਲੇ ਝਿਮਕਨਿ ਪਾਸਿ ॥੨॥

Ouparahu Paanee Vaareeai Jhalae Jhimakan Paas ||2||

Water was sprinkled over their heads, and glittering fans were waved above them. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਇਕੁ ਲਖੁ ਲਹਨ੍ਹ੍ਹਿ ਬਹਿਠੀਆ ਲਖੁ ਲਹਨ੍ਹ੍ਹਿ ਖੜੀਆ

Eik Lakh Lehanih Behitheeaa Lakh Lehanih Kharreeaa ||

They were given hundreds of thousands of coins when they sat, and hundreds of thousands of coins when they stood.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਗਰੀ ਛੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆ ਮਾਣਨ੍ਹ੍ਹਿ ਸੇਜੜੀਆ

Garee Shhuhaarae Khaandheeaa Maananih Saejarreeaa ||

They ate coconuts and dates, and rested comfortably upon their beds.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੬
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਗਲਿ ਸਿਲਕਾ ਪਾਈਆ ਤੁਟਨ੍ਹ੍ਹਿ ਮੋਤਸਰੀਆ ॥੩॥

Thinh Gal Silakaa Paaeeaa Thuttanih Mothasareeaa ||3||

But ropes were put around their necks, and their strings of pearls were broken. ||3||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੬
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਦੁਇ ਵੈਰੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਰਖੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ

Dhhan Joban Dhue Vairee Hoeae Jinhee Rakhae Rang Laae ||

Their wealth and youthful beauty, which gave them so much pleasure, have now become their enemies.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਦੂਤਾ ਨੋ ਫੁਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚਲੇ ਪਤਿ ਗਵਾਇ

Dhoothaa No Furamaaeiaa Lai Chalae Path Gavaae ||

The order was given to the soldiers, who dishonored them, and carried them away.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਜੇ ਭਾਵੈ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥੪॥

Jae This Bhaavai Dhae Vaddiaaee Jae Bhaavai Dhaee Sajaae ||4||

If it is pleasing to God's Will, He bestows greatness; if is pleases His Will, He bestows punishment. ||4||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਅਗੋ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਐ ਤਾਂ ਕਾਇਤੁ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ

Ago Dhae Jae Chaetheeai Thaan Kaaeith Milai Sajaae ||

If someone focuses on the Lord beforehand, then why should he be punished?

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸਾਹਾਂ ਸੁਰਤਿ ਗਵਾਈਆ ਰੰਗਿ ਤਮਾਸੈ ਚਾਇ

Saahaan Surath Gavaaeeaa Rang Thamaasai Chaae ||

The kings had lost their higher consciousness, reveling in pleasure and sensuality.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਬਾਬਰਵਾਣੀ ਫਿਰਿ ਗਈ ਕੁਇਰੁ ਰੋਟੀ ਖਾਇ ॥੫॥

Baabaravaanee Fir Gee Kueir N Rottee Khaae ||5||

Since Baabar's rule has been proclaimed, even the princes have no food to eat. ||5||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੫:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਇਕਨਾ ਵਖਤ ਖੁਆਈਅਹਿ ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਪੂਜਾ ਜਾਇ

Eikanaa Vakhath Khuaaeeahi Eikanhaa Poojaa Jaae ||

The Muslims have lost their five times of daily prayer, and the Hindus have lost their worship as well.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਚਉਕੇ ਵਿਣੁ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆ ਕਿਉ ਟਿਕੇ ਕਢਹਿ ਨਾਇ

Choukae Vin Hindhavaaneeaa Kio Ttikae Kadtehi Naae ||

Without their sacred squares, how shall the Hindu women bathe and apply the frontal marks to their foreheads?

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਰਾਮੁ ਕਬਹੂ ਚੇਤਿਓ ਹੁਣਿ ਕਹਣਿ ਮਿਲੈ ਖੁਦਾਇ ॥੬॥

Raam N Kabehoo Chaethiou Hun Kehan N Milai Khudhaae ||6||

They never remembered their Lord as Raam, and now they cannot even chant Khudaa-i||6||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੬:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਇਕਿ ਘਰਿ ਆਵਹਿ ਆਪਣੈ ਇਕਿ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਪੁਛਹਿ ਸੁਖ

Eik Ghar Aavehi Aapanai Eik Mil Mil Pushhehi Sukh ||

Some have returned to their homes, and meeting their relatives, they ask about their safety.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਏਹੋ ਲਿਖਿਆ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਵਹਿ ਦੁਖ

Eikanhaa Eaeho Likhiaa Behi Behi Rovehi Dhukh ||

For some, it is pre-ordained that they shall sit and cry out in pain.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਾਨੁਖ ॥੭॥੧੧॥

Jo This Bhaavai So Thheeai Naanak Kiaa Maanukh ||7||11||

Whatever pleases Him, comes to pass. O Nanak, what is the fate of mankind? ||7||11||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੭:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Guru Nanak Dev