Rehasee Vaekh Hadhoor Pir Raavee Ghar Soheeai Bal Raam Jeeo ||
ਰਹਸੀ ਵੇਖਿ ਹਦੂਰਿ ਪਿਰਿ ਰਾਵੀ ਘਰਿ ਸੋਹੀਐ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

This shabad bhari jobni mai mat peyeearai ghari paahunee bali raam jeeu is by Guru Nanak Dev in Raag Suhi on Ang 763 of Sri Guru Granth Sahib.

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ਘਰੁ

Raag Soohee Shhanth Mehalaa 1 Ghar 1

Raag Soohee, Chhant, First Mehl, First House:

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੬੩


ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੬੩


ਭਰਿ ਜੋਬਨਿ ਮੈ ਮਤ ਪੇਈਅੜੈ ਘਰਿ ਪਾਹੁਣੀ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ

Bhar Joban Mai Math Paeeearrai Ghar Paahunee Bal Raam Jeeo ||

Intoxicated with the wine of youth, I did not realize that I was only a guest at my parents' home (in this world.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮੈਲੀ ਅਵਗਣਿ ਚਿਤਿ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਗੁਣ ਸਮਾਵਨੀ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ

Mailee Avagan Chith Bin Gur Gun N Samaavanee Bal Raam Jeeo ||

My consciousness is polluted with faults and mistakes; without the Guru, virtue does not even enter into me.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਗੁਣ ਸਾਰ ਜਾਣੀ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀ ਜੋਬਨੁ ਬਾਦਿ ਗਵਾਇਆ

Gun Saar N Jaanee Bharam Bhulaanee Joban Baadh Gavaaeiaa ||

I have not known the value of virtue; I have been deluded by doubt. I have wasted away my youth in vain.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਵਰੁ ਘਰੁ ਦਰੁ ਦਰਸਨੁ ਨਹੀ ਜਾਤਾ ਪਿਰ ਕਾ ਸਹਜੁ ਭਾਇਆ

Var Ghar Dhar Dharasan Nehee Jaathaa Pir Kaa Sehaj N Bhaaeiaa ||

I have not known my Husband Lord, His celestial home and gate, or the Blessed Vision of His Darshan. I have not had the pleasure of my Husband Lord's celestial peace.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛਿ ਮਾਰਗਿ ਚਾਲੀ ਸੂਤੀ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ

Sathigur Pooshh N Maarag Chaalee Soothee Rain Vihaanee ||

After consulting the True Guru, I have not walked on the Path; the night of my life is passing away in sleep.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਬਾਲਤਣਿ ਰਾਡੇਪਾ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਧਨ ਕੁਮਲਾਣੀ ॥੧॥

Naanak Baalathan Raaddaepaa Bin Pir Dhhan Kumalaanee ||1||

O Nanak, in the prime of my youth, I am a widow; without my Husband Lord, the soul-bride is wasting away. ||1||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਬਾਬਾ ਮੈ ਵਰੁ ਦੇਹਿ ਮੈ ਹਰਿ ਵਰੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਕੀ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ

Baabaa Mai Var Dhaehi Mai Har Var Bhaavai This Kee Bal Raam Jeeo ||

O father, give me in marriage to the Lord; I am pleased with Him as my Husband. I belong to Him.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਜੁਗ ਚਾਰਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਕੀ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ

Rav Rehiaa Jug Chaar Thribhavan Baanee Jis Kee Bal Raam Jeeo ||

He is pervading throughout the four ages, and the Word of His Bani permeates the three worlds.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਕੰਤੁ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣਿ ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਦੂਰੇ

Thribhavan Kanth Ravai Sohaagan Avaganavanthee Dhoorae ||

The Husband Lord of the three worlds ravishes and enjoys His virtuous brides, but He keeps the ungraceful and unvirtuous ones far away.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਜੈਸੀ ਆਸਾ ਤੈਸੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ

Jaisee Aasaa Thaisee Manasaa Poor Rehiaa Bharapoorae ||

As are our hopes, so are our minds' desires, which the All-pervading Lord brings to fulfillment.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਕੀ ਨਾਰਿ ਸੁ ਸਰਬ ਸੁਹਾਗਣਿ ਰਾਂਡ ਮੈਲੈ ਵੇਸੇ

Har Kee Naar S Sarab Suhaagan Raandd N Mailai Vaesae ||

The bride of the Lord is forever happy and virtuous; she shall never be a widow, and she shall never have to wear dirty clothes.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੨:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਮੈ ਵਰੁ ਸਾਚਾ ਭਾਵੈ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੈਸੇ ॥੨॥

Naanak Mai Var Saachaa Bhaavai Jug Jug Preetham Thaisae ||2||

O Nanak, I love my True Husband Lord; my Beloved is the same, age after age. ||2||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੨:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਬਾਬਾ ਲਗਨੁ ਗਣਾਇ ਹੰ ਭੀ ਵੰਞਾ ਸਾਹੁਰੈ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ

Baabaa Lagan Ganaae Han Bhee Vannjaa Saahurai Bal Raam Jeeo ||

O Baba, calculate that auspicious moment, when I too shall be going to my in-laws' house.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਹਾ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਇ ਸੋ ਟਲੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰੈ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ

Saahaa Hukam Rajaae So N Ttalai Jo Prabh Karai Bal Raam Jeeo ||

The moment of that marriage will be set by the Hukam of God's Command; His Will cannot be changed.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕਿਰਤੁ ਪਇਆ ਕਰਤੈ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ਮੇਟਿ ਸਕੈ ਕੋਈ

Kirath Paeiaa Karathai Kar Paaeiaa Maett N Sakai Koee ||

The karmic record of past deeds, written by the Creator Lord, cannot be erased by anyone.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਜਾਞੀ ਨਾਉ ਨਰਹ ਨਿਹਕੇਵਲੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਤਿਹੁ ਲੋਈ

Jaanjee Naao Nareh Nihakaeval Rav Rehiaa Thihu Loee ||

The most respected member of the marriage party, my Husband, is the independent Lord of all beings, pervading and permeating the three worlds.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮਾਇ ਨਿਰਾਸੀ ਰੋਇ ਵਿਛੁੰਨੀ ਬਾਲੀ ਬਾਲੈ ਹੇਤੇ

Maae Niraasee Roe Vishhunnee Baalee Baalai Haethae ||

Maya, crying out in pain, leaves, seeing that the bride and the groom are in love.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੩:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਸਬਦਿ ਸੁਖ ਮਹਲੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਪ੍ਰਭੁ ਚੇਤੇ ॥੩॥

Naanak Saach Sabadh Sukh Mehalee Gur Charanee Prabh Chaethae ||3||

O Nanak, the peace of the Mansion of God's Presence comes through the True Word of the Shabad; the bride keeps the Guru's Feet enshrined in her mind. ||3||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੩:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਬਾਬੁਲਿ ਦਿਤੜੀ ਦੂਰਿ ਨਾ ਆਵੈ ਘਰਿ ਪੇਈਐ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ

Baabul Dhitharree Dhoor Naa Aavai Ghar Paeeeai Bal Raam Jeeo ||

My father has given me in marriage far away, and I shall not return to my parents' home.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੪ ਪੰ. ੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਰਹਸੀ ਵੇਖਿ ਹਦੂਰਿ ਪਿਰਿ ਰਾਵੀ ਘਰਿ ਸੋਹੀਐ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ

Rehasee Vaekh Hadhoor Pir Raavee Ghar Soheeai Bal Raam Jeeo ||

I am delighted to see my Husband Lord near at hand; in His Home, I am so beautiful.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੪ ਪੰ. ੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਚੇ ਪਿਰ ਲੋੜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੋੜੀ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਪਰਧਾਨੇ

Saachae Pir Lorree Preetham Jorree Math Pooree Paradhhaanae ||

My True Beloved Husband Lord desires me; He has joined me to Himself, and made my intellect pure and sublime.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੪ ਪੰ. ੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਥਾਨਿ ਸੁਹੇਲਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਰ ਗਿਆਨੇ

Sanjogee Maelaa Thhaan Suhaelaa Gunavanthee Gur Giaanae ||

By good destiny I met Him, and was given a place of rest; through the Guru's Wisdom, I have become virtuous.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੪:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੪ ਪੰ. ੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਪਲੈ ਸਚੁ ਬੋਲੈ ਪਿਰ ਭਾਏ

Sath Santhokh Sadhaa Sach Palai Sach Bolai Pir Bhaaeae ||

I gather lasting Truth and contentment in my lap, and my Beloved is pleased with my truthful speech.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੪:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੪ ਪੰ. ੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਵਿਛੁੜਿ ਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਕਿ ਸਮਾਏ ॥੪॥੧॥

Naanak Vishhurr Naa Dhukh Paaeae Guramath Ank Samaaeae ||4||1||

O Nanak, I shall not suffer the pain of separation; through the Guru's Teachings, I merge into the loving embrace of the Lord's Being. ||4||1||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੪:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੪ ਪੰ. ੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev