Pria Kee Chaeree Kaandteeai Laalee Maanai Naao ||
ਪ੍ਰਿਅ ਕੀ ਚੇਰੀ ਕਾਂਢੀਐ ਲਾਲੀ ਮਾਨੈ ਨਾਉ ॥

This shabad sabhey kant maheyleeaa sagleeaa karahi seegaaru is by Guru Nanak Dev in Sri Raag on Ang 53 of Sri Guru Granth Sahib.

ਮਹਲਾ

Mehalaa 1 ||

First Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੩


ਸਭੇ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀਆ ਸਗਲੀਆ ਕਰਹਿ ਸੀਗਾਰੁ

Sabhae Kanth Mehaeleeaa Sagaleeaa Karehi Seegaar ||

All are brides of the Husband Lord; all decorate themselves for Him.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੩ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਗਣਤ ਗਣਾਵਣਿ ਆਈਆ ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ ਵਿਕਾਰੁ

Ganath Ganaavan Aaeeaa Soohaa Vaes Vikaar ||

But when the time comes to settle their accounts, their red robes are corrupt.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਪਾਖੰਡਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਪਾਈਐ ਖੋਟਾ ਪਾਜੁ ਖੁਆਰੁ ॥੧॥

Paakhandd Praem N Paaeeai Khottaa Paaj Khuaar ||1||

His Love is not obtained through hypocrisy. Her false coverings bring only ruin. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਜੀਉ ਇਉ ਪਿਰੁ ਰਾਵੈ ਨਾਰਿ

Har Jeeo Eio Pir Raavai Naar ||

In this way, the Dear Husband Lord ravishes and enjoys His bride.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਤੁਧੁ ਭਾਵਨਿ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਹਿ ਸਵਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

Thudhh Bhaavan Sohaaganee Apanee Kirapaa Laihi Savaar ||1|| Rehaao ||

The happy soul-bride is pleasing to You, Lord; by Your Grace, You adorn her. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੀਗਾਰੀਆ ਤਨੁ ਮਨੁ ਪਿਰ ਕੈ ਪਾਸਿ

Gur Sabadhee Seegaareeaa Than Man Pir Kai Paas ||

She is decorated with the Word of the Guru's Shabad; her mind and body belong to her Husband Lord.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜਿ ਖੜੀ ਤਕੈ ਸਚੁ ਕਹੈ ਅਰਦਾਸਿ

Dhue Kar Jorr Kharree Thakai Sach Kehai Aradhaas ||

With her palms pressed together, she stands, waiting on Him, and offers her True prayers to Him.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਲਾਲਿ ਰਤੀ ਸਚ ਭੈ ਵਸੀ ਭਾਇ ਰਤੀ ਰੰਗਿ ਰਾਸਿ ॥੨॥

Laal Rathee Sach Bhai Vasee Bhaae Rathee Rang Raas ||2||

Dyed in the deep crimson of the Love of her Darling Lord, she dwells in the Fear of the True One. Imbued with His Love, she is dyed in the color of His Love. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰਿਅ ਕੀ ਚੇਰੀ ਕਾਂਢੀਐ ਲਾਲੀ ਮਾਨੈ ਨਾਉ

Pria Kee Chaeree Kaandteeai Laalee Maanai Naao ||

She is said to be the hand-maiden of her Beloved Lord; His sweetheart surrenders to His Name.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤੁਟਈ ਸਾਚੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਉ

Saachee Preeth N Thuttee Saachae Mael Milaao ||

True Love is never broken; she is united in Union with the True One.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਬਦਿ ਰਤੀ ਮਨੁ ਵੇਧਿਆ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੩॥

Sabadh Rathee Man Vaedhhiaa Ho Sadh Balihaarai Jaao ||3||

Attuned to the Word of the Shabad, her mind is pierced through. I am forever a sacrifice to Him. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਾ ਧਨ ਰੰਡ ਬੈਸਈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ

Saa Dhhan Randd N Baisee Jae Sathigur Maahi Samaae ||

That bride, who is absorbed into the True Guru, shall never become a widow.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਪਿਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਨਉਤਨੋ ਸਾਚਉ ਮਰੈ ਜਾਇ

Pir Reesaaloo Nouthano Saacho Marai N Jaae ||

Her Husband Lord is Beautiful; His Body is forever fresh and new. The True One does not die, and shall not go.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਿਤ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਾਚੀ ਨਦਰਿ ਰਜਾਇ ॥੪॥

Nith Ravai Sohaaganee Saachee Nadhar Rajaae ||4||

He continually enjoys His happy soul-bride; He casts His Gracious Glance of Truth upon her, and she abides in His Will. ||4||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਾਚੁ ਧੜੀ ਧਨ ਮਾਡੀਐ ਕਾਪੜੁ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾਰੁ

Saach Dhharree Dhhan Maaddeeai Kaaparr Praem Seegaar ||

The bride braids her hair with Truth; her clothes are decorated with His Love.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਚੰਦਨੁ ਚੀਤਿ ਵਸਾਇਆ ਮੰਦਰੁ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ

Chandhan Cheeth Vasaaeiaa Mandhar Dhasavaa Dhuaar ||

Like the essence of sandalwood, He permeates her consciousness, and the Temple of the Tenth Gate is opened.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਦੀਪਕੁ ਸਬਦਿ ਵਿਗਾਸਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਹਾਰੁ ॥੫॥

Dheepak Sabadh Vigaasiaa Raam Naam Our Haar ||5||

The lamp of the Shabad is lit, and the Name of the Lord is her necklace. ||5||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੫:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਾਰੀ ਅੰਦਰਿ ਸੋਹਣੀ ਮਸਤਕਿ ਮਣੀ ਪਿਆਰੁ

Naaree Andhar Sohanee Masathak Manee Piaar ||

She is the most beautiful among women; upon her forehead she wears the Jewel of the Lord's Love.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸਾਚੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਅਪਾਰ

Sobhaa Surath Suhaavanee Saachai Praem Apaar ||

Her glory and her wisdom are magnificent; her love for the Infinite Lord is True.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਪੁਰਖੁ ਜਾਣਈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥੬॥

Bin Pir Purakh N Jaanee Saachae Gur Kai Haeth Piaar ||6||

Other than her Beloved Lord, she knows no man. She enshrines love for the True Guru. ||6||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੬:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਿਸਿ ਅੰਧਿਆਰੀ ਸੁਤੀਏ ਕਿਉ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ

Nis Andhhiaaree Sutheeeae Kio Pir Bin Rain Vihaae ||

Asleep in the darkness of the night, how shall she pass her life-night without her Husband?

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਅੰਕੁ ਜਲਉ ਤਨੁ ਜਾਲੀਅਉ ਮਨੁ ਧਨੁ ਜਲਿ ਬਲਿ ਜਾਇ

Ank Jalo Than Jaaleeao Man Dhhan Jal Bal Jaae ||

Her limbs shall burn, her body shall burn, and her mind and wealth shall burn as well.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜਾ ਧਨ ਕੰਤਿ ਰਾਵੀਆ ਤਾ ਬਿਰਥਾ ਜੋਬਨੁ ਜਾਇ ॥੭॥

Jaa Dhhan Kanth N Raaveeaa Thaa Birathhaa Joban Jaae ||7||

When the Husband does not enjoy His bride, then her youth passes away in vain. ||7||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੭:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸੇਜੈ ਕੰਤ ਮਹੇਲੜੀ ਸੂਤੀ ਬੂਝ ਪਾਇ

Saejai Kanth Mehaelarree Soothee Boojh N Paae ||

The Husband is on the Bed, but the bride is asleep, and so she does not come to know Him.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਹਉ ਸੁਤੀ ਪਿਰੁ ਜਾਗਣਾ ਕਿਸ ਕਉ ਪੂਛਉ ਜਾਇ

Ho Suthee Pir Jaaganaa Kis Ko Pooshho Jaae ||

While I am asleep, my Husband Lord is awake. Where can I go for advice?

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੇਲੀ ਭੈ ਵਸੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮੁ ਸਖਾਇ ॥੮॥੨॥

Sathigur Maelee Bhai Vasee Naanak Praem Sakhaae ||8||2||

The True Guru has led me to meet Him, and now I dwell in the Fear of God. O Nanak, His Love is always with me. ||8||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੮:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੪ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Nanak Dev